Веб-портал міста Люботин » Матеріали за Травень 2015 року

 Про добровільне об’єднання територіальних громад - витяг
Автор: Chekardina   Додано: 22 травня 2015   Переглядів:1235   Категорія - [Тимчасовий архів » Децентралізація влади]
 

 Про добровільне об’єднання територіальних громад - витяг
 К О Р У П Ц І Я
Автор: Svetlana   Додано: 22 травня 2015   Переглядів:920   Категорія - [Головна, Правова освіта населення]
 

Корупція – це використання особою, наданих їй службових повноважень та пов’язаних із цим можливостей з метою одержання неправомірної вигоди. Розгорнуте визначення містить ЗУ «Про засади запобігання і протидії корупції».

Корупційним правопорушенням вважається умисне діяння, що містить ознаки корупції, вчинене особою, зазначеною у частині першій статті 4 цього Закону, за яке законом установлено кримінальну, адміністративну, цивільно-правову та дисциплінарну відповідальність.

Згідно з цим Законом, до суб’єктів відповідальності за корупційні правопорушення відносяться:

1) особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування:
а) Президент України, Голова Верховної Ради України, його Перший заступник та заступник, Прем’єр-міністр України, Перший віце-прем’єр-міністр України, віце-прем’єр-міністри України, міністри, інші керівники центральних органів виконавчої влади, які не входять до складу Кабінету Міністрів України, та їх заступники, Голова Служби безпеки України, Генеральний прокурор України, Голова Національного банку України, Голова Рахункової палати, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, Голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим;

б) народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутати місцевих рад;

в) державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування, та інші.
Повний перелік визначений в частині першій статті 4 ЗУ «Про засади запобігання і протидії корупції».

Види корупції:

- Хабарництво: отримання особою в будь-якому вигляді винагороди (хабара) за виконання чи невиконання в інтересах того, хто дає хабара, чи в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої  їй влади чи службового становища;

- Розкрадання:  умисне незаконне обернення певним способом чужого майна на свою користь або користь інших осіб із корисливих мотивів з використанням посадового становища;

- Шахрайство: поведінка, націлена на обман або введення в оману приватної або юридичної особи з метою особистої вигоди або вигоди третьої сторони;

- Вимагання: примушування приватної або юридичної особи сплатити гроші або надати інші цінності в обмін на певні дії або бездіяльність;

- Зловживання:  зловживання владою або посадовим становищем, перевищення влади або посадових повноважень та інші посадові злочини, що вчиняються для задоволення корисливих чи інших особистих інтересів або інтересів інших осіб;

- Кумівство: перевага у наданні грошових коштів або іншого майна, переваг, пільг, послуг, нематеріальних активів наближеним особам, родичам, ін.

- Інше: використання інформації, одержаної під час виконання посадових обов’язків, у корисливих чи інших особистих інтересах, необґрунтована відмова у наданні відповідної інформації, несвоєчасне її надання, надання недостовірної чи неповної службової інформації; неправомірне втручання з використанням посадового становища у діяльність інших державних органів чи посадових осіб з метою перешкоджання виконанню ними своїх повноважень чи домагання прийняття неправомірного рішення.

Корупційні діяння можуть бути вчинені також в інших формах, у тому числі в таких, що потребують додаткового визначення законодавством.

Ознаками корупційних діянь є:

- безпосереднє заподіяння шкоди авторитету чи іншим охоронюваним законом інтересам держави;

- наявність у особи умислу на вчинення дій (бездіяльність), які об’єктивно завдають шкоду охоронюваним законом інтересам держави;

- використання особою свого становища всупереч інтересам держави;

- корислива мета або інша зацікавленість особи;

- незаконне одержання особою благ (матеріальних та нематеріальних), послуг, переваг.

За вчинення корупційних правопорушень особи, зазначені вище, притягаються до кримінальної, адміністративної, цивільно-правової та дисциплінарної відповідальності в установленому законом порядку.

Відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень, у триденний строк з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили, притягнення до цивільно-правової відповідальності, накладення дисциплінарного стягнення заносяться до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення, що формується та ведеться Міністерством юстиції України.

 

Державний нотаріус Другої державної

нотаріальної контори Харківського району

Харківської області Радіонова Т.І.
 ОРЕНДА ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ
Автор: Svetlana   Додано: 22 травня 2015   Переглядів:868   Категорія - [Головна, Правова освіта населення]
 

Відповідно до вимог статті 90 Земельного кодексу України власник земельної ділянки має право передавати земельну ділянку в оренду.

Згідно зі статтею 93 Земельного кодексу України право оренди земельної ділянки – це засноване на договорі строкове платне володіння і користування земельною ділянкою, необхідною орендареві для провадження підприємницької та іншої діяльності.

Відповідно до статті 13 Закону України «Про оренду землі» договір оренди землі – це договір, за яким орендодавець зобов’язаний за плату передати орендареві земельну ділянку у володіння і користування на певний строк, а орендар зобов’язаний використовувати земельну ділянку відповідно до умов договору та вимог земельного законодавства.

