Веб-портал міста Люботин » Матеріали за 18.09.2020

 Чи законний збір грошей у школі
Автор: Бутенко Анна   Додано: 18 вересня 2020   Переглядів:228   Категорія - [Безоплатна правова допомога]
 

Навчальний рік-2020 дуже незвичний для учнів 129489;, їхніх батьків 128107; та вчителів 128104;‍127979;, адже вперше школа розпочала навчання в умовах пандемії. Вперше процес навчання організовано з урахуванням карантинних обмежень. Але багатьох батьків, як і раніше, хвилюють «стандартні» запитання: чи має право навчальний заклад збирати кошти з батьків, куди звертатися, якщо дитину ображають, чи обов’язково залучати дітей до прибирання у школі? Відповіді на ці запитання даємо сьогодні у рубриці #ПравоваДопомога
10071;65039;Батьки мають право відмовитися здавати додаткові кошти
127891;Якщо дитина навчається у звичайній школі (фінансується за рахунок коштів державного та/або місцевих бюджетів), батьки мають право відмовитися здавати 128181; додаткові кошти – освіта в Україні є безкоштовною. Якщо у школі вимагають так званих «добровільних» внесків, батькам слід звернутися до місцевих органів управління освітою з вимогою роз’яснити законність таких дій.
128073; У випадку, якщо батьки вирішили виконати добровільну благодійну місію та надати кошти на ті чи інші потреби школи, краще перераховувати їх на банківський рахунок та вимагати отримання звітів про витрати.
10071;65039;Захист від булінгу
Якщо дитину кривдять 128074; інші діти, потрібно для початку поговорити з їхніми батьками – можливо, цього буде достатньо.
129335;‍9792;65039; Якщо знущання продовжуються, дитина або її законний представник можуть звернутися з повідомленням про вчинення такий дій до керівника та інших працівників навчального закладу, служби у справах дітей тощо, а за потреби й до територіального органу Національної поліції України.
Керівник навчального закладу розглядає заяви 9997;65039;про випадки булінгу (цькування) здобувачів освіти, їхніх батьків, законних представників, інших осіб та видає рішення про проведення розслідування; скликає засідання комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) для прийняття рішення за результатами проведеного розслідування та вживає відповідних заходів реагування відповідно до Порядку реагування на випадку булінгу (цькування), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України.
9757;65039; Крім того, з метою захисту своїх прав постраждалий може звернутися до Освітнього омбудсмена України: https://eo.gov.ua/
10071;65039; Праця або чергування – справа добровільна
128686; Залучати дитину до праці або чергування у школі можна тільки за добровільною згодою учня та за умови наявності згоди батьків. У іншому випадку батьки матимуть усі підстави оскаржувати такі дії навчального закладу, у тому числі шляхом звернення до суду. Школі необхідно заздалегідь з’ясувати позицію батьків із питання залучення їхніх дітей до праці. 127810;
9757;65039;У випадку якщо обов’язок чергувати записаний у статуті школи, учням слід пам’ятати, що праця чи чергування має бути на добровільних засадах, а статут школи не може суперечити законам.
Детальніше – читайте у матеріалі: https://bit.ly/3m8Epoy
Чи законний збір грошей у школі
 Статус біженця - як його отримати.
Автор: Бутенко Анна   Додано: 18 вересня 2020   Переглядів:286   Категорія - [Безоплатна правова допомога]
 

