Нове в антикорупційному законодавстві
Автор: Svetlana   Додано:7 листопада 2012   Переглядів:1533   Категорія - [Корисна інформація » Правова освіта населення]
 
 (голосів: 1)

З метою удосконалення законодавства України щодо визначення правових та організаційних засад запобігання, виявлення та припинення корупції в публічній та приватній сферах, відшкодування заподіяної корупційними правопорушеннями шкоди, поновлення прав та законних інтересів фізичних і юридичних осіб, держави, регулювання міжнародного співробітництва у сфері протидії корупції Верховною Радою України 7 квітня 2011 року прийнято Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції» (далі - Закон), який вступив в силу з 1 липня 2011 року.

     Цей Закон  визначає  основні  засади  запобігання  і протидії корупції в  публічній  і  приватній  сферах  суспільних  відносин, відшкодування     завданої    внаслідок    вчинення    корупційних правопорушень збитків, шкоди, поновлення порушених прав, свобод чи інтересів   фізичних  осіб,  прав  чи  інтересів  юридичних  осіб, інтересів держави.

     Законом встановлено, що корупція це використання особою наданих  їй  службових  повноважень  та пов'язаних із цим  можливостей  з  метою  одержання  неправомірної вигоди  або прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших  осіб  або   відповідно   обіцянка/пропозиція   чи   надання неправомірної  вигоди, або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з  метою схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових повноважень та пов'язаних із цим можливостей.

На ряду з цим Законом визначено поняття корупційного правопорушення - умисне діяння,  що містить ознаки корупції,  вчинене  визначеною особою,   за   яке   законом   установлено    кримінальну, адміністративну,       цивільно-правову      та      дисциплінарну відповідальність.

Суб’єкти відповідальності:

Законодавець визначив коло суб'єктів відповідальності  за корупційні правопорушення. До них відносяться особи, уповноважені на  виконання  функцій  держави  або місцевого самоврядування:

ü Президент  України,  Голова  Верховної Ради України,  його Перший заступник та  заступник,  Прем'єр-міністр  України,  Перший віце-прем'єр-міністр   України,   віце-прем'єр-міністри   України, міністри, інші керівники центральних органів виконавчої влади, які не входять до складу Кабінету Міністрів України, та їх заступники, Голова  Служби  безпеки  України,  Генеральний  прокурор  України, Голова  Національного  банку  України,  Голова  Рахункової палати, Уповноважений  Верховної  Ради  України  з  прав  людини,   Голова Верховної  Ради Автономної Республіки Крим,  Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим;

ü народні  депутати   України,   депутати   Верховної   Ради Автономної Республіки Крим, депутати місцевих рад;

ü державні     службовці,     посадові    особи    місцевого самоврядування;

ü військові посадові особи Збройних  Сил  України  та  інших утворених відповідно до законів військових формувань;

ü судді Конституційного Суду України, інші професійні судді, Голова,  члени,  дисциплінарні  інспектори  Вищої  кваліфікаційної комісії суддів України,  службові особи секретаріату цієї Комісії, Голова,  заступник Голови,  секретарі секцій Вищої ради юстиції, а також інші члени Вищої ради юстиції, народні засідателі і присяжні (під час виконання ними цих функцій);

ü особи рядового і начальницького складу органів  внутрішніх справ,   державної   кримінально-виконавчої   служби,  органів  та підрозділів  цивільного  захисту,  Державної  служби  спеціального зв'язку та захисту інформації України, особи начальницького складу податкової міліції;

ü посадові та службові  особи  органів  прокуратури,  Служби безпеки України,  дипломатичної служби,  митної служби,  державної податкової служби;

ü члени Центральної виборчої комісії;

ü посадові та службові особи інших органів державної влади.

