Сайт міста Люботин » Матеріали за Липень 2013 року

 Особливості оформлення прав на земельні ділянки в 2013 році
Автор: Svetlana   Додано: 5 липня 2013   Переглядів:986   Категорія - [Головна, Правова освіта населення]
 

    З 1 січня 2013 року в Україні  введено  нові правила та процедури оформлення прав на земельні ділянки та інше нерухоме майно. Набули чинності два законодавчі акти, що впроваджують істотні нововведення у правове регулювання відносин щодо земельної та неземельної нерухомості:  Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та Закон України «Про Державний земельний кадастр».

    Суть нововведень полягає у тому, що якщо до 1 січня 2013 р. в державі формування земельних ділянок та оформлення прав на них здійснювалось шляхом ведення одного реєстру – Державного реєстру земель (який вело Державне агентство земельних ресурсів України та його територіальні органи), то після 1 січня 2013 р. таких реєстрів стало два, а саме: формування земельних ділянок фіксуватиметься в Державному земельному кадастрі, а оформлення прав на земельні ділянки – у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

Згідно зі ст. 1 Закону «Про Державний земельний кадастр» він являє собою державну геоінформаційну систему відомостей про землі, розташовані в межах державного кордону України, їх цільове призначення, обмеження у їх використанні, а також дані про кількісну та якісну характеристику земель, їх оцінку, про розподіл земель між власниками й користувачами. Відповідно, державна реєстрація земельної ділянки являтиме собою внесення до Державного земельного кадастру передбачених цим Законом відомостей про формування земельної ділянки та присвоєння їй кадастрового номера.

    Окрім того, з 1 січня 2013 року набула  чинності стаття 79 1 Земельного кодексу України (Формування земельної ділянки як об’єкта цивільних прав), якою вперше на законодавчому рівні було визначене поняття формування земельної ділянки. Згідно з цією статтею формування земельної ділянки полягає у визначенні земельної ділянки як об’єкта цивільних прав. Формування земельної ділянки передбачає визначення її площі, меж і внесення інформації про неї до Державного земельного кадастру.

    Земельна ділянка вважається сформованою з моменту присвоєння їй кадастрового номера. Крім того, всі сформовані земельні ділянки підлягають державній реєстрації у Державному земельному кадастрі.

   Земельна ділянка може бути об’єктом цивільних правочинів лише після внесення відомостей про неї до обох інформаційних баз даних – Державного земельного кадастру та Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

Однак, проведення державної реєстрації земельної ділянки у Державному земельному кадастрі не надає ділянці юридичної властивості обігоздатності, тобто властивості бути об’єктом цивільних прав (права власності, оренди тощо), що вбачається з ч. 9 ст. 79 1 Земельного кодексу України, де встановлено, що земельна ділянка може бути об’єктом цивільних прав виключно з моменту її формування та державної реєстрації права власності на неї. Тобто земельна ділянка може бути об’єктом цивільних правочинів лише після внесення відомостей про неї до обох інформаційних баз даних – Державного земельного кадастру та Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. Причому державна реєстрація речових прав на земельні ділянки може здійснюватися після державної реєстрації земельних ділянок у державному земельному кадастрі.

     Важливою особливістю оформлення прав на земельні ділянки після 1 січня 2013 р. стало встановлення нового порядку оформлення земельних прав. Якщо згідно з чинною редакцією ст. 126 Земельного кодексу України право власності на земельну ділянку посвідчується державним актом, а також цивільно-правовою угодою щодо відчуження земельної ділянки, укладеної в порядку, встановленому законом, у разі набуття права власності на земельну ділянку за такою угодою або за свідоцтвом про право спадщину (у випадку спадкування ділянки), то з 1 січня 2013 р. стаття 126 Кодексу діє у такій редакції: «Право власності, користування земельною ділянкою оформлюється відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

     До того ж названим Законом істотно змінюється зміст підтвердження виникнення у особи земельних прав. Так, згідно зі ст. 1 Закону «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» державна реєстрація речових прав на нерухоме майно являє собою офіційне визнання та підтвердження державою фактів виникнення, переходу або припинення прав на нерухоме майно, обтяження таких прав шляхом внесення відповідного запису до державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Отже, наявність у особи права на земельну ділянку підтверджується з 1 січня 2013 р. фактом проведення державної реєстрації такого права у Державному реєстрі прав на нерухоме майно.

