DataLife Engine > Економічний розвиток > Створення, функціонування та припинення діяльності обслуговуючих кооперативів для газифікації відповідних територій

Створення, функціонування та припинення діяльності обслуговуючих кооперативів для газифікації відповідних територій


21 серпня 2008. Опублікував: Lubotin
Кооперативи – це добровільні об'єднання громадян з метою спільного вирішення ними економічних, соціально-побутових та інших питань, можуть створюватися у різних галузях (виробничі, споживчі, житлові тощо). Діяльність різних видів кооперативів регулюється законом (стаття 94 Господарського кодексу України).
Кооперативи – це родове поняття, що містить ознаки, притаманні усім передбаченим чинним законодавством України видам кооперативів. Загальними ознаками, що дозволяють віднести кооперативи до особливої організаційно-правової форми, є те, що вони створюються шляхом добровільного об'єднання громадян і мають на меті вирішення економічних, соціальних та інших потреб на засадах самоврядування.
Кооператив є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в установах банків, печатку із своїм найменуванням.
Кооперативи самостійно визначають основні види та напрями своєї господарської діяльності. Вони можуть створюватися і діяти у галузі промисловості, будівництва, на транспорті, в торгівлі й громадському харчуванні, побутовому обслуговуванні, медицині та інших галузях господарської діяльності.
Відповідно до завдань та характеру діяльності кооперативи поділяються на такі типи: виробничі, обслуговуючі та споживчі.
Слід звернути увагу, що частина 5 статті 23 Закону України  Про кооперацію» зазначає, що виробничі кооперативи провадять господарську діяльність з метою одержання прибутку. Інші кооперативи надають послуги своїм членам, не маючи на меті одержання прибутку.

Обслуговуючий кооператив – кооператив, який утворюється шляхом об'єднання фізичних та/або юридичних осіб для надання послуг переважно членам кооперативу, а також іншим особам з метою провадження їх господарської діяльності. Обслуговуючі кооперативи надають послуги іншим особам в обсягах, що не перевищують 20 відсотків загального обороту кооперативу.
Господарська діяльність обслуговуючих кооперативів (далі – кооператив) врегульована Господарським кодексом України (глава 10), Цивільним кодексом України (параграф 2 глава 8), Законом України  «Про кооперацію» від 10.07.2003 року № 1087-IV та іншими нормативно-правовими актами.
 
 

РОЗДІЛ І
ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ КООПЕРАТИВУ

Кооператив створюється його засновниками на добровільних засадах.
Засновниками кооперативу можуть бути:

 1. громадяни України, іноземці та особи без громадянства;
 2. юридичні особи України та іноземних держав, які беруть участь у діяльності кооперативів через своїх представників.

1 етап. Прийняття установчими зборами рішення про створення кооперативу та затвердження статуту.
Рішення установчих зборів оформляється протоколом, який підписують головуючий та секретар зборів.
У протоколі зазначаються особи, які брали участь в установчих зборах:

 1. для фізичної особи – прізвище, ім'я та по батькові, паспортні дані (для осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні, – дані документа, який його замінює);
 2. для юридичної особи – прізвище, ім'я та по батькові уповноваженого представника юридичної особи, дані про державну реєстрацію, що підтверджуються свідоцтвом про державну реєстрацію або його нотаріально завіреною копією, документ, що підтверджує його повноваження.

Дані про фізичну особу засвідчуються її особистим підписом, а про юридичну особу – підписом її уповноваженого представника.
При створенні кооперативу складається список членів, який затверджується загальними зборами.
Чисельність членів кооперативу не може бути меншою ніж три особи.
Статут кооперативу є правовим документом, що регулює його діяльність.
Статут кооперативу повинен містити такі відомості:

