Веб-портал міста Люботин » Архів (до 2018 р.) » Економіка » Економічний розвиток » Створення, функціонування та припинення діяльності обслуговуючих кооперативів для газифікації відповідних територій

 Створення, функціонування та припинення діяльності обслуговуючих кооперативів для газифікації відповідних територій
Автор: Lubotin   Додано:21 серпня 2008   Переглядів:10829   Категорія - [Архів (до 2018 р.) » Економіка » Економічний розвиток]
 
 (голосів: 5)

Кооперативи – це добровільні об'єднання громадян з метою спільного вирішення ними економічних, соціально-побутових та інших питань, можуть створюватися у різних галузях (виробничі, споживчі, житлові тощо). Діяльність різних видів кооперативів регулюється законом (стаття 94 Господарського кодексу України).
Кооперативи – це родове поняття, що містить ознаки, притаманні усім передбаченим чинним законодавством України видам кооперативів. Загальними ознаками, що дозволяють віднести кооперативи до особливої організаційно-правової форми, є те, що вони створюються шляхом добровільного об'єднання громадян і мають на меті вирішення економічних, соціальних та інших потреб на засадах самоврядування.
Кооператив є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в установах банків, печатку із своїм найменуванням.
Кооперативи самостійно визначають основні види та напрями своєї господарської діяльності. Вони можуть створюватися і діяти у галузі промисловості, будівництва, на транспорті, в торгівлі й громадському харчуванні, побутовому обслуговуванні, медицині та інших галузях господарської діяльності.
Відповідно до завдань та характеру діяльності кооперативи поділяються на такі типи: виробничі, обслуговуючі та споживчі.
Слід звернути увагу, що частина 5 статті 23 Закону України  Про кооперацію» зазначає, що виробничі кооперативи провадять господарську діяльність з метою одержання прибутку. Інші кооперативи надають послуги своїм членам, не маючи на меті одержання прибутку.

Обслуговуючий кооператив – кооператив, який утворюється шляхом об'єднання фізичних та/або юридичних осіб для надання послуг переважно членам кооперативу, а також іншим особам з метою провадження їх господарської діяльності. Обслуговуючі кооперативи надають послуги іншим особам в обсягах, що не перевищують 20 відсотків загального обороту кооперативу.
Господарська діяльність обслуговуючих кооперативів (далі – кооператив) врегульована Господарським кодексом України (глава 10), Цивільним кодексом України (параграф 2 глава 8), Законом України  «Про кооперацію» від 10.07.2003 року № 1087-IV та іншими нормативно-правовими актами.
 
 

РОЗДІЛ І
ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ КООПЕРАТИВУ

Кооператив створюється його засновниками на добровільних засадах.
Засновниками кооперативу можуть бути:

 1. громадяни України, іноземці та особи без громадянства;
 2. юридичні особи України та іноземних держав, які беруть участь у діяльності кооперативів через своїх представників.

1 етап. Прийняття установчими зборами рішення про створення кооперативу та затвердження статуту.
Рішення установчих зборів оформляється протоколом, який підписують головуючий та секретар зборів.
У протоколі зазначаються особи, які брали участь в установчих зборах:

 1. для фізичної особи – прізвище, ім'я та по батькові, паспортні дані (для осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні, – дані документа, який його замінює);
 2. для юридичної особи – прізвище, ім'я та по батькові уповноваженого представника юридичної особи, дані про державну реєстрацію, що підтверджуються свідоцтвом про державну реєстрацію або його нотаріально завіреною копією, документ, що підтверджує його повноваження.

Дані про фізичну особу засвідчуються її особистим підписом, а про юридичну особу – підписом її уповноваженого представника.
При створенні кооперативу складається список членів, який затверджується загальними зборами.
Чисельність членів кооперативу не може бути меншою ніж три особи.
Статут кооперативу є правовим документом, що регулює його діяльність.
Статут кооперативу повинен містити такі відомості:

 1. найменування кооперативу, його тип та місцезнаходження;
 2. мета створення кооперативу і вичерпний перелік видів його діяльності;
 3. склад його засновників;
 4. умови і порядок вступу до кооперативу та виходу чи виключення з нього;
 5. права і обов'язки членів та асоційованих членів кооперативу;
 6. порядок внесення змін до статуту кооперативу;
 7. порядок встановлення розмірів і сплати внесків та паїв членами кооперативу та відповідальність за порушення зобов'язань щодо їх сплати;
 8. форми участі членів кооперативу в його діяльності;
 9. порядок формування, склад і компетенція органів управління та органів контролю кооперативу, а також порядок прийняття ними рішень, у тому числі з питань, рішення з яких приймається одноголосно чи кваліфікованою більшістю голосів членів кооперативу, які беруть участь у загальних зборах;
 10. порядок формування, використання та розпорядження майном кооперативу;
 11. порядок розподілу його доходу та покриття збитків;
 12. порядок обліку і звітності у кооперативі;
 13. порядок реорганізації і ліквідації кооперативу та вирішення пов'язаних з цим майнових питань;
 14. порядок скликання загальних зборів;
 15. умови і порядок повернення паю.

Статутом кооперативу бажано врегулювати наступні питання:

 1. порядок прийняття рішення правління чи голови кооперативу про прийняття до кооперативу та його затвердження загальними зборами його членів;
 2. додаткові права та обов'язки членів кооперативу;
 3. повноваження голови правління;
 4. повноваження правління;
 5. строк, на який члени правління та голова кооперативу обираються загальними зборами членів кооперативу;
 6. обов'язки виконавчого директора (у разі його найму правлінням кооперативу);
 7. порядок обрання або відкликання членів правління та голови кооперативу, а також порядок проведення засідань правління кооперативу та прийняття ним рішень;
 8. порядок обирання ревізійної комісії (ревізору) загальними зборами;
 9. компетенція органів управління кооперативу щодо володіння, користування та розпорядження майном кооперативу;
 10. порядок відрахувань до неподільного фонду частини доходу;
 11. строк та інші умови одержання членом кооперативу своєї загальної частки; форми виплати на паї;
 12. порядок покриття завданих кооперативом збитків;
 13. інші положення, пов’язані з особливостями діяльності кооперативу, що не суперечать законодавству.
Сторінка 1 з 3 | Наступна сторінка   Інформаційне повідомлення

Відвідувачі, які знаходяться в групі Гости, не можуть залишати коментарі до даної публікації.