Веб-портал міста Люботин » Матеріали за 22.05.2015

 Органи місцевого самоврядування в об’єднаних громадах
Автор: Chekardina   Додано: 22 травня 2015   Переглядів:1113   Категорія - [Тимчасовий архів » Децентралізація влади]
 

Органи місцевого самоврядування в об’єднаних громадах
 Про добровільне об’єднання територіальних громад - витяг
Автор: Chekardina   Додано: 22 травня 2015   Переглядів:1258   Категорія - [Тимчасовий архів » Децентралізація влади]
 

 Про добровільне об’єднання територіальних громад - витяг
 К О Р У П Ц І Я
Автор: Svetlana   Додано: 22 травня 2015   Переглядів:926   Категорія - [Головна, Правова освіта населення]
 

Корупція – це використання особою, наданих їй службових повноважень та пов’язаних із цим можливостей з метою одержання неправомірної вигоди. Розгорнуте визначення містить ЗУ «Про засади запобігання і протидії корупції».

Корупційним правопорушенням вважається умисне діяння, що містить ознаки корупції, вчинене особою, зазначеною у частині першій статті 4 цього Закону, за яке законом установлено кримінальну, адміністративну, цивільно-правову та дисциплінарну відповідальність.

Згідно з цим Законом, до суб’єктів відповідальності за корупційні правопорушення відносяться:

1) особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування:
а) Президент України, Голова Верховної Ради України, його Перший заступник та заступник, Прем’єр-міністр України, Перший віце-прем’єр-міністр України, віце-прем’єр-міністри України, міністри, інші керівники центральних органів виконавчої влади, які не входять до складу Кабінету Міністрів України, та їх заступники, Голова Служби безпеки України, Генеральний прокурор України, Голова Національного банку України, Голова Рахункової палати, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, Голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим;

б) народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутати місцевих рад;

в) державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування, та інші.
Повний перелік визначений в частині першій статті 4 ЗУ «Про засади запобігання і протидії корупції».

Види корупції:

- Хабарництво: отримання особою в будь-якому вигляді винагороди (хабара) за виконання чи невиконання в інтересах того, хто дає хабара, чи в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої  їй влади чи службового становища;

- Розкрадання:  умисне незаконне обернення певним способом чужого майна на свою користь або користь інших осіб із корисливих мотивів з використанням посадового становища;

- Шахрайство: поведінка, націлена на обман або введення в оману приватної або юридичної особи з метою особистої вигоди або вигоди третьої сторони;

- Вимагання: примушування приватної або юридичної особи сплатити гроші або надати інші цінності в обмін на певні дії або бездіяльність;

- Зловживання:  зловживання владою або посадовим становищем, перевищення влади або посадових повноважень та інші посадові злочини, що вчиняються для задоволення корисливих чи інших особистих інтересів або інтересів інших осіб;

- Кумівство: перевага у наданні грошових коштів або іншого майна, переваг, пільг, послуг, нематеріальних активів наближеним особам, родичам, ін.

- Інше: використання інформації, одержаної під час виконання посадових обов’язків, у корисливих чи інших особистих інтересах, необґрунтована відмова у наданні відповідної інформації, несвоєчасне її надання, надання недостовірної чи неповної службової інформації; неправомірне втручання з використанням посадового становища у діяльність інших державних органів чи посадових осіб з метою перешкоджання виконанню ними своїх повноважень чи домагання прийняття неправомірного рішення.

Корупційні діяння можуть бути вчинені також в інших формах, у тому числі в таких, що потребують додаткового визначення законодавством.

Ознаками корупційних діянь є:

- безпосереднє заподіяння шкоди авторитету чи іншим охоронюваним законом інтересам держави;

- наявність у особи умислу на вчинення дій (бездіяльність), які об’єктивно завдають шкоду охоронюваним законом інтересам держави;

- використання особою свого становища всупереч інтересам держави;

- корислива мета або інша зацікавленість особи;

- незаконне одержання особою благ (матеріальних та нематеріальних), послуг, переваг.

За вчинення корупційних правопорушень особи, зазначені вище, притягаються до кримінальної, адміністративної, цивільно-правової та дисциплінарної відповідальності в установленому законом порядку.

Відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень, у триденний строк з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили, притягнення до цивільно-правової відповідальності, накладення дисциплінарного стягнення заносяться до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення, що формується та ведеться Міністерством юстиції України.