Згідно з частинами першою та п’ятою статті 6 Закону України «Про оренду землі» орендарі набувають право оренди земельної ділянки на підставах і в порядку, передбачених Земельним кодексом України, Цивільним кодексом України, цим та іншими законами України і договором оренди землі.

Право оренди земельної ділянки підлягає державній реєстрації відповідно до закону.

Статтею 15 Закону України «Про оренду землі» визначено вичерпний перелік істотних умов договору оренди землі. Відсутність у  договорі  оренди землі однієї з істотних умов, передбачених цією статтею, а також порушення вимог статей 4-6, 11, 17, 19 цього Закону є підставою для відмови в державній реєстрації договору   оренди,   а   також  для  визнання  договору  недійсним відповідно до закону.

Таким чином, Законом України «Про оренду землі» встановлено вичерпний перелік підстав для визнання договору оренди недійсним.

Окремо зазначаємо, що в період з 2008 до 2010 років реєстрація правовстановлюючих документів на земельні ділянки здійснювалася Центром державного земельного кадастру згідно з Тимчасовим порядком ведення державного реєстру земель, затвердженого наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 02.07.2003 № 174, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.07.2003 за № 641/7962.

 З 2011 року відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.09.2009 за № 1021 «Про затвердження порядків ведення Поземельної книги і Книги записів про державну реєстрацію державних актів на право власності на земельну ділянку та на право постійного користування земельною ділянкою, договорів оренди землі» (зі змінами), що діяла до 01.01.2013, відповідними повноваженнями були наділені територіальні органи Держземагентства за місцем розташування земельної ділянки.

Відповідно до статті 31 Закону України «Про оренду землі» договір оренди землі може бути достроково розірваний за згодою сторін. На вимогу однієї із сторін договір оренди може бути достроково розірваний за рішенням суду в порядку, встановленому законом.

Розірвання договору оренди землі в односторонньому порядку не допускається, якщо інше не встановлено законом або договором.

Згідно зі статтею 32 Закону України «Про оренду землі» на вимогу однієї із сторін договір оренди землі може бути достроково розірваний за  рішенням  суду  в  разі невиконання сторонами обов'язків, передбачених статтями 24 і 25 цього  Закону та умовами договору, в разі випадкового знищення чи пошкодження об'єкта оренди, яке істотно перешкоджає передбаченому договором використанню земельної ділянки,  а також на підставах,  визначених Земельним кодексом України та іншими законами України.

 З 01.01.2013 набрали чинність Закон України «Про Державний земельний кадастр», постанова Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 № 1051 «Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру», зміни до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

 З прийняттям зазначених нормативних актів повноваження щодо державної реєстрації прав на земельні ділянки та скасування державної реєстрації цих прав не розповсюджуються на компетенцію органів земельних ресурсів України.

Відповідно до статті 126 Земельного кодексу України право власності, користування земельною ділянкою оформлюється відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (далі – Закон).

Положеннями статті 2 Закону визначено, що державна реєстрація речових прав на нерухоме майно – офіційне визнання і підтвердження державою фактів виникнення, переходу або припинення прав на нерухоме майно, обтяження таких прав шляхом внесення відповідного запису до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

 

Завідувач Другою державною

нотаріальною конторою

Харківського району

Харківської області

Н.В.Омельницька

 
 №11 від 14.05.2015
Автор: Svetlana   Додано: 22 травня 2015   Переглядів:691   Категорія - [Тимчасовий архів » Колективні договори]
 

Колективний договір між адміністрацією та профспілковим комітетом Люботинського бюро технічної інвентаризації на 2015-2019 роки

 
 Обговорення пропозицій щодо потенційних членів об’єднаної територіальної громади
Автор: Chekardina   Додано: 22 травня 2015   Переглядів:979   Категорія - [Головна, Децентралізація влади]
 

На виконання Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» в м. Люботині створена робоча група щодо підтримки та впровадження заходів з добровільного об’єднання територіальних громад  з центром в м. Люботин. Проведено 2 засідання групи, на яких розглянуте питання щодо визначення м. Люботин  потенційним адміністративним центром об’єднаної територіальної громади та  обговорені пропозиції щодо потенційних членів об’єднаної територіальної громади.

Місто Люботин – місто обласного значення, має розвинуту інфраструктуру (казначейство, управління соціального захисту, медичні заклади 1 та 2 рівня, відділення ПФУ, пожежну частину, відділення ДПІ, міський суд, міський відділ освіти, міський методичний кабінет, територіальний центр  по обслуговуванню пенсіонерів, БТІ , міський центр зайнятості тощо) відповідні кадрові ресурси, вільні приміщення для розміщення установ, що надають адміністративні послуги, тому відповідає вимогам до адміністративного центру об’єднаної територіальної громади. До Люботинської міської ради,  крім м. Люботин,  і зараз входять сел. Коваленки, Караван, Байрак, с. Смородське.

