Веб-портал міста Люботин » Архів (до 2018 р.) » Виконавчий комітет » Сектор комп`ютерного забезпечення та ЗМI » План роботи відділу комп’ютерного забезпечення та засобів масової інформації на 2010 рік

 План роботи відділу комп’ютерного забезпечення та засобів масової інформації на 2010 рік
Автор: Lubotin   Додано:18 травня 2010   Переглядів:1565   Категорія - [Архів (до 2018 р.) » Виконавчий комітет » Сектор комп`ютерного забезпечення та ЗМI]
 
 (голосів: 0)

Погоджено: Затверджено:

 

Секретар виконкому Міський голова

_________ Воротнікова Л. І. ________ Татунь Л. Г.

 

 

План

роботи відділу комп’ютерного забезпечення та

засобів масової інформації виконавчого комітету

Люботинської міської ради

на 2010 р.

 

 

1. Постійне вивчення потреб виконкому та його відділів і служб в авто-матизації покладених на них функціональних обов’язків, вдосконалення існую-чих задач за результатами їх експлуатації та відповідно до нових вимог чинного в Україні законодавства.

постійно

 

2. Навчання спеціалістів виконкому новітнім технологіям, програмному та технічному забезпеченню з метою подальшого вдосконалення роботи відді-лу, використовуючи всі можливості (мережа Інтернет, співпраця з фахівцями інших міст, журнал «Chip»).

постійно

 

3. Адміністрування та корегування БД мешканців міста.

 

3.1. Доповнення новими програмними модулями комплексу обліку меш-канців міста, враховуючи нагальні потреби відділів виконкому та органі-зацій міста.

постійно

3.2. Підтримка бази даних мешканців міста в актуальному стані, розгляд інших можливостей підтримки бази постійно актуальною.

постійно

3.3. При умові постійної актуалізації бази мешканців міста та підключен-ня відповідних блоків – надання роз’яснення та в разі необхідності коре-гування програмного забезпечення для автоматизації видачі довідок меш-канцям міста (про склад родини, про розміри земельних ділянок тощо).

постійно

3.4. Продовження роботи по внесенню додаткової інформації в БД меш-канців міста: паспортних даних та ідентифікаційних кодів.

протягом року

 

4. Постійне супроводження єдиного довідника вулиць міста: корегу-вання існуючих вулиць, внесення нових назв, внесення відповідних змін по за-кріпленням квартальних, депутатів.

постійно

 

5. Внесення до мапи міста с. Смородське, сел. Караван, сел. Коваленки, с. Байрак (до основної мапи)

1-2 квартал

 

 

6. Внесення до довідника вулиць мапи по вулицям с. Смородське, сел. Караван, сел. Коваленки, с. Байрак.

1-2 квартал

 

7. Поновлення програмного забезпечення, необхідного для роботи від-ділу (видавництво друкованих видань, обслуговування комп’ютерної техніки, антивірусний захист, робота в мережі Інтернет, робота локальної мережі, підт-римка офіційного web-сайту м. Люботин).

постійно

 

8. Продовження освоєння роботи по налагодженню та інсталяції опера-ційних систем, вивчення можливостей удосконалення роботи (мережа Інтернет, використання досвіду інших організацій та підприємств).

постійно

 

9. Адміністрування та підтримка у робочому стані системи локальної мережі у виконавчому комітеті Люботинської міської ради.

постійно

 

10. Адміністрування роботи співробітників виконкому у мережі Internet (у разі придбання відповідного програмного забезпечення).

Постійно

 

11. Адміністрування та підтримка у робочому стані офіційного сайту Люботинської міської ради www.lubotin.kharkov.ua.

11.1. Робота над удосконаленням подання інформації згідно з рейтин-гом офіційних веб-сайтів міст обласного (республіканського) значення України відповідно до моніторингу інформаційної відкритості за підт-римки проекту «Сприяння активній участі громадян у протидії коруп-ції в Україні «Гідна Україна» (MSI, USAID, MCC).

1 півріччя

11.2. Розширення спектру інформації з метою подальшого забезпечен-ня прозорості діяльності міської ради;

Протягом року

11.3. Своєчасне розміщення наданих матеріалів у відповідні розділи сайту.

Постійно

11.3. Розробка нових розділів у разі потреби, удосконалення наві-гації сайту для зручності перегляду, пошуку інформації тощо.

За потребою

11.4. Постійне поновлення інформації, фотогалереї, надання на ро-згляд повідомлень та запитань мешканців, які використовують «Фо-рум» сайту.

Постійно

11.5. Впровадження програми Vbulletin для підтримки роботи Фо-руму щодо посилення антиспамового фільтру та захисту від вразливо-стей (за наявності коштів)

Протягом року

11.6. Об’єднання бази користувачів порталу та форуму в єдину ба-зу з єдиною регістра цією.

2 Півріччя

11.8. Створення інформаційної розсилки новин з порталу, в автоматич-ному режимі

1 півріччя

 

12. Поновлення інформації та внесення змін до сторінки м. Люботин веб-порталу Асоціації міст України.