     При вчиненні правочинів та інших дій щодо земельних ділянок їх власники та користувачі мають подати документ, який підтверджує наявність у них відповідного права. Таким документом, як передбачено ст. 28 Закону «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», є витяг з Державного реєстру прав, який надається власникам земельних ділянок на підставі поданої заяви.

      Законом також встановлено, що державна реєстрація прав є обов’язковою. Більше того, права земельні ділянки та інше нерухоме майно, які підлягають державній реєстрації відповідно до цього Закону, виникають саме з моменту реєстрації. Така норма кореспондується з нормами ст. 334 Цивільного кодексу України, за якими право власності на майно за договором, який підлягає нотаріальному посвідченню, виникає у набувача з моменту такого посвідчення або з моменту набрання законної сили рішенням суду про визнання договору, не посвідченого нотаріально, дійсним. Якщо договір про відчуження майна підлягає державній реєстрації, право власності у набувача виникає з моменту такої реєстрації.

 

Завідувач Другою державною

нотаріальною конторою

Харківського району

Харківської області

 Н.В.Омельницька

 
 К О Р У П Ц І Я
Автор: Svetlana   Додано: 5 липня 2013   Переглядів:733   Категорія - [Головна, Правова освіта населення]
 

Корупція – це використання особою, наданих їй службових повноважень та пов’язаних із цим можливостей з метою одержання неправомірної вигоди. Розгорнуте визначення містить ЗУ «Про засади запобігання і протидії корупції».

Корупційним правопорушенням вважається умисне діяння, що містить ознаки корупції, вчинене особою, зазначеною у частині першій статті 4 цього Закону, за яке законом установлено кримінальну, адміністративну, цивільно-правову та дисциплінарну відповідальність.

Згідно з цим Законом, до суб’єктів відповідальності за корупційні правопорушення відносяться:

1) особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування:
а) Президент України, Голова Верховної Ради України, його Перший заступник та заступник, Прем’єр-міністр України, Перший віце-прем’єр-міністр України, віце-прем’єр-міністри України, міністри, інші керівники центральних органів виконавчої влади, які не входять до складу Кабінету Міністрів України, та їх заступники, Голова Служби безпеки України, Генеральний прокурор України, Голова Національного банку України, Голова Рахункової палати, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, Голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим;

б) народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутати місцевих рад;

в) державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування, та інші.
Повний перелік визначений в частині першій статті 4 ЗУ «Про засади запобігання і протидії корупції».

Види корупції:

- Хабарництво: отримання особою в будь-якому вигляді винагороди (хабара) за виконання чи невиконання в інтересах того, хто дає хабара, чи в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої  їй влади чи службового становища;

- Розкрадання:  умисне незаконне обернення певним способом чужого майна на свою користь або користь інших осіб із корисливих мотивів з використанням посадового становища;

- Шахрайство: поведінка, націлена на обман або введення в оману приватної або юридичної особи з метою особистої вигоди або вигоди третьої сторони;

- Вимагання: примушування приватної або юридичної особи сплатити гроші або надати інші цінності в обмін на певні дії або бездіяльність;

- Зловживання:  зловживання владою або посадовим становищем, перевищення влади або посадових повноважень та інші посадові злочини, що вчиняються для задоволення корисливих чи інших особистих інтересів або інтересів інших осіб;

- Кумівство: перевага у наданні грошових коштів або іншого майна, переваг, пільг, послуг, нематеріальних активів наближеним особам, родичам, ін.