У 1923-1930 роках Люботин був районним центром Харківського округу. До складу Люботинського району входили Старолюботинська сільська рада, Яковенківська селищна рада, Байрачанська та Гиївська сільські ради (в межах сучасного м. Люботина ) та Огульчанська, Старомерчанська, Новомерчанська, Коротичанська, Одринська сільські ради ( суміжні адміністративні центри).  

Згідно проекту районного планування Харківського району, що розроблений ще у 1993 році, м. Люботин передбачався як центр групового розселення, що поєднує 15 населених пунктів Харківського району, в основному Манченківскої селищної ради.  

І сьогодні мешканців селища Манченки, Коротич обслуговують Люботинський МВ УМВСУ в Харківській області, пожежна частина ПДПЧ-48, які розташовані в м. Люботині. Ми маємо можливості надавати медичні послуги в закладах охорони здоров’я І та  ІІ рівня не тільки мешканцям м. Люботин.

З метою забезпечення  доступності публічних послуг, повсюдності місцевого самоврядування громад, реалізації та надання  якісних послуг у сфері освіти, охорони здоров’я, культури, житлово-комунального господарства, соцзахисту та інших життєво важливих сферах життя членам об’єднаної територіальної громади, робочою групою, відповідно до Методики формування спроможних територіальних громад, затвердженої Постановою КМУ від 08.04,2015 року, були розроблені пропозиції щодо об’єднання територіальних громад та направлені на розгляд депутатам Люботинської міської ради, до  ХОДА, до регіонального офісу з питань впровадження реформ у сфері місцевого самоврядування, децентралізації повноважень органів виконавчої влади. Потенційні члени об’єднаної територіальної громади з центром в м. Люботин – це громади Коротичанської селищної ради, Манченківської селищної ради, Одринської селищної ради, Старомерчанської сільської ради, Пересічанської селищної ради. Робоча група продовжує свою роботу . 

                                                                                   А.Чекардіна, член робочої групи.

 
 Про добровільне об’єднання територіальних громад
Автор: Chekardina   Додано: 22 травня 2015   Переглядів:942   Категорія - [Тимчасовий архів » Децентралізація влади]
 

 

Закон України

Про добровільне об’єднання територіальних громад

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 13, ст.91)

 

 

Завантажити:pro-dobrovlne-obyednannya-teritoralnih-gromad.doc [89 Kb] (cкачувань: 19)

 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/157-19/print1395317886077014

 

 

 

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
ПОСТАНОВА

від 8 квітня 2015 р. № 214 
Київ

Про затвердження Методики формування спроможних територіальних громад

 

 

 

Завантажити: pro-zatverdzhennya-metodiki-formuvannya-spromozhnih-teritoralnih-gromad.doc [94 Kb] (cкачувань: 21) 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/214-2015-%D0%BF

 

 

 

 

 

 

 ПРАКТИЧНИЙ ПОСІБНИК

З ПИТАНЬ ФОРМУВАННЯ СПРОМОЖНИХ

ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

 

Завантажити: posibnyk.pdf [822.38 Kb] (cкачувань: 21)

 
 Виїзна акція центру зайнятості
Автор: Svetlana   Додано: 21 травня 2015   Переглядів:833   Категорія - [Головна]
 

     З метою якісного професійного  інформування про послуги у сфері зайнятості 21 травня 2015  року  з 10.00 до 14.00 у м.  Люботин, сел.Караван  вул.Заводська,13 (біля селищного клубу) працював Мобільний центр профорієнтації (модернізований) для мешканців міста та для осіб зі східних  регіонів України,  які вимушені були покинути місця постійного проживання. В даній акції взяли участь 42 осіб,  у тому числі 4  особи з числа вимушених переселенців.

   Використовуючи інформаційний куточок, спеціалісти Люботинського  міського центру зайнятості ознайомили  мешканців міста та переселенців з Донецької та Луганської областей з послугами, які надає служба зайнятості, інформували  про стан ринку праці, про вакансії по м. Люботину та м. Харкову, а також в цілому по Україні, знайомили з центрами професійно-технічної освіти державної служби зайнятості, учбовими закладами  м. Харкова.

Бажаючих зареєструватися в службі зайнятості, запросили відвідати центр зайнятості із зазначенням адреси ЦЗ, графіку роботи та переліку документів.

    Наступний захід буде проведено 30 червня 2015 року за адресою: м.Люботин вул. Полтавський Шлях (старий Люботин).

