Сайт міста Люботин » Матеріали за 18.11.2019

 ДИТИНА ЧЕКАЄ ВАС
Автор: Svetlana   Додано: 18 листопада 2019   Переглядів:165   Категорія - [Головна]
 

ДИТИНА ЧЕКАЄ ВАС

 

   Служба у справах дітей виконавчого комітету Люботинської міської ради шукає громадян міста, які бажають стати опікунами, прийомними батьками, або усиновлювачами для  хлопчика 10 років. Дитина, позбавлена батьківського піклування, перебуває в Центрі соціально – психологічної реабілітації.

    За детальною інформацією звертатися до служби у справах дітей за адресою: м. Люботин,  вул. Ушакова, 1-а, тел. 741-01-99.

 

 

 

Начальник служби у справах дітей                                                  

Н.ГУБСЬКА
 Профілактика інфекційних захворювань, фактором передачіяких є вода
Автор: Svetlana   Додано: 18 листопада 2019   Переглядів:90   Категорія - [Головна]
 

Профілактика інфекційних захворювань, фактором передачіяких є вода

 

Одним із  фак­то­рів  пе­ре­да­чі  ГКІ є во­да. Най­по­ши­ре­ні­ші з них гос­трі киш­ко­ві ін­фекції, ві­рус­ний ге­па­тит А, леп­тоспі­роз то­що.

Фак­то­ра­ми пе­ре­да­чі збуд­ни­ків слу­жать на­сам­пе­ред заб­рудне­на во­да, ін­фі­ко­ва­ні хар­чо­ві про­дук­ти, бруд­ні ру­ки і пред­ме­типо­бу­ту; ме­ха­ніч­ни­ми пе­ре­нос­ни­ка­ми, що заб­рудню­ють хар­чо­ві про­дук­ти, є му­хи.

Гос­трі киш­ко­ві зах­во­рю­ван­ня вик­ли­ка­ють­ся різ­ни­ми ви­да­ми збуд­ни­ка­ми: ві­ру­са­ми, бак­те­рі­ями. Збуд­ни­ки про­ни­ка­ють че­рез рот і ак­тивно роз­мно­жу­ють­ся в шлун­ко­во-киш­ко­во­му трак­ті. Ви­ді­ля­ючись з ки­шеч­ни­ка хво­ро­го, збуд­ни­ки пот­рапля­ють у зов­нішнє се­ре­до­ви­ще: ґрунт, во­ду, їжу, на пред­ме­ти до­машнього ужит­ку.

Най­більш ха­рак­терні особ­ли­вос­ті біль­шос­ті гос­трих киш­ко­вих ін­фекцій — здат­ність збуд­ни­кі в по­рів­ня­но дов­го ви­жи­ва­ти по­за ор­га­ніз­мом лю­ди­ни.

Для ви­ник­нення зах­во­рю­ван­ня в ор­га­нізм по­вин­на пот­ра­пи­ти пев­на кіль­кість збуд­ни­ка. Во­но за­ле­жить від ха­рак­те­ру са­мо­го збуд­ни­ка, ста­ну здо­ров’я лю­ди­ни, а та­кожвід умов та шля­хів його пот­раплян­ня в ор­га­нізм.

Вес­на-лі­то най­більш спри­ят­ли­вий час для ви­ник­нення і роз­повсюд­женя киш­ко­вих ін­фекцій. Са­ме в цей час ді­ють фак­то­ри, що спри­яють за­ра­жен­ню: по­ява в ра­ці­оні сві­жих ово­чів, фрук­тів, збіль­шен­ня кіль­кос­ті мух, ма­со­ве спіл­ку­ван­ня на­се­лен­ня, ви­їзд на від­по­чи­нок за ме­жі пос­тій­но­го міс­ця про­жи­ван­ня, ку­пан­ня у від­кри­тих во­дой­мах.

У теп­лу по­ру ство­рю­ють­ся спри­ят­ли­ві умо­ви і для збе­ре­жен­ня збуд­ни­ків киш­ко­вих ін­фекцій у зов­нішньому се­ре­до­ви­щі, і для їх роз­мно­жен­ня в про­дук­тах хар­чу­ван­ня. Все це ро­бить во­ду і їжу не­без­печни­ми в епі­де­мі­оло­гіч­но­му від­но­шен­ні.

Дже­ре­ла ін­фекції при гос­трих киш­ко­вихза х­во­рю­ван­нях: хво­ра лю­ди­на (особ­ли­во не­без­печні для ото­чу­ючиххво­рі, щопе­ре­но­сятьзах­во­рю­ван­ня в лег­кій, «стер­тій» фор­мі, бак­те­ріо- та ві­ру­со­но­сії (лю­ди­на, яка ви­ді­ляє збуд­ни­ків, але са­ма не хво­ріє).