- Інше: використання інформації, одержаної під час виконання посадових обов’язків, у корисливих чи інших особистих інтересах, необґрунтована відмова у наданні відповідної інформації, несвоєчасне її надання, надання недостовірної чи неповної службової інформації; неправомірне втручання з використанням посадового становища у діяльність інших державних органів чи посадових осіб з метою перешкоджання виконанню ними своїх повноважень чи домагання прийняття неправомірного рішення.

Корупційні діяння можуть бути вчинені також в інших формах, у тому числі в таких, що потребують додаткового визначення законодавством.

Ознаками корупційних діянь є:

- безпосереднє заподіяння шкоди авторитету чи іншим охоронюваним законом інтересам держави;

- наявність у особи умислу на вчинення дій (бездіяльність), які об’єктивно завдають шкоду охоронюваним законом інтересам держави;

- використання особою свого становища всупереч інтересам держави;

- корислива мета або інша зацікавленість особи;

- незаконне одержання особою благ (матеріальних та нематеріальних), послуг, переваг.

За вчинення корупційних правопорушень особи, зазначені вище, притягаються до кримінальної, адміністративної, цивільно-правової та дисциплінарної відповідальності в установленому законом порядку.

Відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень, у триденний строк з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили, притягнення до цивільно-правової відповідальності, накладення дисциплінарного стягнення заносяться до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення, що формується та ведеться Міністерством юстиції України.

 

      Державний нотаріус Другої державної  

нотаріальної контори Харківського району

Харківської області Радіонова Т.І.

 
 Телефонограма № 139 від 05.07.2013р.
Автор: Svetlana   Додано: 5 липня 2013   Переглядів:713   Категорія - [Головна]
 

   У зв’язку з   ремонтними  роботами  05.07.2013 р.  з 15.00-17.00(на 1- годину)  буде припинена подача  електроенергії (центр  міста)

 

Люботинське відділення електромереж
 Літні канікули для дітей Люботина!
Автор: Svetlana   Додано: 4 липня 2013   Переглядів:863   Категорія - [Головна, Відділ у справах молоді та спорту]
 

    Літо – чудова пора, особливо, для дітей. Ігри, веселощі, відпочинок від школи, можливість розширити кругозір, дізнатися багато нового або просто погуляти. Для забезпечення змістовного дозвілля під час літніх канікул, а також оздоровлення дітей, що потребують особливої соціальної уваги та підтримки, за кошти міського бюджету, що виділені в рамках Комплексної міської програми «Майбутнє Люботинщини», було придбано 20 путівок до ДОТ «Каразінський» Краснокутського району. Табір розташований у мальовничому куточку Харківщини,  поблизу Краснокутського дендропарку. Протягом 21 дня дітям було забезпечено змістовне дозвілля, різні конкурси, екскурсії , а також п’ятиразове харчування. У таборі відпочили 20  дітей соціально – незахищених категорій, а саме: діти – сироти та позбавлені батьківського піклування, діти з багатодітних та малозабезпечених сімей, обдаровані діти та такі, що перебувають на диспансерному обліку.

    04 липня  всі вони дуже задоволені повернулися до міста і вже чекають на наступний рік, щоб поїхати на відпочинок до табору «Каразінський», який їм дуже сподобався. Дякуємо керівникам табору «Каразінський» за організацію чудової оздоровчої зміни. Та літо триває і ще багато маленьких люботинців будуть відпочивати у заміських оздоровчих закладах.

 

Начальник відділу

 з питань сім’ї, молоді та спорту

Лазоренко С.І.  

 
 
  
 Актуальні вакансії по м.Люботин станом на 01 липня 2013 року
Автор: Svetlana   Додано: 4 липня 2013   Переглядів:746   Категорія - [Головна, Вакансії]
 

Завантажити файл: aktualn-vakansyi-po-m.-lyubotin-stanom-na-01.07.2013.rar [11.56 Kb] (cкачувань: 60)
 Рішення 34 сесії 6 скликання від 26 червня 2013 року
Автор: Svetlana   Додано: 4 липня 2013   Переглядів:576   Категорія - [Архів (до 2018 р.) » Міська рада » Рішення сесій]
 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Від   26 червня 2013 року  №  275


Про затвердження  Порядку денного ХХХІV сесії  Люботинської міської ради VІ скликання

 

    Відповідно п.2 ст. 46 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», ст.61 Регламенту Люботинської міської ради VІ скликання , Люботинська міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

Затвердити  Порядок денний  ХХХІV  сесії Люботинської міської ради VІ скликання (додаток 1).