 1. найменування кооперативу, його тип та місцезнаходження;
 2. мета створення кооперативу і вичерпний перелік видів його діяльності;
 3. склад його засновників;
 4. умови і порядок вступу до кооперативу та виходу чи виключення з нього;
 5. права і обов'язки членів та асоційованих членів кооперативу;
 6. порядок внесення змін до статуту кооперативу;
 7. порядок встановлення розмірів і сплати внесків та паїв членами кооперативу та відповідальність за порушення зобов'язань щодо їх сплати;
 8. форми участі членів кооперативу в його діяльності;
 9. порядок формування, склад і компетенція органів управління та органів контролю кооперативу, а також порядок прийняття ними рішень, у тому числі з питань, рішення з яких приймається одноголосно чи кваліфікованою більшістю голосів членів кооперативу, які беруть участь у загальних зборах;
 10. порядок формування, використання та розпорядження майном кооперативу;
 11. порядок розподілу його доходу та покриття збитків;
 12. порядок обліку і звітності у кооперативі;
 13. порядок реорганізації і ліквідації кооперативу та вирішення пов'язаних з цим майнових питань;
 14. порядок скликання загальних зборів;
 15. умови і порядок повернення паю.

Статутом кооперативу бажано врегулювати наступні питання:

 1. порядок прийняття рішення правління чи голови кооперативу про прийняття до кооперативу та його затвердження загальними зборами його членів;
 2. додаткові права та обов'язки членів кооперативу;
 3. повноваження голови правління;
 4. повноваження правління;
 5. строк, на який члени правління та голова кооперативу обираються загальними зборами членів кооперативу;
 6. обов'язки виконавчого директора (у разі його найму правлінням кооперативу);
 7. порядок обрання або відкликання членів правління та голови кооперативу, а також порядок проведення засідань правління кооперативу та прийняття ним рішень;
 8. порядок обирання ревізійної комісії (ревізору) загальними зборами;
 9. компетенція органів управління кооперативу щодо володіння, користування та розпорядження майном кооперативу;
 10. порядок відрахувань до неподільного фонду частини доходу;
 11. строк та інші умови одержання членом кооперативу своєї загальної частки; форми виплати на паї;
 12. порядок покриття завданих кооперативом збитків;
 13. інші положення, пов’язані з особливостями діяльності кооперативу, що не суперечать законодавству. 2 етап. Утворення кооперативу як юридичної особи
Державна реєстрація кооперативу.
Державна реєстрація здійснюється відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» від 15 травня 2003 року № 755-IV.
Державна реєстрація поводиться державним реєстратором відповідного району області (посадової особи райдержадміністрації, яка від імені держави здійснює державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців) за місцем знаходження виконавчого органу створеного кооперативу.
Для проведення державної реєстрації кооперативу засновник (засновники) або уповноважена ними особа повинні особисто подати державному реєстратору наступні документи:

 1. заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи (форма № 1 затверджена наказом Держпідприємництва від 20 квітня 2007 року № 54 «Про затвердження форм реєстраційних карток»);
 2. примірник оригіналу або нотаріально посвідчену копію рішення установчих зборів про створення кооперативу;
 3. два примірники статуту;
 4. документ, що засвідчує внесення реєстраційного збору (170 грн.) за проведення державної реєстрації юридичної особи.

Вимоги до оформлення документів:

 1. повинні бути викладені державною мовою;
 2. реєстраційна картка заповнюється машинодруком або від руки друкованими літерами;
 3. статут кооперативу повинен містити відомості, передбачені законодавством;
 4. підписи засновників на установчих документах повинні бути нотаріально посвідчені;
 5. найменування кооперативу повинно містити інформацію про його організаційно-правову форму та назву.