Щоб по­пе­ре­ди­ти за­ра­жен­ня, не­об­хідно дот­ри­му­ва­ти­ся еле­мен­тарних пра­вил:

для пиття використовувати тільки кип’ячену воду;

не пити воду з випадкових джерел;

при заміських прогулянках мати з собою достатній індивідуальний запас питної води;

воду для приготування їжі і господарських потреб братии тільки з перевірених джерел;

не пити воду з водопроводу, призначеного для технічних цілей;

молоко (як сире, так і пастеризоване) обов’язково кип’ятити;

овочі, фрукти, ягоди ретельно мити в проточній воді, обдавати окропом;

не вживати в їжу продукти, доброякісність яких викликає сумнів;

мити руки з милом, особливо перед їжею і приготуванням їжі, після повернення з вулиці, користування туалетом;

всі харчові продукти вкривати від комах, харчові відходи тримати в контейнерах з кришкою, знищувати мух;

кип’ятити воду, взяту з відкритої водойми для пиття, миття фруктів, ягідчи посуду (хвороботворні мікроорганізми здатні протягом місяця і навіть більш жити і розмножуватися у воді);

купатися тільки в спеціально відведених місцях.

Пам’ятай­те! Дот­ри­ман­ня еле­мен­тарних пра­вил вбе­ре­же ва­ше здо­ров’я!

 

Начальник  Люботинського міського

відділу Головного управління

Держпродспоживслужби                                                                                                                   

в Харківській області                                                           

Ільченко О.С.
 Африканська чума свиней: симптоми і профілактика
Автор: Svetlana   Додано: 18 листопада 2019   Переглядів:80   Категорія - [Головна]
 

 

 

Африканська чума свиней: симптоми і профілактика

 

 

 

Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) – це небезпечна інфекційна хвороба свиней, яка, втім, цілком безпечна для людей. Вона характеризується лихоманкою, запальними ураженнями внутрішніх органів тварин, численними крововиливами та високою смертністю. Недооцінювати хворобу не варто, бо вона здатна завдати тваринництву дуже велику шкоду. Збудником африканської чуми свиней є вірус. Слід зазначити, що він стійкий до різних показників рН середовища, а також переносить заморожування, висушування та гниття. Під впливом ультрафіолетового опромінювання вірус залишається життєздатним протягом 12 годин. У м’ясі ж інфікованих свиней він може зберігатися до півроку, здатен довгий час жити у випорожненнях тварин, ґрунті, крові, що зумовлює його швидке розповсюджування, в тім числі й через предмети догляду за тваринами.

Під час дезінфекції необхідно ретельно очищувати поверхні та промивати їх гарячою водою, оскільки органічні рештки, заражені вірусом, що там знаходиться, суттєво знижують ефективність проведення дезінфекції. Основним джерелом передачі збудника є хворі та перехворілі тварини, в організмі яких вірус може зберігатися й виділятися у навколишнє середовище до 15 місяців. В основному ж зараження відбувається контактним шляхом через пошкоджені шкіру і слизові оболонки хворих свиней, а також через м’ясопродукти, кров та внутрішні органи. Вірус також може передаватися через шкірних паразитів та комах, які були в контакті з хворими свинями та трупами загиблих тварин. Значну небезпеку становить контакт домашніх свиней із дикими, а також з іншими домашніми та дикими тваринами і птахами, які теж можуть бути переносниками збудника. Носієм вірусу африканської чуми свиней у природі є аргасові кліщі. Вірус розмножується в їхньому організмі й передається здоровим свиням через повторні укуси. До африканської чуми чутливі свині всіх порід та статево-вікових груп. При виявленні перших ознак хвороби в стаді захворюваність вже може охоплювати понад 35% поголів’я, а летальність сягає 97–100%. Першим і яскравим проявом захворювання на африканську чуму свиней є швидкийрозвиток лихоманки. У тваринпідвищується температура тіла до 42°С, з’являютьсязадишка, кашель, зникаєапетит, посилюєтьсяспрага.

Інколивідмічаютьраптовузагибель свиней без проявужоднихклінічнихознакхвороби, що повинно одразу ж насторожити. Доволі характерною ознакоюафриканськоїчуми свиней є появачервоно-фіолетовихплямна шиї, рилі та вухах, череві, міжкінцівками.

Свині, які одужують, залишаються носіями вірусу, виділяючи його у зовнішнє середовище під впливом стресу і заражаючи здорове поголів’я протягом усього свого життя. Відповідно всі тварини, які мали будь-який контакт із вірусом і загинули, перехворіли чумою в будь-якій формі та залишилися живими, є небезпечними для здорового свинопоголів’я. При перших підозрах на захворювання свиней чумою господареві необхідно негайно звернутися до фахівців ветеринарної медицини. Ефективних препаратів проти хвороби Монтгомері не існує.

При виявленні у господарстві африканської чуми свиней на нього накладається суворий карантин, а все свинопоголів’я знищується. Трупи тварин, гній та залишки корму, а також малоцінні предмети догляду спалюються, рештки змішуються з вапном і закопуються. Приміщення та територію, де булла виявлена хвороба, дезінфікують гарячим 3-відсотковим розчином їдкого натрію, який добре діє протии вірусу африканської чуми, чи 2-відсотковим розчином формальдегіду. Карантин із господарства знімають через 30 днів після забою всіх свиней. Завезення нового поголів’я дозволяється не раніше, ніж через рік після зняття карантину.