 

Секретар міської ради   Л.В.Гільова

 

         ПОРЯДОК ДЕННИЙ

                   ХХХІV сесії Люботинської  міської ради VІ скликання

 

1.Про інформацію Харківського міжрайонного прокурора Маслія Д.К.«Про стан законності в  Харківському районі та м. Люботин за 2012 рік»

Доповідає : Харківський міжрайонний прокурор,старший радник юстиції Маслій Д.К.

 2.Про присвоєння звання Почесний громадянин міста Люботина Кибальнику Олександру Георгійовичу 

Доповідає : керуюча справами виконкому Приходько Т.Г.

 3.Про звернення Люботинської міської ради до народного депутата України Кацуби В.М., голови Харківської обласної державної адміністрації  Добкіна М.М., голови Харківської обласної ради Чернова С.І.

Доповідає : секретар ради Гільова Л.В.

4.Про затвердження орієнтовного плану роботи Люботинської міської ради VI скликання на ІІ півріччя 2013 року

Доповідає : секретар ради Гільова Л.В.

5.Про зміни до міського бюджету на 2013 рік.

доповідає : начальник міськфінуправління Яловенко І.В.

6.Про внесення змін до рішення  Люботинської міської ради  від 25.12.2012р.№ 450 «Про міський бюджет міста Люботин на 2013 рік» та додатків до нього (зі змінами)

доповідає :начальник міськфінуправління Яловенко І.В.

7.Про встановлення ставок єдиного податку

Доповідає : начальник відділу МЕР Кудря І.С.

8.Про   зменшення розміру пайової участі у розвитку інфраструктури території міської ради

Доповідає : начальник відділу МЕР Кудря І.С.

9.Про  внесення доповнень до  плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2013 рік

Доповідає : начальник відділу МЕР Кудря І.С.

10.Про встановлення надбавки міському голові у зв’язку з роботою, яка передбачає доступ до державної таємниці.

Доповідає :начальник відділу кадрової роботи  Солодовнікова Т.В.

11.Про затвердження Статуту Люботинської гімназії № 1 Люботинської міської ради Харківської області в новій редакції

Доповідає : начальник відділу юридичного забезпечення Кондратенко О.С.  

12.Про  внесення змін до Статуту Водопровідно - каналізаційного комунального підприємства Люботинської міської ради  

доповідає : начальник відділу юридичного забезпечення Кондратенко О.С .

13.Про створення Люботинського освітнього округу  

доповідає : заступник міського голови Кравченко Н.В.

14.Про внесення змін до рішення ХХХІ сесії Люботинської міської ради  скликання від 28.03.2013 року № 124 «Про надання дозволу КП  “ Люботинська центральна міська лікарня”  на передачу у користування автотранспортних засобів на умовах договору позички

доповідає : заступник міського голови Кравченко Н.В.                                                     

15.Про організацію роботи по підготовці бюджетних установ до роботи в осінньо - зимовий період

доповідає :перший заступник міського голови  Малік В.Г.

16.Про роботу Люботинського ВУКГ

доповідає :перший заступник міського голови  Малік В.Г.

 17.Про роботу Люботинського КЖРЕПу

доповідає :перший заступник міського голови  Малік В.Г.

18.Про роботу Люботинського ВККУ

доповідає :перший заступник міського голови  Малік В.Г.

19.Про внесення змін до Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства м. Люботина на 2013-2014 рр.

доповідає :перший заступник міського голови  Малік В.Г.

20.Про внесення змін до рішення Люботинської міської ради VI скликання від 26.07.2012 року №239

доповідає :перший заступник міського голови  Малік В.Г.