 

Державний нотаріус Другої державної

нотаріальної контори Харківського району

Харківської області Радіонова Т.І.
 ОРЕНДА ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ
Автор: Svetlana   Додано: 22 травня 2015   Переглядів:878   Категорія - [Головна, Правова освіта населення]
 

Відповідно до вимог статті 90 Земельного кодексу України власник земельної ділянки має право передавати земельну ділянку в оренду.

Згідно зі статтею 93 Земельного кодексу України право оренди земельної ділянки – це засноване на договорі строкове платне володіння і користування земельною ділянкою, необхідною орендареві для провадження підприємницької та іншої діяльності.

Відповідно до статті 13 Закону України «Про оренду землі» договір оренди землі – це договір, за яким орендодавець зобов’язаний за плату передати орендареві земельну ділянку у володіння і користування на певний строк, а орендар зобов’язаний використовувати земельну ділянку відповідно до умов договору та вимог земельного законодавства.

Згідно з частинами першою та п’ятою статті 6 Закону України «Про оренду землі» орендарі набувають право оренди земельної ділянки на підставах і в порядку, передбачених Земельним кодексом України, Цивільним кодексом України, цим та іншими законами України і договором оренди землі.

Право оренди земельної ділянки підлягає державній реєстрації відповідно до закону.

Статтею 15 Закону України «Про оренду землі» визначено вичерпний перелік істотних умов договору оренди землі. Відсутність у  договорі  оренди землі однієї з істотних умов, передбачених цією статтею, а також порушення вимог статей 4-6, 11, 17, 19 цього Закону є підставою для відмови в державній реєстрації договору   оренди,   а   також  для  визнання  договору  недійсним відповідно до закону.

Таким чином, Законом України «Про оренду землі» встановлено вичерпний перелік підстав для визнання договору оренди недійсним.

Окремо зазначаємо, що в період з 2008 до 2010 років реєстрація правовстановлюючих документів на земельні ділянки здійснювалася Центром державного земельного кадастру згідно з Тимчасовим порядком ведення державного реєстру земель, затвердженого наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 02.07.2003 № 174, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.07.2003 за № 641/7962.

 З 2011 року відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.09.2009 за № 1021 «Про затвердження порядків ведення Поземельної книги і Книги записів про державну реєстрацію державних актів на право власності на земельну ділянку та на право постійного користування земельною ділянкою, договорів оренди землі» (зі змінами), що діяла до 01.01.2013, відповідними повноваженнями були наділені територіальні органи Держземагентства за місцем розташування земельної ділянки.

Відповідно до статті 31 Закону України «Про оренду землі» договір оренди землі може бути достроково розірваний за згодою сторін. На вимогу однієї із сторін договір оренди може бути достроково розірваний за рішенням суду в порядку, встановленому законом.

Розірвання договору оренди землі в односторонньому порядку не допускається, якщо інше не встановлено законом або договором.

Згідно зі статтею 32 Закону України «Про оренду землі» на вимогу однієї із сторін договір оренди землі може бути достроково розірваний за  рішенням  суду  в  разі невиконання сторонами обов'язків, передбачених статтями 24 і 25 цього  Закону та умовами договору, в разі випадкового знищення чи пошкодження об'єкта оренди, яке істотно перешкоджає передбаченому договором використанню земельної ділянки,  а також на підставах,  визначених Земельним кодексом України та іншими законами України.

 З 01.01.2013 набрали чинність Закон України «Про Державний земельний кадастр», постанова Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 № 1051 «Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру», зміни до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

 З прийняттям зазначених нормативних актів повноваження щодо державної реєстрації прав на земельні ділянки та скасування державної реєстрації цих прав не розповсюджуються на компетенцію органів земельних ресурсів України.

Відповідно до статті 126 Земельного кодексу України право власності, користування земельною ділянкою оформлюється відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (далі – Закон).