Також Законом встановлено коло осіб які прирівняні до вищевказаних категорій, а саме:

ü посадові особи юридичних осіб  публічного  права,  які  не зазначені  в  пункті  1 частини першої цієї статті,  але одержують заробітну плату за рахунок державного чи місцевого бюджету;

ü особи, які не є державними службовцями, посадовими особами місцевого самоврядування,  але надають публічні послуги (аудитори, нотаріуси,  оцінювачі,  а  також  експерти,  арбітражні   керуючі, незалежні посередники, члени трудового арбітражу, третейські судді під час виконання ними цих  функцій,  інші  особи  в  установлених законом випадках);

ü посадові  особи  іноземних  держав  (особи,  які обіймають посади в законодавчому,  виконавчому або судовому органі іноземної держави,  в  тому  числі  присяжні  засідателі,  інші  особи,  які здійснюють функції держави  для  іноземної  держави,  зокрема  для державного  органу або державного підприємства),  а також іноземні третейські судді,  особи,  які уповноважені  вирішувати  цивільні, комерційні  або  трудові  спори  в  іноземних  державах у порядку, альтернативному до судового;

ü посадові   особи   міжнародних   організацій   (працівники міжнародної організації чи будь-які інші особи, уповноважені такою організацією діяти  від  її  імені),  а  також  члени  міжнародних парламентських  асамблей,  учасником  яких  є Україна,  та судді і посадові особи міжнародних судів.

Крім того до суб’єктів відповідальності віднесені особи,  які  постійно  або  тимчасово  обіймають   посади, пов'язані     з     виконанням     організаційно-розпорядчих    чи адміністративно-господарських обов'язків,  або  особи,  спеціально уповноважені  на  виконання  таких  обов'язків  у юридичних особах приватного  права  незалежно  від  організаційно-правової   форми, відповідно до закону та посадові  особи  юридичних  осіб,  фізичні  особи - у разі одержання від них особами,  перерахованими вище,  або  за  участю  цих  осіб  іншими  особами неправомірної вигоди.

     ПАМ’ЯТАЙТЕ! Посадові  і  службові  особи  органів   державної   влади, посадові   особи  місцевого  самоврядування,  юридичних  осіб,  їх структурних   підрозділів   у    разі    виявлення    корупційного правопорушення   чи   одержання  інформації  про  вчинення  такого правопорушення працівниками відповідних органів  державної  влади, органів місцевого самоврядування,  юридичних осіб,  їх структурних підрозділів зобов'язані у межах своїх  повноважень  ужити  заходів щодо   припинення   такого   правопорушення  та  негайно  письмово повідомити про його вчинення спеціально  уповноважений  суб'єкт  у сфері протидії корупції.

Обмеження:

Особам, які у відповідності до Закону визначені як суб’єктами відповідальності крім депутатів  Верховної  Ради  Автономної  Республіки Крим,  депутатів  місцевих  рад  (крім  тих,  які  здійснюють свої повноваження у відповідній раді на постійній основі), членів Вищої ради  юстиції  (крім  тих,  які  працюють  у Вищій раді юстиції на постійній основі), народних засідателів і присяжних, ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ використовувати   свої   службові повноваження  та  пов'язані  з  цим  можливості  з метою одержання неправомірної    вигоди    або    у    зв'язку    з     прийняттям обіцянки/пропозиції  такої  вигоди для себе чи інших осіб,  у тому числі:

   неправомірно  сприяти  фізичним  або  юридичним  особам  у здійсненні  ними  господарської  діяльності,  одержанні  субсидій, субвенцій,  дотацій, кредитів, пільг, укладанні контрактів (у тому числі на закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти);

   неправомірно сприяти призначенню на посаду особи;

   неправомірно  втручатися  в  діяльність  органів державної влади, органів місцевого самоврядування або посадових осіб;

   неправомірно  надавати  перевагу  фізичним  або  юридичним особам    у    зв'язку    з    підготовкою    проектів,   виданням нормативно-правових  актів  та прийняттям  рішень,   затвердженням (погодженням) висновків.

Встановлено обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, а саме ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:

   займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю (крім  викладацької,  наукової  і  творчої  діяльності,   медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту), якщо інше не передбачено  Конституцією  або  законами України;

   входити  до  складу  органу  управління чи наглядової ради підприємства або організації,  що має на меті  одержання  прибутку (крім випадків, коли особи здійснюють функції з управління акціями (частками,  паями), що належать державі чи територіальній громаді, та представляють інтереси держави чи територіальної громади в раді товариства (спостережній раді),  ревізійній комісії господарського товариства), якщо  інше не передбачено Конституцією або законами України.