21.Про надання згоди на прийняття до комунальної власності територіальної громади м. Люботина насосної водопровідної станції розташованої по вул. Раднаркомівська №1-к

доповідає :перший заступник міського голови  Малік В.Г.

22.Про надання дозволу на списання основних засобів, які непридатні для подальшого використання, з балансу ХОКП «Дирекція розвитку інфраструктури території» 

доповідає :перший заступник міського голови  Малік В.Г.

23.Про  затвердження  додатку до регламенту Люботинської міської ради Харківської області

доповідає:  спеціаліст відділу земельних відносин Магденко Н.Г.

24.Вирішення поточних питань у сфері земельних відносин ( згідно  додатку 2)

доповідає:  спеціаліст відділу земельних відносин Магденко Н.Г.

 

Питання з врегулювання земельних відносин, що виносяться на розгляд 

ХХХІV сесії Люботинської міської ради VI скликання 

                                                                               

 1. Про внесення змін до рішення XIX сесії Люботинської міської ради VI скликання від 30.03.2012р. № 112 «Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для обслуговування магазину-кафе ТОВ «Буревісник»» в частині терміну дії
 2. Про внесення змін до рішення XIX сесії Люботинської міської ради VI скликання від 30.03.2012р. № 115 «Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Котенку Володимиру Вікторовичу»  в частині терміну дії
 3. Про продовження терміну дії рішення XXVIII сесії Люботинської міської ради VI скликання від 25.12.2012р. № 472 «Про внесення змін до рішення XVI сесії VI скликання Люботинської міської ради від 23.12.2011р. № 668 «Про внесення змін до рішення XI сесії VI скликання Люботинської міської ради від 25.08.2011р. № 457 «Про внесення змін до рішення LI сесії V скликання Люботинської міської ради від 19.06.2009р. № 348 «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу в оренду земельної ділянки для обслуговування торгівельного павільйону м. Люботин вулиця Першотравнева № 2 А ФО-П Нечепуренко Надії Павлівні»
 4. Про внесення змін до п. 1 рішення LXIX сесії Люботинської міської ради V скликання від 30.06.2010р. № 398 «Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд в м. Люботин, пров. Гризодубової, 2 Б, гр. Крицяку Станіславу Ігоревичу»
 5. Про внесення змін до рішення XXVI сесії Люботинської міської ради VI скликання від 25.10.2012р. № 378 «Про скасування рішення V сесії VI скликання Люботинської міської ради від 22.02.2011р. № 120 «Про затвердження «Технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки для обслуговування об’єкта оздоровчого табору «Ластівка» м. Люботин, вулиця Зелена, 27 ТОВ «Бізнес-центр» Люкс Клас» та внесення змін до рішення LXXIII сесії V скликання Люботинської міської ради від 28.10.2010р. № 640 «Про надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо встановлення меж земельної ділянки для обслуговування будівель оздоровчого табору Ластівка в м. Люботин, вул. Зелена, 27 ТОВ «Бізнес-центр» Люкс Клас» в частині доповнення
 6. Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок гр. Іволгіній Валентині Олексіївні
 7. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Загоруйку Михайлу Миколайовичу
 8. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки ТОВ «ЛОГОС-ЮГ»
 9. Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок гр. Міньку Миколі Олексійовичу
 10. Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок гр. Перепелиці Андрію Володимировичу
 11. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Сухорукову Олегу Сергійовичу 
 12. Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок гр. Шпаку Михайлу Івановичу
 13. Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Андрющенко Зої Петрівні
 14. Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Бей Людмилі Федорівні
 15. Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Бєлостоцькому Костянтину В’ячеславовичу
 16. Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Богатир Валентині Іванівні
 17. Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Больбот Лідії Дем'янівні
 18. Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Бутенко Валентині Володимирівні
 19. Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Варшавській Лілії Анатоліївні
 20. Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Васюковій Наталії Сергіївні
 21. Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Вознюк Вікторії Борисівні
 22. Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Гапєєвій Оксані Олексіївні
 23. Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Гирці Олексію Олексійовичу
 24. Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Еткалу Миколі Петровичу
 25. Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Желаді Надії Вікторівні
 26. Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Зубу Івану Івановичу 
 27. Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Качайло Ірині Анатоліївні