 

Люботинський міський центр зайнятості
 Телефонограма № 114 від 21.05.2015р.
Автор: Svetlana   Додано: 21 травня 2015   Переглядів:779   Категорія - [Головна]
 

    У зв’язку з ремонтними роботами  по ТП – 811,230,10-36, 350   22.05.2015 р. з 08.00-19.00 (на 2 години по кожній ТП)   буде   припинена подача  електроенергії    в  м.Люботин (с. Байрак вул. .вул. Ленінградська, Сковороди, Тургенєва, Каманіна, 11 з’їзду ВЛКСМ, Полтавське шосе, Червоно партизанська, пров. Червонопартизанський)

 

Люботинське відділення електромереж

 
 Економічне і соціальне становище м.Люботина за січень - квітень 2015 року
Автор: Chekardina   Додано: 21 травня 2015   Переглядів:761   Категорія - [Тимчасовий архів » Архів (до 2018 р.) » Економіка » Статистика]
 

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ


Економічне і соціальне становище

м.Люботина

за січень - квітень 2015 року


 

Завантажити документ:  Економічне і соціальне становище м.Люботина за січень - квітень 2015 року [212 Kb] (cкачувань: 22)
 ДО ДНЯ ДОНОРА
Автор: Svetlana   Додано: 21 травня 2015   Переглядів:1012   Категорія - [---]
 

ДО ДНЯ ДОНОРА

 

   Донорська кров – незамінна. Людство поки що не вміє і, мабуть, не скоро навчиться її синтезувати. Дати її може лише одна людина іншій. З доброї волі, за велінням власної душі та совісті. Знадобитися ж вона може будь-кому з нас і в найбільш неочікувану мить життя. Адже кількість ДТП, аварій, випадків травматизму, тяжких пологів, хвороб, лікування яких потребує донорської крові, неухильно зростає. Якщо дотримуватись рекомендацій лікаря, то донорство Вам не нашкодить і стане порятунком для багатьох людей. 

  Шановні мешканці міста Люботин пам’ятайте, що Донорство допомагає рятуванню життя та лікує захворілих людей. Кожний бажаючий, маючи при собі паспорт  громадянина України, може добровільно здати свою кров.

  Міський відділ охорони здоров’я ЛМР повідомляє про проведення дня донора, який відбудеться 25 травня 2015р. о 9 годині, за адресою м. Люботин, вул. Громова, 3 (хірургічне відділення), тел. 741-23-20.

Запрошуємо усіх небайдужих прийняти участь.

 

Начальник

Міського відділу охорони здоров’я ЛМР 

                         О.В. Скляр
 Телефонограма № 112 від 19.05.2015р.
Автор: Chekardina   Додано: 19 травня 2015   Переглядів:1016   Категорія - [Головна]
 

 

У зв’язку з ремонтними роботами 20.05.2015р. з 09.30-16.00 буде припинена подача електроенергії в  м.Люботин (вул. Блюхера, в-д Блюхера, Созівська та пров. Созівський)

 

 

Люботинське відділення електромереж

 

 
 Рішення виконавчого комітету від 12 травня 2015 року
Автор: Svetlana   Додано: 19 травня 2015   Переглядів:821   Категорія - [Тимчасовий архів » Архів (до 2018 р.) » Виконавчий комітет » Рішення виконкому]
 

Завантажити документи: rshennya-vikonkomu.rar [416.8 Kb] (cкачувань: 18)

 

Зміст архіву (Перелік питань рішень від  12 травня 2015 року): 

 

89 Про встановлення скоригованого тарифу на виробництво, постачання теплової енергії  та теплову енергію для бюджетних установ, організацій.

№ 90 Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Люботинської міської ради від 11 лютого 2015 року № 19 «Про організацію та затвердження видів громадських робіт в 2015 році».

№ 91 Про підсумки роботи підприємств, організацій та установ міста у зимовий період 2014-2015 р.р. та про роботу по підготовці господарства міста та об`єктів соціальної сфери в  осінньо-зимовий період 2015-2016 р.р.

№ 92 Про  затвердження нового складу комітету з конкурсних торгів.

№ 93 Про визначення виконавців житлово-комунальних послуг.

№ 94 Про зарахування до списку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, та списку осіб, що користуються правом першочергового отримання житла квартирного обліку, громадянина Чірву Олександра Руслановича.

№ 95 Про зарахування до списку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, та списку соціального квартирного обліку громадянина Бєлкіна Василя Валерійовича.

№ 96 Про зарахування до списку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, та списку соціального квартирного обліку громадянина Смирнова Юрія Анатолійовича.

№ 97 Про надання дозволу на встановлення індивідуального газового опалення в квартирі № 25 багатоквартирного будинку по вул. Раднаркомівській, 1-Ж.

№ 98 Про затвердження нового складу посадових осіб, уповноважених складати протоколи про адміністративні правопорушення.

№ 99 Про надання дозволу на видалення дерев по вул. Трудовій, 26-а, вул. Громова (вдовж проїжджої частини), вул. Леніна, 82, вул. Ціолковського, 7 та кронування по вул. 50 років Жовтня, 5, по вул. Нове життя, 28, вул. Ушакова, 5.

№ 100 Про затвердження нового складу адміністративної комісії виконкому  Люботинської міської ради.

№ 101 Про затвердження Положення про комісію з питань надання населенню субсидій та  пільг на оплату житлово - комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого  та рідкого пічного побутового палива та державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям як виняток, виходячи з конкретних обставин, що склались в сім’ях, у новій редакції.

№ 102 Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Люботинської міської ради від  11.11.2014 року № 209 «Про затвердження Порядку проведення перерахунків              призначених субсидій, наданих населенню для  відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, у новій редакції».