Обмеження також стосуються безпосереднього підпорядкування близьких осіб або безпосереднього підпорядкованості у зв'язку з   виконанням повноважень близьким їм особам. Такі особи зобов'язані повідомити керівництво органу,  на посаду в якому вони претендують, про працюючих у цьому органі близьких їм осіб.

У разі виникнення обставин,  що порушують  ці вимоги відповідні особи, близькі їм особи вживають заходів щодо усунення таких обставин у п'ятнадцятиденний строк.

     Якщо в зазначений строк ці обставини добровільно не  усунуто, відповідні  особи  або близькі їм особи в місячний строк з моменту виникнення обставин підлягають переведенню в установленому порядку на іншу посаду, що виключає безпосереднє підпорядкування.

     У разі неможливості такого переведення особа, яка перебуває у підпорядкуванні, підлягає звільненню із займаної посади.

Цікавим є положення встановлені Законом стосовно одержання дарунків. Так визначеному колу осіб ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ безпосередньо або через інших осіб одержувати  дарунки  (пожертви) від юридичних або фізичних осіб:

  • за рішення, дії чи бездіяльність в інтересах дарувальника, що приймаються, вчиняються як безпосередньо такою особою, так і за її сприяння іншими посадовими особами та органами;
  • якщо  особа,  яка  дарує  (здійснює)  дарунок  (пожертву), перебуває в підпорядкуванні такої особи.

Однак Законом передбачена можливість прийняття дарунків,   які   відповідають   загальновизнаним   уявленням   про гостинність,  та  пожертви,  крім випадків,  передбачених частиною першою цієї статті,  якщо вартість  таких  дарунків  (пожертв)  не перевищує 50 відсотків мінімальної заробітної плати,  встановленої на  день  прийняття  дарунка  (пожертви),  одноразово,  а  сукупна вартість  таких  дарунків  (пожертв),  отриманих  з одного джерела протягом року, - однієї мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня поточного року.

     Передбачене цією  частиною  обмеження  щодо вартості дарунків (пожертв) не поширюється на дарунки (пожертви), які:

  • даруються (здійснюються) близькими особами;
  • одержуються як загальнодоступні знижки на товари, послуги, загальнодоступні виграші, призи, премії, бонуси.

Слід зазначити, що дарунки є відповідно  державною  або  комунальною  власністю  і  передаються органу,  установі чи організації у порядку,  визначеному Кабінетом Міністрів України.

Відповідальність:

За  вчинення корупційних правопорушень особи, визначені Законом як суб'єкти відповідальності  за корупційні правопорушення,   притягаються   до кримінальної,      адміністративної,      цивільно-правової     та дисциплінарної відповідальності в установленому законом порядку.

Відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення  корупційних  правопорушень,  у  триденний  строк  з  дня набрання відповідним рішенням суду законної сили,  притягнення  до цивільно-правової   відповідальності,  накладення  дисциплінарного стягнення заносяться  до  Єдиного  державного  реєстру  осіб,  які вчинили  корупційні  правопорушення,  що  формується  та  ведеться Міністерством юстиції  України.

Законодавець звернув увагу на особливості відсторонення обвинувачено особи від виконання посадових повноважень. Так при винесені постанові  про  притягнення обвинуваченого  у  вчиненні  злочину  у сфері службової діяльності, слідує відсторонення  від  виконання  повноважень  на  посаді  в порядку,  визначеному законом, до розгляду справи судом, якщо інше не передбачено Конституцією і законами України. В разі складання протоколу   про   адміністративне корупційне правопорушення,  якщо  інше не передбачено Конституцією  і законами  України,  керівником органу може  бути застосоване відсторонення  від виконання  службових  повноважень  до закінчення розгляду справи судом.

     Інші особи,   яких    притягнуто    до    кримінальної    або адміністративної  відповідальності  за  корупційні правопорушення, пов'язані  з  порушенням  обмежень,  передбачених  Законом, підлягають  звільненню з відповідних посад у триденний строк з дня отримання   копії відповідного судового рішення,  яке набрало  законної  сили,  якщо інше не передбачено законом.

Збитки,  шкода,   завдані   державі   внаслідок   вчинення корупційного    правопорушення,    підлягають    відшкодуванню   в установленому законом порядку.

 

Начальник Люботинського

міського управління юстиції

Харківської області 

Л.В.Гаєвська