Веб-портал міста Люботин » Головна » Спеціальна перевірка щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування

 Спеціальна перевірка щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування
Автор: Chekardina   Додано:15 лютого 2012   Переглядів:1706   Категорія - [Головна, Правова освіта населення]
 
 (голосів: 0)

    Спеціальна перевірка щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування
 
З першого січня 2012 року  вступила в дію стаття  11 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» - «спеціальна   перевірка  щодо осіб,  які  претендують  на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування».
1. Стосовно осіб,  які  претендують на зайняття посад пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування проводиться  спеціальна  перевірка, у тому числі  щодо  відомостей, поданих особисто.
Організація проведення спеціальної  перевірки покладається на керівника (заступника керівника) органу державної влади, органу місцевого самоврядування,  на   зайняття   посади  в  якому   претендує   особа , крім випадків, установлених законом.
До проведення  спеціальної   перевірки  залучаються спеціально уповноважені суб'єкти у сфері протидії корупції, а в разі потреби - інші центральні органи виконавчої влади.
2.  Спеціальній   перевірці  підлягають відомості про  особу,  яка   претендує   на   зайняття   посади  виконанням функцій держави або місцевого самоврядування,  зокрема  щодо:
1) притягнення  особи  до кримінальної відповідальності, в тому числі за корупційні правопорушення, наявності судимості, її зняття, погашення;
2) факту, що  особа  піддана, піддавалася раніше адміністративним стягненням за корупційні правопорушення;
3) достовірності відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру;
4) наявності в  особи  корпоративних прав;
5) стану здоров'я, освіти, наявності наукового ступеня, вченого звання, підвищення кваліфікації.
3.  Спеціальна   перевірка  проводиться у п'ятнадцятиденний строк за письмовою згодою  особи,  яка   претендує   на   зайняття   посади.
У разі ненадання  особою  такої згоди питання  щодо  призначення її  на  посаду  не розглядається.
У разі встановлення за результатами  спеціальної   перевірки  факту подання претендентом  на   посаду  неправдивих відомостей про себе посадова  особа  (орган), яка (який) здійснює призначення (обрання)  на  цю  посаду, відмовляє претенденту у призначенні (обранні)  на   посаду, а також протягом трьох робочих днів повідомляє про виявлений факт правоохоронні органи для реагування в установленому законом порядку, крім випадків, визначених законом.
Рішення про відмову у призначенні (обранні)  на   посаду  з підстави, зазначеної в абзаці третьому цієї частини, може бути оскаржено до суду.
Порядок організації проведення  спеціальної   перевірки  затверджується Президентом України.
4. Для проведення  спеціальної   перевірки   особа,  яка   претендує   на   зайняття   посади, подає до відповідного органу:
1) письмову згоду  на  проведення  спеціальної   перевірки ;
2) автобіографію;
3) копію документа, який посвідчує  особу ;
4) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік за формою, що додається до цього Закону;
5) копії документів про освіту, вчені звання та наукові ступені;
6) медичну довідку про стан здоров'я за формою, затвердженою Міністерством охорони здоров'я України;
7) копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов'язаних);
8) довідку про допуск до державної таємниці (у разі його наявності).
5. Після одержання письмової згоди  особи,  яка   претендує   на   зайняття   посади ,  на  проведення  спеціальної   перевірки  орган,  на   посаду  в  якому   претендує   особа , не пізніше наступного дня надсилає до відповідних органів державної влади, до компетенції яких належить проведення  спеціальної   перевірки  відомостей, передбачених у частині другій цієї статті, запит про  перевірку  відомостей  щодо   особи,  яка   претендує   на   зайняття  відповідної  посади.
Запит підписує керівник органу,  на   посаду  в  якому   претендує   особа, а в разі його відсутності - особа, яка виконує обов'язки керівника, або один з його заступників відповідно до розподілу функціональних обов'язків.
До запиту додаються копії документів, зазначених у частині четвертій цієї статті.
6. Інформація про результати  спеціальної   перевірки, підписана керівником органу, що здійснював  перевірку, а в разі його відсутності - особою, яка виконує його обов'язки, або заступником керівника органу відповідно до розподілу функціональних обов'язків, подається до органу, який надіслав відповідний запит, у семиденний строк з дати надходження запиту.
Орган,  на   посаду  в  якому   претендує   особа,  на  підставі одержаної інформації готує довідку про результати  спеціальної   перевірки .
Особи,  щодо  яких проведена  спеціальна  перевірка, мають право  на  ознайомлення з довідкою про результати  спеціальної   перевірки  та в разі незгоди з результатами  перевірки  можуть подавати зазначеним органам свої зауваження у письмовій формі.
7. Інформація про результати  спеціальної  перевірки  та документи  щодо  її проведення є конфіденційними, якщо вони не містять відомостей, що становлять державну таємницю. Такі документи зберігаються в порядку, встановленому відповідно до закону.
На виконання ст. 11 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» Указом Президента України від 25.01.2012 № 33/2012 затверджено «Порядок організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування».