Веб-портал міста Люботин » Безоплатна правова допомога » Статус біженця - як його отримати.

 Статус біженця - як його отримати.
Автор: Бутенко Анна   Додано:18 вересня 2020   Переглядів:276   Категорія - [Безоплатна правова допомога]
 
 (голосів: 0)

Україна готова допомогти біженцям, що не почуваються безпечно у власній державі, у тому числі і громадянам Білорусі.
Україна визнається державою призначення та транзитом для осіб, які потребують міжнародного захисту. Розповідаємо про правовий механізм набуття статусу біженця такими особами.
128218; Згідно зі статтею 1 Закону України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту», біженцем може бути визнана особа 128100;, яка не є громадянином України і внаслідок обґрунтованих побоювань стати жертвою переслідувань за ознаками раси, віросповідання, національності, громадянства (підданства), належності до певної соціальної групи або політичних переконань перебуває за межами країни своєї громадянської належності та не може користуватися захистом цієї країни або не бажає користуватися цим захистом внаслідок таких побоювань, або, не маючи громадянства (підданства) і перебуваючи за межами країни свого попереднього постійного проживання, не може чи не бажає повернутися до неї внаслідок зазначених побоювань.
Щоб отримати статус біженця в Україні, особа, (або її законний представник) повинна протягом 565039;8419; робочих днів з дня легального перетину державного кордону звернутись до територіального відділу (управління) Державної міграційної служби України із заявою про визнання її біженцем. Зазначена заява має подаватись особою, яка потребує правового захисту в Україні за місцем свого тимчасового перебування.
9757;65039; У разі незнання та нерозуміння суб’єктом звернення державної мови, особа має право отримати послугу з перекладу української мови, залучивши до процесу оформлення заяви та її розгляду перекладача.
У зверненні 9997;65039; про надання статусу біженця особою мають зазначатися дійсні підстави побоювання за своє життя у разі повернення до країни свого походження та надано відомості, які можуть підтвердити зазначений факт.
128209; Так, до звернення про визнання біженцем надаються:
128313; документи, що посвідчують особу заявника (паспорт або посвідчення встановленого зразка, що підтверджує громадянську приналежність до країни походження);
128313; документи та матеріали, що свідчать про наявність обставин для отримання статусу біженця.
10133; Окремо, заявник має надати 4 фотокартки, а у разі супроводження неповнолітніх членів своєї сім’ї – додатково по 4 світлини на кожну особу.
9888;65039; Якщо документи, які посвідчують заявника, відсутні або є фальшивими, то така особа має повідомити про цю обставину в заяві про визнання біженцем, а також викласти причини виникнення вказаних обставин.
Статус біженця - як його отримати.
Після подання 128195;заяви про визнання біженцем особі видається довідка про звернення за захистом в Україні, що є документом, який засвідчує законність її перебування на території України на період, що розпочинається з моменту звернення особи з відповідною заявою і є дійсною для реалізації прав і виконання обов’язків, передбачених законами України, до остаточного визначення статусу такої особи чи залишення нею території України.
10067;Що відбувається після подання заяви
10067;Куди звертатися за правовою допомогою у разі відмови територіального органу в прийнятті заяви про визнання біженцем
10067;Яка відповідальність за нелегальне перебування в Україні
10071;65039; Відповіді на ці запитання читайте в матеріалі за посиланням 128071;
_________________________
Украина готова помочь беженцам, которые не чувствуют себя в безопасности в собственном государстве, в том числе и гражданам Беларуси.
Украина признается государством назначения и транзитом для лиц, нуждающихся в международной защите. Рассказываем о правовом механизме получения статуса беженца такими лицами:
128218; Согласно статье 1 Закона Украины «О беженцах и лицах, которые нуждаются в дополнительной или временной защите», беженцем может быть признано лицо 128100;, которое не является гражданином Украины и в результате обоснованных опасений стать жертвой преследований за признаками расы, вероисповедания, национальности, гражданства (подданичество), принадлежности к определенной социальной группе или политическим убеждениям находится за пределами страны своей гражданской принадлежности и не может пользоваться защитой этой страны или не желает пользоваться этой защитой в результате таких опасений, или, не имея гражданства (подданичество) и находясь за пределами страны своего предыдущего постоянного обитания, не может или не желает вернуться к ней в результате отмеченных опасений.
Чтобы получить статус беженца в Украине, лицо, (или его законный представитель) должен в течение 565039;8419; рабочих дней со дня легального пересечения государственной границы обратиться в территориальный отдел (управление) Государственной миграционной службы Украины с заявлением о признании ее беженцем. Указанное заявление должно подаваться лицом, которое нуждается в правовой защите в Украине по месту временного пребывания.
9757;65039; В случае незнания и непонимания субъектом обращения государственного языка, лицо имеет право получить услугу по переводу украинского языка, привлекая к процессу оформления заявления и его рассмотрения переводчика.
В обращении 9997;65039; о предоставлении статуса беженца лицом должны указываться веские основания опасения за свою жизнь в случае возвращения в страну своего происхождения и предоставлены сведения, которые могут подтвердить указанный факт.
128209; Так, к обращению о признании беженцем предоставляються:
128313; документы, удостоверяющие личность заявителя (паспорт или удостоверение установленного образца, подтверждающие гражданскую принадлежность к стране происхождения);
128313; документы и материалы, свидетельствующие о наличии обстоятельств для получения статуса беженца.
10133; Отдельно заявитель должен предоставить 4 фотографии, а в случае сопровождения несовершеннолетних членов своей семьи - дополнительно по 4 фотографии на каждое лицо.
9888;65039; Если документы, удостоверяющие заявителя, отсутствуют или являются фальшивыми, то необходимо сообщить об этом обстоятельстве в заявлении о признании беженцем, а также изложить причины возникновения этих обстоятельств.
После подачи 128195;заявления о признании беженцем лицу выдается справка об обращении за защитой в Украине, что является документом, удостоверяющим законность его пребывания на территории Украины на период, который начинается с момента обращения лица с соответствующим заявлением и действительна для реализации прав и исполнения обязанностей, предусмотренных законами Украины, до окончательного определения статуса такого лица или оставления им территории Украины.
10067;Что происходит после подачи заявления
10067;Куда обращаться за правовой помощью в случае отказа территориального органа в принятии заявления о признании беженцем
10067;Какая ответственность за нелегальное пребывание в Украине
10071;65039; Ответы на эти вопросы читайте в материале по ссылке 128071;