 28. Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Козар Ользі Григорівні
 29. Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Кузьменко Аллі Вікторівні
 30. Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Куценку Миколі Івановичу 
 31. 32  . Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Лисицькій Людмилі Олексіївні
 32. Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Лук'яновій Ірині Едуардівні
 33. Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Луценко Любов Олексіївні та гр. Ілларіоновій Карині Сергіївні
 34. Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Ляш Аллі Анатоліївні
 35. Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Ляшенку Миколі Борисовичу
 36. Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Макаренку Олександру Яковичу та гр. Денисенко Любов Трохимівні
 37. Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Манжикову Олександру Сергійовичу
 38. Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Мельник Валентині Іванівні
 39. Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Молотовій Лідії Яківні
 40. Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Надутому Вадиму Борисовичу
 41. Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Невкапсі Євгенії Степанівні
 42. Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Несмеяну Сергію Миколайовичу
 43. Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Нестеренко Людмилі Іванівні
 44. Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Новохатському Геннадію Дмитровичу
 45. Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Овчаренку Сергію Костянтиновичу
 46. Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Павлік Ірині Олександрівні
 47. Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Паневіну Леоніду Леонідовичу
 48. Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Пахомову Кирилу Віталійовичу
 49. Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Пахомову Кирилу Віталійовичу
 50. Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Пирожку Сергію Івановичу
 51. Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Приходько Олені Олександрівні
 52. Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Пащенко Аллі Василівні
 53. Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Савченку Василю Михайловичу, гр. Савченку Роману Михайловичу та гр. Савченку В’ячеславу Михайловичу
 54. Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Санжаревському Олександру Миколайовичу
 55. Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Скоржинській Надії Михайлівні
 56. Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Тімоніну Сергію Сергійовичу
 57. Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр.  Тищенко Вірі Леонтіївні
 58. Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Хриптулову Андрію Юрійовичу та гр. Хриптуловій Анні Ігорівні
 59. Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Чабановій Олені Олександрівні та гр. Ланєвій Наталії Михайлівні
 60. Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Шевченку Володимиру Аркадійовичу
 61. Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Шугало Любов Миколаївні
 62. Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Ярошенку Григорію Івановичу та гр. Твердохліб Тетяні Кіндратівні
 63. Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки гр. Зубу Валерію Федоровичу
 64. Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки ТОВ фірмі «Лазуріт»
 65. Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки ТОВ фірмі «Лазуріт»
 66. Про затвердження проекту відведення земельної ділянки гр. Болдовського Ю.А.
 67. Про припинення дії договору оренди земельної ділянки площею 0,0510 га в м. Люботин, сел. Коваленки, вул. Транспортна, 5 а,  зареєстрованого у ДП Харківській регіональній філії ДЗК при Держкомземі за № 040667800001 від 27 лютого 2006 року для обслуговування магазину
 68. Про припинення дії державного акту  на право користування землею площею 1,2000 га
 69. Про припинення дії державного акту  на право користування землею площею 1,3700 га

Завантажити  документи: rshennya-34-sesyi.rar [745.77 Kb] (cкачувань: 48)
 УВАГА! ЗАЛІЗНИЦЯ!
Автор: Svetlana   Додано: 3 липня 2013   Переглядів:794   Категорія - [Головна]
 

   За 2012 рік на залізничних переїздах Південної залізниці допущено 4 дорожньо - транспортних пригоди на залізничних переїздах без охорони. При цьому загинула 1 особа, травмовано 5 осіб. Пошкоджено 4 локомотиви, розбито та пошкоджено  4 автомобілі. Всі  пригоди допущені по вині водіїв транспортних засобів, в тому числі по Харківській області – 1 випадок.

   На залізничних переїздах міста Люботин за 2012 рік допущено 8 випадків порушень Правил дорожнього руху водіями автотранспортних засобів через переїзд з охороною  23 км (зупинка Водяне), 5 порушень через переїзд з охороною 27 км (зупинка Любівка).