Пам’ятка для господарів

Власникам особистих підсобних і фермерських господарств слід утримувати свиней у свинарниках і сараях без вигулу і контакту з іншими тваринами. Не допускайте сторонніх людей у своє господарство. Слід виключити годівлю свиней кормами тваринного походження і харчовими відходами без попередньої термічної їх обробки. Необхідно проводити обробку свиней і приміщення для їх утримання один раз у 10 днів протии кровоссальних комах (кліщів, вошей, бліх). Також треба постійно вести боротьбу з гризунами. Краще не купувати свиней у місцях несанкціонованої торгівлі без ветеринарних супровідних документів.  Треба обов’язково представляти усе поголів’я свиней для ветеринарного огляду, вакцинації (протии класичної чуми свиней) та інших обов’язкових маніпуляцій, що здійснюються ветеринарними фахівцями.

 

Начальник Люботинського міського                        

відділу  Держпродспоживслужби                                                                                    

в Харківській області                                                        

Ільченко О.С.
 Телефонограма
Автор: Svetlana   Додано: 18 листопада 2019   Переглядів:129   Категорія - [Головна]
 

   Телефонограма від 15.11.2019 р.

У зв’язку з ремонтними роботами 18.11.2019 р. з 9:00 – до 17:00 буде припинено подачу електроенергії по вул. Робочій, вул. та пров. 8 Березня, вул. Озерянській, вул. Кооперативній, пров. Кооперативному, вул. Злагоди.

 

Довідки за телефоном: 742-23-72 

 

 

Телефонограма від 15.11.2019 р.

У зв’язку з ремонтними роботами 19.11.2019 р. з 9:00 – до 17:00 буде припинено подачу електроенергії по вул. Ціолковського, вул. Будівельній, вул. Робочій, вул. та пров. 8 Березня, вул. Озерянській, вул. Кооперативній, пров. Кооперативному, вул. Злагоди, вул. Марянівській, пров. та в-ду Марянівському, пров. Гагаріна, пров. Р. Тичинського, в-ду Калиновому, вул. Джерелянській, вул. Гастелло, пров. Деповському, пров. Джерелянському, вул. Шкільній, в-ду Шкільному, пров. Старошкільному, пров. Бібілотечному, в-ду Каховському, в-ду Депутатському, вул. Некрасова, в-ду Р. Тичинського, вул. Ветеринарній, в-ду Жилкопівському, вул. Деповській, вул. Зеленій, вул. Слєпньова, вул. Шевченка, вул. Травневій, в-ду Райдужному.

 

Довідки за телефоном: 742-23-72  

 

   Телефонограма від 15.11.2019 р.

У зв’язку з ремонтними роботами 21.11.2019 р. з 9:00 – до 17:00 буде припинено подачу електроенергії по вул. та пров. Пугачова, вул. Миру, в-ду Осінньому, вул. Травневій, вул. Весняній, пров. Весняному, вул. Каштановій, вул. Березовій.

 

Довідки за телефоном: 742-23-72 

 
 Оголошується конкурс з відбору суб'єктів оціночної діяльності
Автор: Svetlana   Додано: 18 листопада 2019   Переглядів:73   Категорія - [Головна]
 

Оголошується конкурс  з відбору суб'єктів оціночної діяльності, які залучені до проведення незалежної експертної оцінки комунального майна територіальної громади м. Люботин, яке передано в оренду

 

1.Балансоутримувач: ВУКГ ЛМР ХО.

2.Назва та місцезнаходження об’єкта: нежитлове приміщення загальною площею 74 м. кв., розташоване за адресою: вул. Слобожанська, 151, м. Люботин, Харківська область.

3.Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості майна для подовження договору оренди.

4.Претендентам на участь у конкурсі необхідно подати такі документи:

-заяву на участь у конкурсі;

-копії установчих документів;

-копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі та яких буде залучено до проведення оцінки і підписання звітів про оцінку майна;

-копію сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту фондом державного майна;

-інформацію про претендента – учасника конкурсу (документ про досвід роботи оцінювача, кваліфікація та інше).

5.Конкурсні пропозиції учасників щодо вартості виконання робіт з оцінки даних об’єктів, калькуляції витрат та терміну виконання робіт подаються конкурсній комісії у запечатаних конвертах з описом підтверджуючих документів, що там містяться.

6.Конкурс відбудеться 02.12.2019 р. о 13-30 год. Документи із супровідним листом подаються до Люботинської міської ради за адресою: вул. Слобожанська, 26, кабінет № 31. Останній день подання конкурсних пропозицій — 28.11.2019 р.

Телефони для довідок: 741-11-63, 741-16-90.

 

Начальник відділу з питань розвитку                                                      

С. КИСЛИЙ