Україна готова допомогти біженцям, що не почуваються безпечно у власній державі, у тому числі і громадянам Білорусі.
Україна визнається державою призначення та транзитом для осіб, які потребують міжнародного захисту. Розповідаємо про правовий механізм набуття статусу біженця такими особами.
128218; Згідно зі статтею 1 Закону України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту», біженцем може бути визнана особа 128100;, яка не є громадянином України і внаслідок обґрунтованих побоювань стати жертвою переслідувань за ознаками раси, віросповідання, національності, громадянства (підданства), належності до певної соціальної групи або політичних переконань перебуває за межами країни своєї громадянської належності та не може користуватися захистом цієї країни або не бажає користуватися цим захистом внаслідок таких побоювань, або, не маючи громадянства (підданства) і перебуваючи за межами країни свого попереднього постійного проживання, не може чи не бажає повернутися до неї внаслідок зазначених побоювань.
Щоб отримати статус біженця в Україні, особа, (або її законний представник) повинна протягом 565039;8419; робочих днів з дня легального перетину державного кордону звернутись до територіального відділу (управління) Державної міграційної служби України із заявою про визнання її біженцем. Зазначена заява має подаватись особою, яка потребує правового захисту в Україні за місцем свого тимчасового перебування.
9757;65039; У разі незнання та нерозуміння суб’єктом звернення державної мови, особа має право отримати послугу з перекладу української мови, залучивши до процесу оформлення заяви та її розгляду перекладача.
У зверненні 9997;65039; про надання статусу біженця особою мають зазначатися дійсні підстави побоювання за своє життя у разі повернення до країни свого походження та надано відомості, які можуть підтвердити зазначений факт.
128209; Так, до звернення про визнання біженцем надаються:
128313; документи, що посвідчують особу заявника (паспорт або посвідчення встановленого зразка, що підтверджує громадянську приналежність до країни походження);
128313; документи та матеріали, що свідчать про наявність обставин для отримання статусу біженця.
10133; Окремо, заявник має надати 4 фотокартки, а у разі супроводження неповнолітніх членів своєї сім’ї – додатково по 4 світлини на кожну особу.
9888;65039; Якщо документи, які посвідчують заявника, відсутні або є фальшивими, то така особа має повідомити про цю обставину в заяві про визнання біженцем, а також викласти причини виникнення вказаних обставин.
Статус біженця - як його отримати.
Після подання 128195;заяви про визнання біженцем особі видається довідка про звернення за захистом в Україні, що є документом, який засвідчує законність її перебування на території України на період, що розпочинається з моменту звернення особи з відповідною заявою і є дійсною для реалізації прав і виконання обов’язків, передбачених законами України, до остаточного визначення статусу такої особи чи залишення нею території України.
10067;Що відбувається після подання заяви
10067;Куди звертатися за правовою допомогою у разі відмови територіального органу в прийнятті заяви про визнання біженцем
10067;Яка відповідальність за нелегальне перебування в Україні
10071;65039; Відповіді на ці запитання читайте в матеріалі за посиланням 128071;
_________________________
Украина готова помочь беженцам, которые не чувствуют себя в безопасности в собственном государстве, в том числе и гражданам Беларуси.
Украина признается государством назначения и транзитом для лиц, нуждающихся в международной защите. Рассказываем о правовом механизме получения статуса беженца такими лицами:
128218; Согласно статье 1 Закона Украины «О беженцах и лицах, которые нуждаются в дополнительной или временной защите», беженцем может быть признано лицо 128100;, которое не является гражданином Украины и в результате обоснованных опасений стать жертвой преследований за признаками расы, вероисповедания, национальности, гражданства (подданичество), принадлежности к определенной социальной группе или политическим убеждениям находится за пределами страны своей гражданской принадлежности и не может пользоваться защитой этой страны или не желает пользоваться этой защитой в результате таких опасений, или, не имея гражданства (подданичество) и находясь за пределами страны своего предыдущего постоянного обитания, не может или не желает вернуться к ней в результате отмеченных опасений.
Чтобы получить статус беженца в Украине, лицо, (или его законный представитель) должен в течение 565039;8419; рабочих дней со дня легального пересечения государственной границы обратиться в территориальный отдел (управление) Государственной миграционной службы Украины с заявлением о признании ее беженцем. Указанное заявление должно подаваться лицом, которое нуждается в правовой защите в Украине по месту временного пребывания.
9757;65039; В случае незнания и непонимания субъектом обращения государственного языка, лицо имеет право получить услугу по переводу украинского языка, привлекая к процессу оформления заявления и его рассмотрения переводчика.
В обращении 9997;65039; о предоставлении статуса беженца лицом должны указываться веские основания опасения за свою жизнь в случае возвращения в страну своего происхождения и предоставлены сведения, которые могут подтвердить указанный факт.
128209; Так, к обращению о признании беженцем предоставляються:
128313; документы, удостоверяющие личность заявителя (паспорт или удостоверение установленного образца, подтверждающие гражданскую принадлежность к стране происхождения);
128313; документы и материалы, свидетельствующие о наличии обстоятельств для получения статуса беженца.
10133; Отдельно заявитель должен предоставить 4 фотографии, а в случае сопровождения несовершеннолетних членов своей семьи - дополнительно по 4 фотографии на каждое лицо.
9888;65039; Если документы, удостоверяющие заявителя, отсутствуют или являются фальшивыми, то необходимо сообщить об этом обстоятельстве в заявлении о признании беженцем, а также изложить причины возникновения этих обстоятельств.
После подачи 128195;заявления о признании беженцем лицу выдается справка об обращении за защитой в Украине, что является документом, удостоверяющим законность его пребывания на территории Украины на период, который начинается с момента обращения лица с соответствующим заявлением и действительна для реализации прав и исполнения обязанностей, предусмотренных законами Украины, до окончательного определения статуса такого лица или оставления им территории Украины.
10067;Что происходит после подачи заявления
10067;Куда обращаться за правовой помощью в случае отказа территориального органа в принятии заявления о признании беженцем
10067;Какая ответственность за нелегальное пребывание в Украине
10071;65039; Ответы на эти вопросы читайте в материале по ссылке 128071;
 В рамках «Великого будівництва» триває реконструкція ДНЗ № 5
Автор: Svetlana   Додано: 18 вересня 2020   Переглядів:441   Категорія - [Головна]
 