Положеннями статті 2 Закону визначено, що державна реєстрація речових прав на нерухоме майно – офіційне визнання і підтвердження державою фактів виникнення, переходу або припинення прав на нерухоме майно, обтяження таких прав шляхом внесення відповідного запису до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

 

Завідувач Другою державною

нотаріальною конторою

Харківського району

Харківської області

Н.В.Омельницька

 
 №11 від 14.05.2015
Автор: Svetlana   Додано: 22 травня 2015   Переглядів:691   Категорія - [Тимчасовий архів » Колективні договори]
 

Колективний договір між адміністрацією та профспілковим комітетом Люботинського бюро технічної інвентаризації на 2015-2019 роки

 
 Обговорення пропозицій щодо потенційних членів об’єднаної територіальної громади
Автор: Chekardina   Додано: 22 травня 2015   Переглядів:988   Категорія - [Головна, Децентралізація влади]
 

На виконання Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» в м. Люботині створена робоча група щодо підтримки та впровадження заходів з добровільного об’єднання територіальних громад  з центром в м. Люботин. Проведено 2 засідання групи, на яких розглянуте питання щодо визначення м. Люботин  потенційним адміністративним центром об’єднаної територіальної громади та  обговорені пропозиції щодо потенційних членів об’єднаної територіальної громади.

Місто Люботин – місто обласного значення, має розвинуту інфраструктуру (казначейство, управління соціального захисту, медичні заклади 1 та 2 рівня, відділення ПФУ, пожежну частину, відділення ДПІ, міський суд, міський відділ освіти, міський методичний кабінет, територіальний центр  по обслуговуванню пенсіонерів, БТІ , міський центр зайнятості тощо) відповідні кадрові ресурси, вільні приміщення для розміщення установ, що надають адміністративні послуги, тому відповідає вимогам до адміністративного центру об’єднаної територіальної громади. До Люботинської міської ради,  крім м. Люботин,  і зараз входять сел. Коваленки, Караван, Байрак, с. Смородське.

У 1923-1930 роках Люботин був районним центром Харківського округу. До складу Люботинського району входили Старолюботинська сільська рада, Яковенківська селищна рада, Байрачанська та Гиївська сільські ради (в межах сучасного м. Люботина ) та Огульчанська, Старомерчанська, Новомерчанська, Коротичанська, Одринська сільські ради ( суміжні адміністративні центри).  

Згідно проекту районного планування Харківського району, що розроблений ще у 1993 році, м. Люботин передбачався як центр групового розселення, що поєднує 15 населених пунктів Харківського району, в основному Манченківскої селищної ради.  

І сьогодні мешканців селища Манченки, Коротич обслуговують Люботинський МВ УМВСУ в Харківській області, пожежна частина ПДПЧ-48, які розташовані в м. Люботині. Ми маємо можливості надавати медичні послуги в закладах охорони здоров’я І та  ІІ рівня не тільки мешканцям м. Люботин.

З метою забезпечення  доступності публічних послуг, повсюдності місцевого самоврядування громад, реалізації та надання  якісних послуг у сфері освіти, охорони здоров’я, культури, житлово-комунального господарства, соцзахисту та інших життєво важливих сферах життя членам об’єднаної територіальної громади, робочою групою, відповідно до Методики формування спроможних територіальних громад, затвердженої Постановою КМУ від 08.04,2015 року, були розроблені пропозиції щодо об’єднання територіальних громад та направлені на розгляд депутатам Люботинської міської ради, до  ХОДА, до регіонального офісу з питань впровадження реформ у сфері місцевого самоврядування, децентралізації повноважень органів виконавчої влади. Потенційні члени об’єднаної територіальної громади з центром в м. Люботин – це громади Коротичанської селищної ради, Манченківської селищної ради, Одринської селищної ради, Старомерчанської сільської ради, Пересічанської селищної ради. Робоча група продовжує свою роботу . 

                                                                                   А.Чекардіна, член робочої групи.

 
 Про добровільне об’єднання територіальних громад
Автор: Chekardina   Додано: 22 травня 2015   Переглядів:957   Категорія - [Тимчасовий архів » Децентралізація влади]
 

 

Закон України

Про добровільне об’єднання територіальних громад

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 13, ст.91)

 

 

Завантажити:pro-dobrovlne-obyednannya-teritoralnih-gromad.doc [89 Kb] (cкачувань: 20)

 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/157-19/print1395317886077014

 

 

 

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
ПОСТАНОВА

від 8 квітня 2015 р. № 214 
Київ

Про затвердження Методики формування спроможних територіальних громад

 

 

 

Завантажити: pro-zatverdzhennya-metodiki-formuvannya-spromozhnih-teritoralnih-gromad.doc [94 Kb] (cкачувань: 22) 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/214-2015-%D0%BF

 

 

 

 

 

 

 ПРАКТИЧНИЙ ПОСІБНИК

З ПИТАНЬ ФОРМУВАННЯ СПРОМОЖНИХ

ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

 

Завантажити: posibnyk.pdf [822.38 Kb] (cкачувань: 22)