Зазначені документи подаються державному реєстратору засновником кооперативу (необхідно пред'явити паспорт) або особою, уповноваженою засновником (засновниками) кооперативу (необхідно пред'явити паспорт та надати документ, що засвідчує її повноваження).
Строк державної реєстрації кооперативу до трьох робочих днів з дати надходження належним чином оформлених документів.
Протягом 10 днів з моменту отримання свідоцтва про державну реєстрацію необхідно:

 1. включити кооператив до Єдиного реєстру підприємств та організацій України в органах статистики;
 2. отримати дозвіл на оформлення замовлень на виготовлення печаток і штампів;
 3. зареєструвати кооператив в органах:
 4. Пенсійного фонду України;
 5. Фонду загальнообов’язкового соціального страхування України на випадок безробіття;
 6. Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності;
 7. Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття;
 8. Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України;

Протягом 20 днів з моменту отримання свідоцтва про державну реєстрацію необхідно стати на облік в державній податковій інспекції.
Постановка на облік в зазначених вище органах здійснюється в «єдиному вікні» (офіс в якому приймають та видають документи державний реєстратор та працівники вище перелічених органів), яке функціонує в районних державних адміністраціях.


РОЗДІЛ 2
ДІЯЛЬНІСТЬ КООПЕРАТИВУ

Члени кооперативу
Членами кооперативу можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, юридичні особи України та іноземних держав, що діють через своїх представників, які внесли вступний внесок та пай у розмірах, визначених статутом кооперативу, додержуються вимог статуту і користуються правом ухвального голосу.
Членом кооперативу може бути фізична особа, яка досягла 16-річного віку і виявила бажання брати участь у його діяльності.
Вступ до кооперативу здійснюється на підставі письмової заяви. Особа, яка подала заяву про вступ до кооперативу, вносить вступний внесок і пай у порядку та розмірах, визначених його статутом.
Рішення правління чи голови кооперативу про прийняття до кооперативу підлягає затвердженню загальними зборами його членів, у порядку визначеному статутом кооперативу.
Основні права члена кооперативу:

 1. участь в господарській діяльності кооперативу, а також в управлінні кооперативом, право голосу на його загальних зборах, право обирати і бути обраним в органи управління;
 2. користування послугами кооперативу;
 3. одержання кооперативних виплат та виплат на паї;
 4. одержання паю у разі виходу з кооперативу в порядку і в строки, визначені його статутом;
 5. право вносити пропозиції щодо поліпшення роботи кооперативу, усунення недоліків у роботі його органів управління та посадових осіб;
 6. право звертатися до органів управління та органів контролю за діяльністю кооперативу, посадових осіб кооперативу із запитами, пов'язаними з членством у кооперативі, діяльністю кооперативу та його посадових осіб, одержувати письмові відповіді на свої запити;
 7. інші права, передбачені законами, що регулюють діяльність окремих типів кооперативів або кооперативів за напрямами їх діяльності, та статутом кооперативу.

Основні обов'язки члену кооперативу:

 1. додержання статуту кооперативу;
 2. виконання рішень органів управління кооперативу та органів контролю за діяльністю кооперативу;
 3. виконання своїх зобов'язань перед кооперативом;
 4. сплата визначених статутом кооперативу внесків.
 5. інші обов’язки, передбачені законами, що регулюють діяльність окремих типів кооперативів або кооперативів за напрямами їх діяльності, та статутом кооперативу.

Органи управління

 1. загальні збори членів кооперативу (вищий орган управління)
 2. правління (виконавчий орган управління)
 3. спостережна рада
 4. ревізійна комісія (ревізор) кооперативу

1) загальні збори членів кооперативу
Компетенція загальних зборів членів кооперативу:

 1. затвердження статуту кооперативу та внесення до нього змін, прийняття інших рішень, що стосуються діяльності кооперативу;
 2. утворення органів управління та органів контролю за діяльністю кооперативу, інших органів кооперативу;
 3. заслуховування звітів його органів управління і органів контролю;
 4. затвердження порядку розподілу доходу кооперативу;
 5. визначення розмірів вступного і членського внесків та паїв;
 6. визначення розмірів, порядку формування та використання фондів кооперативу;
 7. визначення розмірів оплати праці голови правління, голови ревізійної комісії (ревізора), а також кошторису на утримання апарату органів управління та органів контролю за діяльністю кооперативу;
 8. затвердження річного звіту і балансу кооперативу;
 9. затвердження рішення правління або голови правління про прийняття нових членів та припинення членства;
 10. прийняття рішень щодо володіння, користування та розпорядження майном;
 11. утворення спеціальних комісій із залученням як консультантів найманих працівників;
 12. прийняття рішень про вступ кооперативу до кооперативних об'єднань;
 13. прийняття рішень про реорганізацію або ліквідацію кооперативу;
 14. інші питання діяльності кооперативу віднесені до компетенції загальних зборів рішенням загальних зборів членів кооперативу.

