Сайт міста Люботин » Інформація установ міста » Фінансове управління ЛМР » Положення про фінансове управління Люботинської міської ради

 Положення про фінансове управління Люботинської міської ради
Автор: Chekardina   Додано:25 травня 2011   Переглядів:1767   Категорія - [Інформація установ міста » Фінансове управління ЛМР]
 
 (голосів: 0)

Затверджено рішенням

VІ сесії VІ скликання

Люботинської  міської ради

від 22 лютого 2011  року № 140

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

 

про  фінансове  управління  Люботинської  міської  ради

 

 1.Загальні положення

 

1.1. Фінансове  управління  Люботинської  міської  ради  Харківської  області  (  далі – Управління ), утворене  Люботинською  міською  радою, є виконавчим  органом  міської  ради,  підзвітним  і  підконтрольним  їй,  підпорядкованим   міській  раді та  її  виконавчому комітету і  міському   голові,  а  з  питань  здійснення   делегованих  повноважень  органів  виконавчої  влади  -  також  підконтрольним  відповідним  органам  виконавчої  влади.

1.2. До  складу  Управління  входять:

- бюджетний  відділ;

- відділ  планування доходів та розрахунків за спожиті енергоносії;

- відділ  бухгалтерського  обліку  та  звітності.

1.3. Управління  у  своїй  діяльності  керується  Конституцією   і Законами  України, законодавчими  і  нормативними  актами  Верховної  Ради України,  Кабінету  Міністрів України, Міністерства  фінансів  України,  Державного  казначейства  України,  рішеннями  Люботинської  міської  ради  та  її   виконавчого  комітету,  розпорядженнями  міського  голови,   наказами  Головного  фінансового  управління  Харківської  обласної  державної  адміністрації,  а  також  цим Положенням.

 

2. Основними  завданнями  Управління  є:

 

2.1. Забезпечення  реалізації  на  території  міської  ради  державної  політики  в  галузі  бюджету  та  фінансів.

2.2. Здійснення  в  межах  своєї  компетенції  контролю за  дотриманням  бюджетного   законодавства   на  кожній  стадії  бюджетного  процесу,  забезпечення  ефективного  використання   бюджетних  коштів та  коштів цільових  фондів,  утворених  міською  радою.

2.3. Здійснення  відповідно  до чинного   законодавства  контролю  за  дотриманням  зобов’язань щодо  платежів  до  міського  бюджету  на  підприємствах  і в організаціях  міста  незалежно  від  форм  власності.

2.4. Здійснення  в  межах  своєї  компетенції  контролю  за  дотриманням  підприємствами  комунальної  власності,  установами,  організаціями,  що  фінансуються  з  міського  бюджету,  законодавства  в  галузі  бюджету та фінансів.

 

3. Повноваження управління  відповідно до

покладених  на  нього завдань:

 

3.1.  Розробляє і доводить до головних  розпорядників  бюджетних  коштів  інструкції  з  підготовки  бюджетних  запитів.

3.2. Визначає порядок   та  терміни  розроблення  бюджетних  запитів  головними  розпорядниками  бюджетних  коштів.

3.3. Проводить на будь-якому етапі  складання  і  розгляду  проекту  міського  бюджету  аналіз  бюджетного  запиту,  поданого  головним  розпорядником  бюджетних  коштів,  щодо  його  відповідності  мети,  пріоритетності,  а також  дієвості  й  ефективності  використання  бюджетних  коштів.

3.4.  Приймає  рішення про  включення  бюджетного  запиту  до  пропозиції  проекту  міського  бюджету  перед  поданням  його  на  розгляд  виконавчому  комітету   та Люботинській  міській  раді.

3.5. Організовує  роботу,  пов’язану зі  складанням  проекту  міського  бюджету,  визначає   порядок  і  строки  подання   бюджетними  установами та  організаціями   матеріалів  для  підготовки  проекту  міського  бюджету,  складає  проект міського  бюджету,  подає  його  на  розгляд  виконавчого  комітету  та Люботинській міській  раді.

3.6. Забезпечує  протягом бюджетного  періоду  відповідність  розпису  міського  бюджету  встановленим  бюджетним призначенням.

3.7. Здійснює у процесі виконання  міського  бюджету за  доходами  прогнозування та проводить аналіз  доходів   міського  бюджету.

3.8. Організовує  виконання  міського  бюджету,  а  також  разом  з  Державною  податковою  інспекцією  у місті Люботин,  відділенням Державного  казначейства  міста Люботин Харківської  області  контролює  надходження  доходів  до    бюджету  міста  та  вживає  заходів для  ефективного  витрачання  бюджетних  коштів.

3.9. Зводить  показники  міського  бюджету  та  передає  їх  у  встановлені  строки  до  Головного  фінансового  управління.

3.10. Забезпечує  захист  фінансових  інтересів  держави  та  здійснює  у  межах  своєї  компетенції  контроль за  дотриманням  бюджетного  законодавства.

3.11. Складає  розпис  доходів  і  видатків  міського  бюджету,  забезпечує   його  виконання,  готує  пропозиції  щодо  внесення  змін  до  розпису  у  межах  річних  бюджетних  призначень,  здійснює  у  встановленому  порядку  взаємні   розрахунки міського  бюджету  з  державним  бюджетом.

3.12. Здійснює  в  установленому  порядку  організацію  та  управління  виконання   міського  бюджету,  координує   в  межах  своєї  компетенції   діяльність  учасників  бюджетного  процесу  з  питань  виконання  бюджету.

3.13. Проводить   моніторинг  змін, що  вносяться  до  міського  бюджету.

