Веб-портал міста Люботин » Матеріали за 03.03.2015

 Стаття 17. Відстрочка від призову на строкову військову службу
Автор: Chekardina   Додано: 3 березня 2015   Переглядів:1601   Категорія - [Головна, Військово-обліковий стіл]
 

Стаття 17. Відстрочка від призову на строкову військову службу


1. Відстрочка від призову на строкову військову службу надається призовникам за рішенням районної (міської) призовної комісії відповідно до цього Закону за сімейними обставинами, станом здоров'я, для здобуття освіти та продовження професійної діяльності.

2. Відстрочка від призову на строкову військову службу за сімейними обставинами за їх бажанням надається призовникам, які мають:

1) непрацездатних батька і матір чи одинокого непрацездатного батька (одиноку непрацездатну матір) або непрацездатних осіб, під опікою, піклуванням чи на утриманні яких перебував призовник, або осіб, над якими призовник здійснює опіку чи піклування, якщо вони не мають інших працездатних осіб - громадян України, зобов'язаних відповідно до законодавства їх утримувати. Непрацездатність зазначених осіб визначається в порядку, встановленому законодавством;

2) неповнолітніх рідних (повнорідних чи неповнорідних) братів і сестер або непрацездатних рідних (повнорідних чи неповнорідних) братів і сестер незалежно від їх віку, якщо вони не мають інших працездатних осіб, крім призовника, зобов'язаних відповідно до законодавства їх утримувати;

3) одинокого батька або одиноку матір, у яких на утриманні перебувають двоє чи більше неповнолітніх дітей, до досягнення старшим із них повноліття за умови офіційного працевлаштування призовника;

4) дитину віком до трьох років або дитину старшу трьох років, яка виховується без матері у зв'язку з її смертю або за рішенням суду;

5) двох і більше дітей;

6) дитину-інваліда;

7) дружину-інваліда;

8) вагітну дружину.

3. Відстрочка від призову на строкову військову службу за сімейними обставинами за власним бажанням може надаватися призовнику, який є особою з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

5. У разі якщо призову на строкову військову службу підлягають кілька синів одночасно, відстрочка може надаватися одному з них за їх бажанням з урахуванням пропозиції батьків на час проходження строкової військової служби братами, до звільнення в запас одного з них.

6. Районна (міська) призовна комісія може прийняти рішення про надання призовнику відстрочки від призову на строкову військову службу за сімейними обставинами, незважаючи на небажання призовника нею скористатися, виходячи при цьому з того, що його призов може суттєво погіршити матеріальне становище осіб, яких відповідно до законодавства він повинен утримувати.

7. Відстрочка від призову на строкову військову службу за станом здоров'я на строк до одного року надається призовникам, які визнані під час медичного огляду тимчасово непридатними до військової служби.

8. Відстрочка від призову на строкову військову службу для здобуття освіти на весь період навчання надається громадянам призовного віку, які навчаються:

у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах з денною формою навчання. У разі досягнення такими призовниками 21-річного віку відстрочка втрачає силу;

у вищих навчальних закладах з денною формою навчання, у тому числі під час здобуття наступного вищого освітньо-кваліфікаційного рівня вищої освіти;

у середніх або вищих духовних навчальних закладах з денною формою навчання;

в інтернатурі, аспірантурі або докторантурі з відривом або без відриву від виробництва.

9. Право на відстрочку від призову на строкову військову службу для здобуття освіти також мають громадяни України, які в рамках міжнародних договорів України навчаються у навчальних закладах інших держав.

10. Відстрочка від призову на строкову військову службу для здобуття освіти надається один раз за період навчання, і громадяни призовного віку, відраховані з навчальних закладів за власним бажанням, за невиконання навчального плану, порушення умов контракту або недисциплінованість втрачають право на відстрочку від призову на строкову військову службу незалежно від їх повторного зарахування до того чи іншого вищого навчального закладу або поновлення у вищому навчальному закладі.