Порядок скликання загальних зборів членів кооперативу:

 1. Чергові загальні збори членів кооперативу скликаються правлінням або головою кооперативу у разі потреби, але не рідше одного разу на рік.

Про дату, місце, час проведення та порядок денний загальних зборів члени кооперативу повинні бути повідомлені не пізніше ніж за 10 днів до визначеного строку їх проведення.

 1. Позачергові загальні збори членів кооперативу скликаються на вимогу:

- не менше третини його членів;
- спостережної ради;
- ревізійної комісії (ревізора);
- органу управління кооперативного об'єднання, членом якого він є. Позачергові загальні збори членів кооперативу повинні бути скликані протягом 20 днів з дня надходження такої вимоги. У разі незабезпечення правлінням (головою) кооперативу скликання позачергових загальних зборів вони можуть бути скликані особами, які вимагали їх скликання, протягом наступних 20 днів.
Порядок скликання зборів уповноважених кооперативу
У разі коли з організаційних причин (через територіальне розміщення чи значну чисельність членів кооперативу) проведення загальних зборів членів кооперативу неможливе, статутом кооперативу може бути передбачено скликання зборів уповноважених кооперативу. Кількість членів кооперативу, які мають право делегувати уповноважених, та порядок делегування уповноважених для участі у зборах уповноважених визначаються статутом кооперативу.
Порядок роботи загальних зборів членів кооперативу (зборів уповноважених)
Загальні збори членів кооперативу правомочні вирішувати питання, якщо на них присутні більше половини його членів, а збори уповноважених – за наявності не менше двох третин уповноважених.
Кожний член кооперативу чи уповноважений кооперативу має один голос, і це право не може бути передано іншій особі.
Рішення загальних зборів членів (зборів уповноважених) кооперативу, які приймаються, якщо за нього проголосувало не менш як 75 відсотків членів кооперативу, присутніх на загальних зборах кооперативу:

 1. про прийняття, внесення змін до статуту,
 2. вступ до кооперативного об'єднання або вихід з нього
 3. про реорганізацію або ліквідацію кооперативу.

З інших питань рішення приймаються простою більшістю голосів членів (уповноважених) кооперативу, присутніх на його загальних зборах.
Рішення загальних зборів членів (зборів уповноважених) кооперативу приймаються відповідно до його статуту відкритим або таємним голосуванням.
2) правління кооперативу
Правління кооперативу – є виконавчим органом кооперативу, який очолює голова, повноваження якого визначаються статутом кооперативу.
У кооперативі, до складу якого входить менше ніж 10 членів, обирається лише голова кооперативу.
Члени правління та голова кооперативу обираються загальними зборами членів кооперативу на строк, визначений статутом, але не більше ніж на п'ять років.
Порядок обрання або відкликання членів правління та голови кооперативу, а також порядок проведення засідань правління кооперативу та прийняття ним рішень визначаються статутом кооперативу.
Виконавчий орган підзвітний вищому органу управління кооперативу і несе перед ним відповідальність за ефективність роботи кооперативу.
Повноваження правління кооперативу:

 1. здійснює управління кооперативом у період між загальними зборами членів кооперативу, забезпечує виконання їх рішень;
 2. представляє кооператив у відносинах з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, міжнародними організаціями, юридичними та фізичними особами;
 3. укладає угоди між кооперативом та іншими особами;
 4. діє від імені кооперативу в межах, передбачених статутом кооперативу;
 5. інші повноваженнями, визначені вищим органом управління кооперативу або статутом кооперативу.