3.14. Розглядає  баланси  і  звіти  про  виконання  міського   бюджету  та  інші  фінансові звіти,  подані  відділенням  Державного  казначейства  м. Люботин в  Харківській області.

3.15.  Інформує  виконавчий  комітет та Люботинську  міську  раду  про  стан  виконання  міського  бюджету  за  кожний  звітний  період  і  подає  йому  річний  та  квартальний  звіти  про  виконання   міського  бюджету.

3.16.  Проводить  разом  з  органами  державної  податкової  служби  аналіз   стану   надходження  доходів  до  відповідних    бюджетів,  готує  пропозиції  про  доцільність  запровадження  місцевих  податків,   зборів,  а  також  пільг  та  щодо  визначення  додаткових  джерел  фінансових  ресурсів.

3.17. Перевіряє  правильність  складання   і  затвердження   кошторисів  та  планів  використання   коштів  установами  і  організаціями,   які  фінансуються  з  міського   бюджету.

3.18.  Готує  пропозиції  щодо  визначення  чисельності  працівників  установ  та  організацій,  які  утримуються  за  рахунок  коштів  міського  бюджету,  фонду  оплати  їх  праці,  витрат  на  утримання  та  здійснює  контроль  за  витрачанням  цих  коштів.

3.19. Розглядає  у межах  своєї  компетенції  звернення  громадян,  підприємств,  установ  і організацій.

3.20. Готує  та  подає  Люботинській міській раді  офіційні  висновки  про  перевиконання  чи  недовиконання   доходної  частини  загального  фонду  міського  бюджету  для  прийняття     рішення    про  внесення  змін  до  міського  бюджету.

3.21.  Здійснює  інші  функції,  пов’язані з  виконанням  покладених на  нього  завдань.

 

4. Управління  має  право:

 

4.1. Одержувати  в установленому порядку   від  інших  відділів  та  управлінь  міської  ради,  відділення  Державного  казначейства  м. Люботин  Харківської  області,  Державної  податкової  інспекції  у м. Люботин,  підприємств, установ  та  організацій   усіх  форм  власності  інформацію,  матеріали  та  інші  документи,  необхідні  для  складання  проекту  міського  бюджету,  аналізу  його  виконання.

4.2. У  встановленому  порядку  та  в   межах  своєї  компетенції  призупиняти   бюджетні   асигнування   відповідно  до  статті  117  Бюджетного  кодексу  України  та  вживати  заходів  до   розпорядників   і  одержувачів   бюджетних   коштів   за  вчинені   ними   бюджетні   порушення,  передбачені  статтею  118  Бюджетного  кодексу  України.

4.3. Скликати  в  установленому   порядку  наради  з  питань,  що  належать  до  його  компетенції.

5. Взаємовідносини та зв’язки.

 

Управління   під  час  виконання   покладених  на  нього  завдань  взаємодіє  з  іншими  відділами  та  управліннями  міської  ради,  установами  та  організаціями,  а  також  Державною  податковою  інспекцією  у м. Люботин,  управлінням  Державного  казначейства  в м.  Люботин Харківської  області.

 

6. Керівництво фінансового управління.

 

6.1. Управління  очолює  начальник,  який  призначається  на  посаду  і  звільняється   з  посади  міським  головою за погодженням Головного фінансового управління.

6.2. Начальник  управління  має  одного заступника , за посадою начальника бюджетного  відділу, який  за поданням  начальника  Управління призначається  на  посаду   і  звільняється  з  посади  міським  головою.

Начальник  Управління:

- здійснює  керівництво  діяльністю  Управління,  несе  персональну  відповідальність  за  виконання   покладених  на  Управління  завдань,  визначає  ступінь  відповідальності  заступника  начальника,  керівників  його відділів;

- затверджує  положення  про  відділи  Управління  і  функціональні  обов’язки  працівників   Управління;

- розпоряджається  коштами  у  межах  затвердженого  кошторису  доходів  і  видатків  на  утримання  Управління;

- затверджує  розпис  доходів  і  видатків  міського  бюджету  на  рік  і  тимчасовий  розпис  на  відповідний  період;

- затверджує  розпорядження  на  здійснення видатків з  міського  бюджету установам і організаціям,  що  утримуються  за  рахунок  коштів  міського  бюджету,  у межах  затвердженого  плану  асигнувань;

- забезпечує  відповідність  розпису  міського  бюджету  встановленим  бюджетним  призначенням;

- видає  в  межах  своєї  компетенції  накази,  організовує  та  контролює  їх виконання;

- забезпечує  створення  належних  виробничих   та  соціально-побутових  умов  для  працівників  Управління.

 

7. Фінансування діяльності управління.

 

7.1. Управління є бюджетною установою.

7.2.Управління  утримується  за  рахунок  коштів  міського  бюджету.

7.3. Управління володіє та користується майном, що знаходиться в його оперативному управлінні.

7.4.Кошторис  та  штатний  розпис  Управління   затверджує  міський  голова,  або  уповноважена  ним  особа.

8. Управління  є  юридичною  особою,  має  самостійний  баланс,  реєстраційні  рахунки  в  Управлінні Державного  казначейства у м. Люботин  Харківської  області,  печатку  із  зображенням  Державного  герба  України  і  своїм  найменуванням. Юридична  адреса:  62433, Харківська область, місто Люботин,  вулиця  Радянська,  41.

9.  Управління ліквідується  та  реорганізується  на  підставі  діючого  законодавства  України  за  рішенням  міської  ради,  як  засновника  Управління за погодженням з Головним фінансовим управлінням відповідно до вимог чинного законодавства України.

 

 

 

    Інформаційне повідомлення

Відвідувачі, які знаходяться в групі Гости, не можуть залишати коментарі до даної публікації.