103 Про надання дозволу на укладання договору купівлі-продажу 46/100 часток житлового будинку, розташованого за адресою: ____, право користування яким має малолітня _________, _______   р.н. 

№ 104 Про визначення порядку участі гр. ___ у вихованні малолітньої доньки  ___, ___ р.н.

№ 105 Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Люботинської  міської ради від 10.11.2013 р № 249 «Про надання дозволу на дарування ½ частки житлового будинку за адресою: ___, право користування яким мають малолітні: ___, __ р.н. та ___, __ р. н.».

№ 106 Про роботу служби у справах дітей щодо виконання вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 08.10.2008 р. № 905 «Про затвердження Порядку провадження діяльності з питань усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей».

№ 107 Про результативність роботи структурних підрозділів виконавчого комітету щодо попередження соціального сирітства у межах реалізації заходів з виконання Національної стратегії профілактики соціального сирітства на період до 2020 року, затвердженої  Указом Президента України від 22.10.2012 р. № 609/2012.
 Телефонограма № 108 від 18.05.2015р.
Автор: Svetlana   Додано: 18 травня 2015   Переглядів:828   Категорія - [Головна]
 

    У зв’язку з ремонтними роботами   19.05.2015 р. з 09.00-17.00   буде   припинена подача  електроенергії    в  м.Люботин (вул..вул. Постишева, Дунаєвського)

 

Люботинське відділення електромереж
 Звіт ВККУ 01.05.2015 - 18.05.2015
Автор: Chekardina   Додано: 18 травня 2015   Переглядів:681   Категорія - [Головна, ВККУ]
 

Звіт
про проведену роботу Водопровідно-каналізаційним комунальним управлінням Люботинської міської ради


01.05.15 – 18.05.2015

 

1. Водопостачання:

• було усунено пориви на централізованій мережі питного водопостачання міста – 1 шт.
( вул. Кільцева);

відремонтовано вуличні водорозбірні колонки міського користування – 1 шт.
(в/д Мерефянський, 17);

 

усунені течі водорозбірних колонок на централізованої мережі питного водопостачання міста - 3 шт. (вул. Миру, вул. Партизанська, 7, вул. Мерефянська).

  • заміна 1 п.м. трубопроводу централізованого водопостачання по вул. Мерефянська;
  • проводився ремонт по вул. Шевченко у гімназії №1 та лікарні.

2. Водовідведення:

прочищено від сміття, відкачено стоків та промито каналізаційних колекторів на самоплинній централізованій комунальній мережі водовідведення міста - 5 од.
( вул. Леніна, 41, вул. Оранжерейна, 6, вул. Ціолковського, 8, вул. Гайдара, 3/10, вул. Леніна-вул. Комсомольська).

- проводився ремонт по вул. Шевченко у лікарні.

 

Адміністрація ВККУ

Люботинської міської ради

 

 
 Люботинський вісник №5(175) травень 2015 р.
Автор: Chekardina   Додано: 18 травня 2015   Переглядів:881   Категорія - [Тимчасовий архів » Архів (до 2018 р.) » Люботинський вісник]
 

 

Завантажити:Люботинський вісник №5(175) травень 2015 р. [2.81 Mb] (cкачувань: 69)
 ПРОЕКТ ОСНОВНИХ НАПРЯМІВ бюджетної політики на 2016 рік
Автор: Svetlana   Додано: 18 травня 2015   Переглядів:974   Категорія - [Тимчасовий архів » Інформація установ міста » Фінансове управління ЛМР]
 
 Довідка про виконання доходної частини бюджету
Автор: Svetlana   Додано: 18 травня 2015   Переглядів:715   Категорія - [Тимчасовий архів » Інформація установ міста » Фінансове управління ЛМР]
 
 Додаток до річного плану закупівель (ВККУ)
Автор: Chekardina   Додано: 18 травня 2015   Переглядів:840   Категорія - [ВККУ, Державні закупівлі]
 

Додаток до річного плану закупівель (ВККУ)

 

Додаток до річного плану закупівель (ВККУ)
 Свято Дня Матері та Дня сім’ї
Автор: Chekardina   Додано: 18 травня 2015   Переглядів:869   Категорія - [Головна]
 

                             

Сім’я, родина, рід – які слова святі.

Вони потрібні кожному в житті.

Якщо зміцніє хоч одна родина-

Міцніша стане наша Україна.

 

Щороку в травні, коли неба блакить наповнюється пташиним співом, коли у трави і квіти вбирається земля, із весняним подихом приходять до нас чудові свята – День Матері та День сім’ї, саме 15 травня у ліцеї залізничного транспорту відбувся концерт, присвячений цим прекрасним торжествам.

 

Всіх присутніх привітала секретар Люботинської міскої ради Лариса Василівна Гільова та провела церемонію нагородження. 