11. Громадяни призовного віку, які перервали навчання у зв'язку з отриманням академічної відпустки за станом здоров'я або сімейними обставинами, для догляду за близькими родичами, зазначеними в абзаці третьому частини одинадцятої статті 15 цього Закону, право на надану відстрочку від призову на строкову військову службу не втрачають.

12. У разі переведення призовників, які навчаються у вищих навчальних закладах з денною формою навчання, для навчання в інший вищий навчальний заклад із зазначеною формою навчання право на відстрочку від призову на строкову військову службу не втрачається.

13. Відстрочка від призову на строкову військову службу для продовження професійної діяльності надається таким громадянам призовного віку:

педагогічним працівникам з повною вищою освітою, основним місцем роботи яких є загальноосвітні навчальні заклади, за умови повного навантаження на займаній посаді, - на весь період їх роботи за спеціальністю у сільській місцевості;

медичним працівникам, за умови повного навантаження на займаній посаді, - на весь період їх роботи за фахом у сільській місцевості;

священнослужителям, які закінчили вищі або середні духовні навчальні заклади і займають посаду в релігійних організаціях, що діють за статутом (положенням), зареєстрованим у встановленому порядку, - на час виконання обов’язків священнослужителя;

сільським, селищним, міським головам - на строк виконання ними цих повноважень;

особам, які мають науковий ступінь кандидата (доктора) наук та працюють на посадах за спеціальністю відповідно до групи спеціальностей галузі науки, з якої присуджено науковий ступінь, - на весь період їх роботи за цією спеціальністю;

резервістам - на весь період служби у військовому резерві;

особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ України - на весь період їх служби.

14. Відстрочка від призову на строкову військову службу надається призовникам, яким повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення або стосовно яких кримінальна справа розглядається судом, - до прийняття відповідного рішення.

15. У випадках, не передбачених цим Законом, відстрочка від призову на строкову військову службу може бути надана призовникам згідно з рішеннями призовної комісії Автономної Республіки Крим, обласних та Київської міської призовних комісій за поданням районних (міських) призовних комісій.

16. Призовники, яким надано відстрочку від призову на строкову військову службу, зобов'язані щороку до 1 жовтня подавати у районні (міські) військові комісаріати документи, що підтверджують їх право на відстрочку.

17. Призовники, які втратили підстави для надання відстрочки від призову на строкову військову службу, а також особи, які не мають права на відстрочку або підстав для звільнення від призову на строкову військову службу, передбачених статтями 17 та 18 цього Закону, і не призвані з різних причин на строкову військову службу у встановлені строки, повинні бути призвані під час здійснення чергового призову.

Стаття 18. Звільнення від призову на строкову військову службу

1. Від призову на строкову військову службу в мирний час звільняються громадяни України:

які визнані за станом здоров'я непридатними до військової служби в мирний час;

які до дня відправлення на строкову військову службу досягли 27-річного віку;

які виконали обов’язки служби у військовому резерві протягом строків першого та другого контрактів;

батько або мати, рідний (повнорідний, неповнорідний) брат або сестра яких загинули, померли або стали інвалідами під час проходження військової служби або зборів військовозобов'язаних. Призовники, які мають право на звільнення від призову на цій підставі, можуть його не використовувати;

які до набуття громадянства України пройшли військову службу в інших державах;

які були засуджені за вчинення злочину до позбавлення волі, обмеження волі, у тому числі із звільненням від відбування покарання;

яким після закінчення вищих навчальних закладів присвоєно військові (спеціальні) звання офіцерського (начальницького) складу.

 

ТВО військового комісара Харківського ОРВК майор Сова С.В.