В рамках «Великого будівництва» триває реконструкція ДНЗ № 5

 

    Наразі проводиться капітальний ремонт зовнішніх мереж водопостачання та водовідведення.

   Міський голова Леонід Лазуренко тримає на особистому контролі хід проведення ремонтних робіт, бо вирішення проблеми нестачі місць для малюків у садочках та зменшення черговості – це одне із найважливіших завдань для влади

В рамках «Великого будівництва» триває реконструкція ДНЗ № 5
В рамках «Великого будівництва» триває реконструкція ДНЗ № 5
В рамках «Великого будівництва» триває реконструкція ДНЗ № 5

Більше фото за посиланням: http://lubotin-rada.gov.ua/news/id/5100
 Шановні голови квартальних комітетів!
Автор: Svetlana   Додано: 18 вересня 2020   Переглядів:372   Категорія - [Головна]
 

                                Шановні голови квартальних комітетів !

 

 Виконавчий комітет  Люботинської  міської ради звертається до Вас з проханням обстежити вулиці, а особливо вузькі провулки, в’їзди на предмет перешкоджання зелених насаджень руху спецтранспорту, під час чистки снігу у зимовий період та виникнення надзвичайних ситуацій.

 У разі виявлення зелених насаджень, які будуть перешкоджати руху великогабаритного автомобіля МНС та спецтехніки, Вам необхідно звернутися з відповідною заявою до відділу з питань розвитку інфраструктури міста та благоустрою (каб. 1) або по тел. (057)741-11-63.  

 

Відділ з питань розвитку інфраструктури міста та благоустрою

 
 Оперативна інформація за 17 вересня 2020 р.
Автор: Svetlana   Додано: 18 вересня 2020   Переглядів:379   Категорія - [Головна]
 

Інформує мiський оперативний штаб

До уваги люботинців!

За інформацією мiського оперативного штабу з питань реаryвання на поширення випадкiв гострої респiраторної хвороби, спричиненої кopoнaвipycoм COVID-l9, за 17 вересня 2020 р. у місті зареєстровано випадків: пневмонія – 3, хворих на ГРХ, спричинену COVID-19 - 1.

 

Загальна кількість хворих на ГРХ, спричинених COVID-19 станом на 17.09.2020 р. – 57.

 

Загальна кількість хворих, виявлених на захворювання на COVID-19, з початку карантину - 127.

 

Кількість осіб, які одужали з початку карантину – 63.

 

Кількість осіб, які померли з початку карантину – 7.

 

Шановні люботинці. Просимо вас неухильно дотримуватися всіх карантинних заходів (носіння маски, використання дезінфікуючих засобів, дотримання соціальної дистанції та ін.) задля збереження свого здоров'я та здоров'я оточуючих.

Залишаймося здоровими і бережімо себе!