Виконавчий директор
Правління кооперативу може наймати виконавчого директора для оперативного управління діяльністю кооперативу. Виконавчий директор не може бути членом кооперативу.
Виконавчий директор виконує свої функції на умовах контракту, який укладає з ним правління кооперативу, формує виконавчу дирекцію та виконує функції, делеговані йому правлінням кооперативу.
Виконавчий директор несе персональну відповідальність за виконання покладених на нього обов'язків, визначених контрактом та статутом кооперативу.
3) спостережна рада кооперативу
Спостережна рада не є обов’язковим органом управління. Вона може утворюватися в кооперативі, в якому кількість членів перевищує 50 осіб.
Спостережна рада кооперативу – орган управління, що здійснює контроль за додержанням статуту кооперативу та за діяльністю виконавчого органу управління кооперативу.
Спостережна рада кооперативу обирається із числа членів кооперативу на загальних зборах кооперативу у кількості 3-5 чоловік, які працюють у раді на громадських засадах.
До складу спостережної ради кооперативу не можуть входити члени правління чи члени ревізійної комісії (ревізор) кооперативу.
Спостережна рада кооперативу підзвітна загальним зборам членів кооперативу.
Повноваження членів спостережної ради кооперативу можуть бути достроково припинені за рішенням загальних зборів членів кооперативу.
4) ревізійна комісія (ревізор) кооперативу
Ревізійна комісія обирається для контролю за фінансово-господарською діяльністю кооперативу.
У кооперативі, до складу якого входить менше ніж 10 членів, функції ревізійної комісії виконує ревізор.
Ревізійна комісія (ревізор) підзвітна загальним зборам членів кооперативу і обирається загальними зборами з числа членів кооперативу у порядку, встановленому його статутом. Членами ревізійної комісії (ревізором) не можуть бути члени правління кооперативу чи його спостережної ради.
Компетенція ревізійної комісії (ревізору) кооперативу
Перевірки результатів фінансово-господарської діяльності кооперативу проводяться ревізійною комісією за власною ініціативою, а також за рішенням загальних зборів чи на вимогу не менш як 10 відсотків членів кооперативу.
Ревізійна комісія (ревізор) складає висновок за річними звітами про результати діяльності кооперативу.
Права ревізійної комісії (ревізору) кооперативу

 1. вимагати надання будь-яких матеріалів, бухгалтерських та інших документів, а також пояснень посадових осіб кооперативу.

Майно кооперативу
Для досягнення мети своєї діяльності кооператив набуває та використовує майно, фінансові та інші ресурси.
Джерелами формування майна кооперативу є:

 1. вступні, членські та цільові внески його членів, паї та додаткові паї;
 2. майно, добровільно передане кооперативу його членами;
 3. кошти, що надходять від провадження господарської діяльності;
 4. кошти, що надходять від створених кооперативом підприємств, установ, організацій;
 5. грошові та майнові пожертвування, благодійні внески, гранти, безоплатна технічна допомога юридичних і фізичних осіб, у тому числі іноземних;
 6. інші надходження, не заборонені законодавством.

Кооператив є власником будівель, споруд, грошових та майнових внесків його членів, виготовленої продукції, доходів, одержаних від її реалізації та провадження іншої передбаченої статутом діяльності, а також іншого майна, придбаного на підставах, не заборонених законом.
Володіння, користування та розпорядження майном кооперативу здійснюють органи управління кооперативу відповідно до їх компетенції, визначеної статутом кооперативу.
Фонди кооперативу
Для забезпечення статутної діяльності кооператив у порядку, передбаченому його статутом, формує фонди:

 1. пайовий;
 2. резервний;
 3. неподільний;
 4. спеціальний.