Подяки від виконкому Люботинської міської ради та солодкі подарунки від народного депутат України Кацуби Володимира Михайловича отримали багатодітні матері:

Свистун Валентина Володимирівна –  нагороджена званням «Мати-героїня», народила та виховала 5 дітей, наділила їх найкращими людськими якостями, оточила турботою та любов’ю, створила всі належні умови, щоб вони  здобули освіту та впевнено йшли по життю;

Горич Наталія Вікторівна - виховує восьмеро дітей, висунута у 2015 році для нагородження почесним званням України «Мати-героїня». Відповідальна, турботлива мати, створила у своїй родині затишок та прекрасні умови для розвитку дітей, здобуття ними освіти та виховання гідних громадян;

Василенко Надія Іванівна –нагороджена званням «Мати-героїня», народила та виховала 5 дітей, створила належні умови для здобуття дітьми освіти, приділяла увагу їх розвитку, створила у своїй родині атмосферу любові.

Гіль Антоніна Артемівна -  висунута у 2015 році для нагородження почесним званням України «Мати-героїня». Свою трудову діяльність розпочала у 1968 році, зараз на пенсії, народила та виховала 5 дітей, яким передала свою працьовитість, відповідальність, високі духовні та моральні якості.

Кожухарьова Ольга Михайлівна -  висунута у 2015 році для нагородження почесним званням України «Мати-героїня». Відповідальна, турботлива мати, народила та виховала шестеро дітей, усе своє життя приділила дітям, зараз на пенсії і займається вихованням онуків, яких у неї четверо.

Подяки отримали прийомні сім’ї:

Мулик Віра Борисівна –  її родина стала найпершою прийомною сім’єю в нашому місті. Вони першими проторювали  непростий шлях. У родині виховується 2-є дівчат Тая та Еля, з яких вдалося виростити справжніх талановитих красунь.

-   Усатюк Ольга Олександрівна – немає почесного звання, пов’язаного з сім’ею, якого б не мала ця жінка: багатодітна мати, опікун, прийомна мати. Сьогодні у цій родині виховується 2-є прийомних дітей: Іванка та Георгій.

-   Сухина Тетяна Михайлівна- їй вистачило любові, турботи не тільки на власних 4-х дітей, а й на прийомну дитину - Дениса, який з лютого місяця перебуває у родині і вже встиг полюбити цю чудову жінку та її сім’ю. Бо родина щедра на любов, людяність, порозуміння, невичерпне джерело творчої енергії, яка запалює всіх навколо.

Губська Вікторія Семенівна - під ії крилом зростає маленький Миколка. Вона завжди поруч, своєю любов’ю, турботою, лагідним словом допоможе, підкаже, збереже… Маленький   розумник – чомучка знає, що на кожне своє питання отримає відповідь, бо терпіння, мудрості їй вистачить, щоб виростити Миколу прекрасною людиною.

Шевчик Віктор Григорович - який опікується  Максимом. Викликає захоплення та повагу те, що за яку справу він береться, все в нього виходить швидко і легко і Максим поряд з ним щасливий, бо росте справжнім чоловіком.

 

Дитинство, мама, родина – ці слова настільки об’єднані між собою, що жодна сила в світі не може їх роз’єднати.  І тому символічно, що концерт для мам складався з дитячих виступів. У концерті виступили Марина Луценко, Ксенію Бровко, зразковий художній колектив, ансамбль танцю «Монреаль», дует Шугайленко Вероніка та Шугайленко Маргарита, колектив бально-спортивного танцю «Енергія», Еліна Твердохліб, ансамбль естрадно-сучасного танцю «Ай билив», Луіза Коновал, Тимофій Дерій, Денис Прибилов, ансамбль «Краплинки»,  Ірина Матвієнко, Валерія Кузнєцова, Олена Іващенко.

Бажаємо всім  добра й здійснення сонячних материнських мрій і надій. Радості без меж та родинного  тепла і доброти!

 

Свято Дня Матері та Дня сім’ї

 

Свято Дня Матері та Дня сім’ї

 

Свято Дня Матері та Дня сім’ї

 


 

 
 Проект рішення 57 сесії 6 скликання Люботинської міської ради "Про внесення змін до рішення ЛМР від 23.01.2015р. №36 «Про міський бюджет міста Люботин на 2015 рік»"
Автор: Svetlana   Додано: 15 травня 2015   Переглядів:789   Категорія - [Тимчасовий архів » Архів (до 2018 р.) » Архів проектів та рішень » Проекти рішень сесій]
 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

 

Від __ травня 2015р.        