постійно

 

13. Ведення бази даних законодавства України, своєчасне її поновлення, забезпечення мережевого доступу до бази даних «Законодавство» з метою перегляду нормативних актів відділами та службами виконавчого комітету.

 постійно

 

14. Забезпечення безперебійного електронного зв’язку з обласною дер-жавною адміністрацією, Асоціацією міст України та громад, іншими організа-ціями та установами як в Україні, так і за кордоном.

постійно

 

15. Продовження освоєння роботи з програмою «Adobe In Design CS2», для верстки інформаційно-публіцистичних матеріалів.

Постійно

 

16. Освоєння програмного комплексу COREL DRAW – верстака інформаційного бюлетеню, обробка цифрових фотокарток тощо.

1 квартал

 

17. Забезпечення верстки та друку (при необхідності спецвипусків) інформаційного бюлетеню „Люботинський вісник”.

Постійно

 

18. Прийняття участі у розробці та виготовленні публіцистичних видань виконкому (буклетів, календарів, листівок тощо).

За потребою

 

 

19. Розробка спільно з відділом місцевого економічного розвитку нового презентаційного диску «Люботин» для представлення міста (за наявності на-дання інформації, якісного фотоматеріалу та макету подання інформації) (пункт залишився з плану на 2008-2009 р.).

1 півріччя

 

20. Супроводження працюючих АРМів та програмних комплексів у відділах виконкому, надання консультацій та допомоги при необхідності:

- Програмного комплексу електронного документообігу у відділі доку-ментального забезпечення, додавання нових блоків в разі визначення потреби.

- Програмного комплексу автоматизованого нарахування заробітної платні (внесення уточнень та розробка додаткових відомостей у зв’язку із змі-нами законодавства України), та матеріального обліку.

- Програмного забезпечення для відділу торгівлі та захисту прав спо-живачів. Супроводження та визначення використання даних.

- Програмного комплексу автоматизації кадрового обліку. Допомога у внесенню основних даних.

- Програми «Кількісний склад політичних партій» у оргвідділі.

- Програмного комплексу обліку комп’ютерної та оргтехніки виконко-му.

- Електронного зв’язку корпоративної пошти FOSS MAIL (у відділі до-кументального забезпечення). Підключення пошти FOSS MAIL через ADSL-з’єднання (все залежить від ХОДА).

- Надання допомоги при експлуатації програмного комплексу «Арм державного реєстратора».

- Адміністрування, надання допомоги та консультацій у роботі з програ-мним комплексом «Юридичні особи» для внесення даних комунального майна.

- Надання допомоги у освоєнні програмного комплексу для складання бюджету «Бюджетний процес».

- Надання допомоги у освоєнні та внесенні даних до програмного ком-плексу для служби у справах неповнолітніх.

- Надання допомоги та адміністрування програмних комплексів у від-ділі бухгалтерського обліку (Мережа (казначейство), Персоніфікація (Пенсій-ний Фонд), 1DF (податкова), Бюджетний процес (Фінвідділ) та інші за потре-бою.

- надання допомоги у роботі відділу державного реєстратору, дозвіль-ного центру, відділу ведення державного реєстру виборців.

- адміністрування, надання допомоги та консультацій при внесенні да-них до програмного комплексу Погосподарського обліку.

постійно

 

21. Розробка програмного забезпечення для автоматизації роботи архів-ного відділу виконкому (формування бази даних міського архіву, автоматизація видачі довідок тощо) за умови визначення постановки задачі (пункт залишився з плану на 2008-2009 рр.)

1 півріччя

 

 

22. Проведення по мірі необхідності технічного переоснащення робочих місць спеціалістів виконкому, модернізація комп’ютерної техніки.

постійно

 

23. Забезпечення відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 1433 від 10 вересня 2003 р. „Про затвердження Порядку використання комп’ютерних програм в органах виконавчої влади” впровадження ліцензова-ного програмного забезпечення для виконання покладених на відділ функціо-нальних обов’язків, а також організація переходу на використання ліцензовано-го програмного забезпечення у відділах та службах виконкому (пункт залишив-ся з плану на 2006-2009 рр.).

за наявності коштів

 

 

24. Постійне проведення технічного обслуговування, профілактики та, в разі необхідності, ремонту комп’ютерної техніки. Забезпечення та підтримка антивірусного захисту комп’ютерів у локальній мережі виконкому.

постійно

 

25. Цифрова обробка фотографій для подальшого використання у роботі виконкому міськради.

постійно

 

26. Постійне резервне копіювання документальної БД, програмного за-безпечення та БД відділів виконкому.

Постійно

 

27. Створення архівів документів попередніх років для зберігання інфо-рмації та звільнення робочого місця.

1 квартал

 

28. Надання консультацій з питань роботи з комп’ютерною технікою спеціалістам різних рівнів виконкому, його відділів та служб.

 За потребою

 

 

Начальник відділу

комп’ютерного забезпечення Чекардіна А.В.

    Інформаційне повідомлення

Відвідувачі, які знаходяться в групі Гости, не можуть залишати коментарі до даної публікації.