Пайовий фонд – майно кооперативу, що формується за рахунок паїв (у тому числі додаткових) членів та асоційованих членів кооперативу.
Неподільний фонд – фонд, що створюється в обов'язковому порядку і формується за рахунок вступних внесків та відрахувань від доходу кооперативу. Цей фонд не може бути розподілений між членами кооперативу, крім випадків, передбачених законом. Порядок відрахувань до неподільного фонду частини доходу визначається статутом кооперативу.
Резервний фонд – фонд, що створюється за рахунок відрахувань від доходу кооперативу, перерозподілу неподільного фонду, пожертвувань, безповоротної фінансової допомоги та за рахунок інших не заборонених законом надходжень для покриття можливих втрат (збитків).
Спеціальний фонд – фонд, що створюється за рахунок цільових внесків членів кооперативу та інших передбачених законом надходжень для забезпечення його статутної діяльності і використовується за рішенням органів управління кооперативу.
РОЗДІЛ 3
РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЛІКВІДАЦІЮ КООПЕРАТИВУ

Реорганізація кооперативу
Реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) кооперативу відбувається за рішенням загальних зборів членів кооперативу у порядку, визначеному законодавством та статутом кооперативу.
У разі реорганізації права та обов'язки кооперативу переходять до його правонаступників.
Ліквідація кооперативу
Кооператив ліквідується:

 1. за рішенням загальних зборів членів кооперативу або зборів уповноважених;
 2. за рішенням суду.

Орган, який прийняв рішення про ліквідацію суб'єкта господарювання, встановлює порядок та визначає строки проведення ліквідації, а також строк для заяви претензій кредиторами, що не може бути меншим, ніж два місяці з дня оголошення про ліквідацію.
Ліквідація кооперативу здійснюється комісією, призначеною органом, який прийняв рішення про його ліквідацію.
З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління кооперативом.
Ліквідаційна комісія зобов'язана провести роботу, пов'язану із стягненням дебіторської заборгованості кооперативу і виявленням претензій кредиторів, встановити порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для заявлення претензій кредиторами (не може бути меншим ніж два місяці з дня публікації інформації про ліквідацію кооперативу).
Ліквідаційна комісія вміщує в друкованих органах відповідно до закону повідомлення про ліквідацію кооперативу та про порядок і строки заяви кредиторами претензій, а явних (відомих) кредиторів повідомляє персонально у письмовій формі у встановлені законодавством строки.
Одночасно ліквідаційна комісія вживає необхідних заходів щодо стягнення дебіторської заборгованості кооперативу, який ліквідується, та виявлення вимог кредиторів, з письмовим повідомленням кожного з них про ліквідацію суб'єкта господарювання.
Ліквідаційна комісія проводить ліквідацію кооперативу у порядку, встановленому законом (необхідно провести зняття кооперативу з обліку органах Пенсійного фонду України, Фонду загальнообов’язкового соціального страхування України на випадок безробіття, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, державної податкової інспекції, здати печатки та штампи для знищення, виключити кооператив з Єдиного реєстру підприємств та організацій України в органах статистики, здійснити державну реєстрацію припинення юридичної особи).
Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно суб'єкта господарювання, який ліквідується, і розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс та подає його власнику або органу, який призначив ліквідаційну комісію. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути перевірені у встановленому законодавством порядку.
Майно кооперативу, що залишилося після задоволення вимог кредиторів кооперативу, здійснення виплат членам кооперативу паїв та виплат на паї, кооперативних виплат, оплати праці, розрахунків з кооперативним об'єднанням, членом якого він є, розподіляється між членами кооперативу у порядку, визначеному статутом.
Майно неподільного фонду не підлягає поділу між його членами і передається за рішенням ліквідаційної комісії іншій (іншим) кооперативній організації (кооперативним організаціям). При цьому у рішенні повинні бути визначені напрями використання зазначеного майна.

 

Начальник юридичного відділу
апарату облдержадміністрації                                                   В. Даугуль

 

 

Півцаєва, 700-31-32


Повернутися назад