 

Про внесення змін до рішення ЛМР від 23.01.2015р. №36 «Про міський бюджет міста Люботин на 2015 рік»

та додатків до нього (зі змінами)

 

Відповідно до ст.78 Бюджетного кодексу України, на підставі ст.26, ст.61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст.59 зазначеного Закону Люботинська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

  Внести зміни до рішення міської ради від 23 січня 2015 року №36 «Про міський бюджет міста Люботин на 2015 рік», та додатків до нього, зі змінами, внесеними рішеннями міської ради від 26 лютого 2015 року № 42, від 26 березня 2015 року № 123, від 23 квітня 2015 року № 165 , виклавши їх у новій редакції:

«1. Визначити на 2015 рік:

- доходи міського бюджету в сумі 94242,049 тис.грн., у тому числі, доходи загального фонду міського бюджету – 91721,149 тис.грн., доходи спеціального фонду міського бюджету – 2520,900 тис.грн., у тому числі бюджету розвитку – 175,900 тис.грн., згідно з додатком 1 до цього рішення;

- видатки міського бюджету в сумі 97450,627 тис.грн., у тому числі видатки загального фонду міського бюджету – 91699,149 тис.грн., видатки спеціального фонду міського бюджету – 5751,478 тис. грн. за головними розпорядниками коштів згідно з додатком 2 до цього рішення;

- профіцит загального фонду міського бюджету в сумі 22,000 тис.грн., згідно з додатком №6 до цього рішення;

- дефіцит спеціального фонду міського бюджету в сумі 3230,578 тис.грн., згідно з додатком №6 до цього рішення.

2. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів міського бюджету на 2015 рік у сумі 800,000 тис. грн.

3. Затвердити на 2015 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком № 5 до цього рішення.

4. Затвердити на 2015 рік резервний фонд міського бюджету м.Люботин на 2015 рік у сумі 570,000 тис.грн.

5. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду міського бюджету на 2015 рік за їх економічною структурою:

  • оплата праці працівників бюджетних установ;
  • нарахування на заробітну плату;
  • придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
  • забезпечення продуктами харчування;
  • оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
  • поточні трансферти населенню.

6. Затвердити в складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 4555,398 тис.грн. згідно з додатком № 3 до цього рішення.

7. Відповідно до статей 43 і 73 Бюджетного кодексу України надати право фінансовому управлінню Люботинської міської ради в особі начальника фінансового управління Люботинської міської ради, а у разі його відсутності - заступника начальника фінансового управління Люботинської міської ради отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду міського бюджету, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

8. Головним розпорядникам коштів міського бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для головних розпорядників коштів міського бюджету на 2015 рік, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань, згідно з додатком 4 до цього рішення.

Розпорядникам коштів забезпечити в повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах установлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання.

9. Затвердити розподіл коштів міського фонду охорони навколишнього природного середовища і напрями їх використання у 2015 році згідно з додатком 7 до цього рішення.

10. Установити, що у загальному фонді міського бюджету на 2015 рік до доходів належать надходження, визначені ст.64 Бюджетного кодексу України, у частині фінансування – надходження, визначені у статті 72 Бюджетного кодексу України.

11. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2015 рік у частині доходів є надходження, визначені ст.69.1, 71 Бюджетного кодексу України.

12. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2015 рік у частині фінансування є надходження, визначені у статтях 71, 72 Бюджетного кодексу України.

13. Установити, що розпорядники коштів міського бюджету беруть бюджетні зобов’язання та здійснюють платежі за загальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами, ураховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік органами Державної казначейської служби України.

Зобов’язання, взяті розпорядниками бюджетних коштів без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень, встановлених рішенням Люботинської міської ради про міський бюджет, не вважаються бюджетними зобов’язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов’язань є порушенням бюджетного законодавства. Витрати бюджету на покриття таких зобов’язань не здійснюються.

За наявності простроченої кредиторської заборгованості із заробітної плати, за спожиті комунальні послуги та енергоносії розпорядники бюджетних коштів у межах бюджетних асигнувань за загальним фондом не беруть бюджетні зобов’язання та не здійснюють платежі по інших заходах, пов’язаних з функціонуванням бюджетних установ (крім захищених видатків бюджету), до погашення такої заборгованості.

14. Установити, що керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах, одержувачі бюджетних коштів – у межах планів використання бюджетних коштів та фактично одержаних обсягів валових доходів.

15. Установити, що комунальні унітарні підприємства та їх об’єднання сплачують до загального фонду міського бюджету частину чистого прибутку (доходу) відповідно до порядку і нормативів, які встановлені рішення ХХ сесії VІ скликання від 27.04.2012р. № 132 “Про затвердження Порядку відрахування до загального фонду міського бюджету частини чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань.

Відрахування частини чистого прибутку (доходу) до загального фонду міського бюджету проводиться підприємствами за результатами фінансово-господарської діяльності у 2015 році.

Розрахунок частини чистого прибутку (доходу) подається разом з фінансовою звітністю, складеною відповідно до Положень (Стандартів) бухгалтерського обліку, до органів ДПС у строки, передбачені для подання декларації з податку на прибуток.

16. Дозволити фінансовому управлінню Люботинської міської ради у виняткових випадках здійснювати перерозподіл бюджетних призначень в межах загального та спеціального фондів міського бюджету з наступним затвердженням міською радою:

- щодо субвенцій з державного бюджету за функціональною та економічною класифікацією;

- щодо решти видатків за економічною класифікацією на підставі обґрунтованого подання головного розпорядника коштів в межах його бюджетних призначень.