 
 Стаття 23. Відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації
Автор: Chekardina   Додано: 3 березня 2015   Переглядів:1937   Категорія - [Головна, Військово-обліковий стіл]
 

Стаття 23. Відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації

Не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов'язані:

заброньовані на період  мобілізації  та  на  воєнний  час  за органами  державної  влади,  іншими державними органами,  органами  місцевого 

самоврядування,  а також за підприємствами, установами і  організаціями   в   порядку,   встановленому  Кабінетом  Міністрів України;

визнані відповідно до висновку  військово-лікарської  комісії  тимчасово   непридатними до військової служби за станом здоров'я на термін   до    

шести    місяців    (з    наступним    проходженням військово-лікарської комісії);

чоловіки,  на  утриманні яких перебувають троє і більше дітей  віком до 18 років (такі чоловіки можуть бути призвані на військову службу  у  разі  їх 

згоди  тільки  за місцем проживання); { Абзац четвертий частини першої статті 23 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 1614-VII ( 1614-18 ) від 25.07.2014 }

жінки  та  чоловіки,  які самостійно виховують дитину (дітей) віком  до  18  років (такі особи можуть бути призвані на військову службу  у  разі  їх  

згоди і тільки за місцем проживання); { Абзац п’ятий  частини  першої  статті  23  в  редакції Закону N 1614-VII
( 1614-18 ) від 25.07.2014 }

жінки  та  чоловіки,  на  утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є інвалідом I чи II групи, до досягнення нею 23 років;
{  Частину  першу  статті  23  доповнено  новим  абзацом згідно із Законом N 1614-VII ( 1614-18 ) від 25.07.2014 }

усиновителі,   опікуни,   піклувальники,   прийомні   батьки, батьки-вихователі,  на  утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені

батьківського піклування, віком до 18 років (такі особи  можуть  бути призвані на військову службу у разі їх згоди і
тільки  за місцем проживання); { Частину першу статті 23 доповнено новим  абзацом  згідно  із  Законом  N  1614-VII  (  1614-18 ) від 25.07.2014 }

зайняті постійним  доглядом  за особами,  щ його потребують,  відповідно до законодавства  України,  в  разі  відсутності  інших осіб, які можуть 

здійснювати такий догляд;

народні депутати України,  депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим;

інші військовозобов'язані або  окремі  категорії  громадян  у передбачених законами випадках.

Призову на військову службу під час мобілізації, на особливий  період  не  підлягають також студенти та аспіранти, які навчаються на денній 

формі навчання.

{  Статтю 23 доповнено новою частиною згідно із Законом N 1575-VII
( 1575-18 ) від 03.07.2014 }

 

ТВО військового комісара Харківського ОРВК майор Сова С.В. Телефонограма № 46 від 03.03.2015р.
Автор: Chekardina   Додано: 3 березня 2015   Переглядів:916   Категорія - [Головна]
 

У зв’язку з ремонтними  роботам 04.03.2015 р. з 09.00-16.00  буде  припинена подача електроенергії  в  м.Люботині (вул. Східна)

 

 

Люботинське відділення електромереж
 Актуальні гранти, стипендії, проекти та програми
Автор: Svetlana   Додано: 3 березня 2015   Переглядів:837   Категорія - [Головна]
 

Департамент з підвищення конкурентоспроможності регіону
Харківської обласної державної адміністрації

www.compet.kh.gov.ua

АКТУАЛЬНІ ГРАНТИ, СТИПЕНДІЇ, ПРОЕКТИ ТА ПРОГРАМИ

Харківська обласна рада

 

Завантажити документи:g.02.03.2015.rar [486.38 Kb] (cкачувань: 9)
 Учні 3 класу Люботинської ЗОШ № 6 написали листи й послали малюнки Надії Савченко
Автор: Chekardina   Додано: 3 березня 2015   Переглядів:1102   Категорія - [Головна]
 

Учні 3 класу Люботинської ЗОШ № 6 написали листи й послали малюнки Надії Савченко

Нещодавно учні 3 класу Люботинської ЗОШ № 6 написали листи й послали малюнки Надії Савченко, щоб підтримати її моральний дух.

Малюнки були сповнені любов’ю до України, до нашої символіки, до рідної природи.