   Уже протягом I- півріччя   2013 року на переїзді 23 км допущено 4 випадки порушень, та 2 шт на переїзді 27 км.

   На повістці денній постає ще одне важливе питання : поведінка громадян в межах полоси відводу, а саме випас великої рогатої худоби.

   У червні місяці поточного  року на Одеській залізниці допущено випадок наїзду електропоїзду «Інтерсіті+» сполученням Дніпропетровськ- Київ  на велику рогату худобу, що призвело до затримки поїзда на 17 хвилин та  пошкоджено кабіну машиніста.  

   На дільниці Харків- Люботин у 2013 році працівниками залізничного транспорту проведена велика робота по оздоровленню колії, облагородженню полоси відводу Південної залізниці та зупиночних пунктів, було підвищено швидкість руху поїздів та введено в дію прискорені поїзди. На даній ділянці машиністу поїзда нелегко терміново зупинити поїзд. Йому необхідно колію довжиною 1 кілометра, а іноді навіть і більше.

    В цілях попередження вищезазначених випадків порушень ПДР водіями автотранспортних засобів при проїзді через переїзди та порушень випасу великої рогатої худоби в межах полоси відводу Південної залізниці  адміністрація  ВП «Люботинська дистанція колії» звертається до жителів міста з проханням  чіткого дотримання Правил проїзду через залізничні переїзди та Правил користування  залізничним транспортом.  

      Це зможе зберегти Ваше життя ! 

 

Начальник дистанції колії

А.Л.Яловенко 

 
 Телефонограма № 137 від 03.07.2013р.
Автор: Svetlana   Додано: 3 липня 2013   Переглядів:685   Категорія - [Головна]
 

         У зв’язку з   ремонтними  роботами  04.07.2013 р.  з 09.00-17.00  буде припинена подача  електроенергії   (вул. Ілліча, вул. Заводська, вул. Нестерова, вул. Підлісна)

 

Люботинське відділення електромереж
 Аналіз діяльності відділу державної реєстрації актів цивільного стану
Автор: Svetlana   Додано: 3 липня 2013   Переглядів:881   Категорія - [Головна, Відділ ДРАЦС]
 

 

       Аналіз діяльності відділу державної

             реєстрації актів цивільного стану Люботинського міського управління юстиції 

у Харківській області за І-е півріччя 2013 року в порівнянні з І-м півріччям   2012 року

 

 

І-е півріччя

2013 року

І-е півріччя

2012 року

Складено актових записів про державну реєстрацію актів цивільного стану загальною кількістю

 

392

 

409

В тому числі: про народження

88

134

про смерть

221

206

про шлюб

55

54

про розірвання шлюбу

22

10

про зміну імені

2

4

поновлених актових записів

4

1

в тому числі про народження

4

1

 

Начальник відділу          Н.І.Пушкарська
 Благодарность
Автор: Svetlana   Додано: 3 липня 2013   Переглядів:757   Категорія - [Головна]
 

   Мы, квартальный комитет и жители 69 квартала (пос. Любовка) выражаем искреннюю благодарность секретарю городского совета Гилёвой Ларисе Васильевне, депутату от партии «Відродження» Нечипоренко С. В. за подарок, преподнесенный нашим детям.

     Молодые родители, бабушки и дедушки благодарны за оформление детской площадки необходимым инвентарем.

     Ранее была оказана помощь в приобретении и установке футбольных ворот на нашем стадионе по ул. Стадионной.

    Квартальный комитет выносит благодарность молодым родителям, дружно оформившим площадку для своих детей. Общее дело и заинтересованность в нем привело к большой сплоченности и дружбе жителей нашего квартала.

    Выносим благодарность нашему депутату Гиренко В. Н., за активное участие в работе нашего квартала.

  

Председатель 69 квартала

Никоненко Г. Н.

Заместители председателя 69 квартала:

Гаврилова Л. А., Змий А. С.