17. Надати право міському голові укладати договори про міжбюджетні трансферти між міським та іншими бюджетами.

18. Додатки  № 1 - 7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

19. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань бюджету, соціально-економічного розвитку, комунальної власності, зовнішньоекономічної діяльності.»

 

Секретар міської ради        Л.В. Гільова

 

Завантажити весь пакет документів: proekt-rshennya.rar [116.78 Kb] (cкачувань: 5)

 
 Шановні люботинці!
Автор: Svetlana   Додано: 15 травня 2015   Переглядів:889   Категорія - [Головна]
 

  Шановні люботинці!

    Чудовими травневими днями, коли все довкола розквітає, відзначаються два родинних свята — День Матері та Міжнародний день сім’ї.
  Такий гармонійний збіг є глибоко символічним. Сім’я, родина, рід… До цих головних надбань людського суспільства ми, українці, завжди ставилися й ставимося з особливою святістю та повагою. Адже саме в родині ми черпаємо духовні сили, наснагу та оптимізм, у родині відчуваємо, що таке справжнє щастя, любов, душевний затишок і добро.
   Берегинею усього цього була й залишається мудра Жінка-мати. Для кожного з нас саме її образ є найріднішим, найдорожчим, найближчим і найдобрішим, а наша любов до неї — вічна та безмежна.
   День матері та День сім’ї – зворушливі для кожного серця свята, тому що кожний з нас з дитинства несе в душі єдиний неповторний образ своєї мами, яка завжди зрозуміє, пробачить, завжди пожаліє і буде щиро любити свою дитину.
   Міцна родина, віра в Бога, повага до матері та батька – споконвічні цінності українського народу! Дружна сім’я є головною складовою частиною життя та успішності кожної людини.

Нехай сімейні традиції зближують, створюють ту невидиму опору в житті, на якій будується  щастя.

 

З повагою і любов’ю

                                                                                         секретар ради   Л. Гільова
 Інформація про виконання міського бюджету м.Люботин (з 12.05.2015 - 28.09.2015)
Автор: Svetlana   Додано: 15 травня 2015   Переглядів:686   Категорія - [Тимчасовий архів » Інформація установ міста » Фінансове управління ЛМР]
 

Інформація про виконання міського бюджету м.Люботин

 


 
 Телефонограма № 104 від 14.05.2015р.
Автор: Chekardina   Додано: 15 травня 2015   Переглядів:792   Категорія - [Головна]
 

 

У зв’язку з ремонтними роботами 15.05.2015 р. з 09.00-16.00 буде припинена подача  електроенергії в  м.Люботин (вул. Постишева, Дунаєвського, Мічуріна)

 

 

Люботинське відділення електромереж
 Шановні користувачі адміністративних послуг!
Автор: Svetlana   Додано: 14 травня 2015   Переглядів:561   Категорія - []
 

Шановні користувачі адміністративних послуг!

Повідомляємо про набрання чинності нових нормативно-правових актів, що зачіпають права та інтереси громадян, юридичних осіб, та фізичних осіб-підприємців 05.04.2015  набрав чинності  Закон України №191-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція)

 Головною метою цього закону є дерегуляція господарської діяльності, приведення законодавства в окремих сферах у відповідність з правовим полем ЄС, що дає можливість Україні підвищити позицію в рейтингу Doing Business.

   Згідно з його положеннями, спрощується процедура відкриття і ведення господарської діяльності, скорочуються дозвільні і погоджувальні процедури, зменшується вплив державних органів на діяльність суб'єктів господарювання, підвищується рівень захисту прав інвесторів.

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/191-19

 

Одночасно з набранням чинності Закону України №191-VIII «Про спрощення Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція)» введено в дію розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.03.2015 №289-р «Деякі питання забезпечення функціонування системи електронного сервісу у сфері державної реєстрації юридичних та фізичних осіб –підприємців».

Для забезпечення запровадження системи електронного сервісу у сфері держреєстрації суб’єктів господарювання та спрощення механізму надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців (далі — ЄДР) уряд, зокрема, розпорядився:

ž   підтримати пропозицію Мін’юсту щодо одночасного використання відповідно до законодавства витягів, довідок та виписок з ЄДР в електронній та паперовій формах із наданням їм однакової юридичної сили;

ž   звернути увагу керівників держорганів, органів місцевого самоврядування як надавачів адміністративних послуг на недопустимість витребування від суб’єкта звернення відомостей з ЄДР. А саме: даних, що і так перебувають у володінні суб’єкта надання адміністративних послуг. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/289-2015-р

 

Також, 07 квітня 2015 року  набрав чинності новий Порядок надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, затверджений наказом Міністерства юстиції України від 31.03.2015 №466/5. http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0349-15/print1389945445897653

 

Відповідні нормативно-правові акти покликані зменшити функції та оптимізувати процедури адміністративного регулювання господарської діяльності, а також  сприятимуть створенню більш вигідних умов для ведення бізнесу в нашому регіоні та підвищать рівень захисту суб’єктів господарювання.