Діти й не чекали на відповідь, але отримали її від нашої славетної дівчини-героїні. Надія висловила подяку за листи та малюнки.

«Вірю, що все лихе в Україні скоро закінчиться, і ми зустрінемося в нашому домі – в нашій мирній Україні!

– пише вона.

 

Учні 3 класу Люботинської ЗОШ № 6 написали листи й послали малюнки Надії Савченко


Детальніше: http://lmiskvo.org.ua/927.htm 

 
 Дочірнє Підприємство "Автосервіс" повідомляє
Автор: Svetlana   Додано: 3 березня 2015   Переглядів:1366   Категорія - [Головна, Відділ місцевого економічного розвитку]
 

 

Дочірнє Підприємство "Автосервіс" повідомляє

 

 

Посилання на офіційний сайт газети Прем’єр: http://premier.ua/oldarchive.aspx?issue=2135&rub= Вакансія головного бухгалтера з 02.03.2015 року
Автор: Svetlana   Додано: 3 березня 2015   Переглядів:869   Категорія - [Вакансії]
 

Виконком Люботинської міської ради оголошує конкурс на заміщення вакантної посади начальника відділу бухгалтерського обліку – головного бухгалтера з 2 березня 2015 року.

Основні вимоги до кандидатів :

- громадянство України;

- повна вища освіта економічного спрямування;

- вільне володіння комп’ютером;

- досконале володіння українською мовою;

- стаж роботи за фахом не менше п’яти років, на службі в органах місцевого самоврядування не менше 3-х років.

Потрібні документи:

особова картка ( форма № П-2ДС, копії документів про освіту, декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2013 р., копії паспорта та військового квитка, 2 фотокартки 4х6,медичну довідку про стан здоров’я). Заяви приймаються протягом 30 днів від дня оголошення конкурсу.

Додаткова інформація надається за адресою : м.Люботин, вул.Радянська, 26, тел. 741-02-05. (Відділ кадрової роботи та нагород виконкому).
 "Люботинський вісник" Спецвипуск 27 лютого 2015 р.
Автор: Chekardina   Додано: 3 березня 2015   Переглядів:800   Категорія - [Тимчасовий архів » Архів (до 2018 р.) » Люботинський вісник]
 

 

Завантажити: Люботинський вісник Спецвипуск 27 лютого 2015 р. [4.07 Mb] (cкачувань: 36)
 Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за 2014 рік
Автор: Svetlana   Додано: 3 березня 2015   Переглядів:781   Категорія - [Тимчасовий архів » Інформація установ міста » Фінансове управління ЛМР]
 

Р І Ш Е Н Н Я          

Від 26 лютого 2015 р.     №41

 м. Люботин

 

Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за 2014 рік

 

   Заслухавши звіт про виконання міського бюджету м.Люботин за 2014 рік, відповідно до статті 80 Бюджетного кодексу України на підставі п.23 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Люботинська міська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1.Затвердити звіт про виконання міського бюджету за 2014  рік згідно з додатками 1, 2, в тому числі:

- загального фонду

– по доходах – в сумі 71193,004  тис.грн.  при плані   69104,599 тис.грн.

– по видатках – в сумі 68473,240 тис.грн. при плані 69619,214 тис.грн.

–  спеціального фонду

– по доходах – в сумі  6046,466 тис.грн., при плані  5998,300 тис.грн.

- по видатках – в сумі 4792,215 тис.грн., при плані 8708,765 тис.грн.

2. Затвердити звіт про використання коштів цільового фонду за 2014 рік,  згідно з додатком 3.

3. Контроль за виконанням  рішення покласти на першого заступника міського голови Маліка В.Г та постійну депутатську комісію з питань бюджету, соціально-економічного розвитку, комунальної власності, зовнішньоекономічної діяльності.

 

Міський голова      В.О.Теличко

 

Завантажити документи: vikonannya-byudzhetu-za-2014r.rar [47.21 Kb] (cкачувань: 24)