Веб-портал міста Люботин » Матеріали за 05.08.2014

 Зміст договору дарування
Автор: Svetlana   Додано: 5 серпня 2014   Переглядів:838   Категорія - [Головна, Правова освіта населення]
 

  Зміст будь-якого  договору  складають  права і обов'язки його сторін. Договір дарування є як реальним,  так і консенсуальний. Саме консенсуальність зумовлює можливість виникнення у  обдаровуваного  поряд  з  правами,  також обов'язків.
Права дарувальника:

- скасувати дарування до вручення речі  обдаровуваному,  якщо ця  річ  була передана через органи транспорту,  зв'язку або через іншу особу (п. 2 ст. 722 Цивільного кодексу України);

- відмовитися від виконання обов'язку передати дарунок, якщо після укладення договору його майновий стан істотно погіршився (ст. 724 Цивільного кодексу України);

- вимагати від обдаровуваного виконання покладеного на  нього обов'язку вчинити певну дію майнового змісту або утриматися від її виконання;

- вчинення на користь третьої особи (передати грошову суму чи інше майно у власність, сплачувати грошову  ренту,  надати  право довічного  користування дарунком чи його частиною, не пред'являти вимог до третьої особи про  виселення  тощо). Вимагати від обдаровуваного  виконання покладеного на нього обов'язку має право дарувальник, а в разі його смерті, визнання безвісно відсутнім чи недієздатним  -  особа,  на  користь  якої  має бути виконаний цей обов'язок (ст. 725 Цивільного кодексу України);

- вимагати розірвати договір і повернути дарунок у разі ухилення обдаровуваного від виконання обов'язку на користь третьої особи;

- зажадати скасування договору дарування нерухомих речей чи іншого  особливо  цінного майна,  якщо обдаровуваний умисно вчинив злочин  проти  життя,  здоров'я,  власності   дарувальника,   його батьків, дружини (чоловіка) та дітей (п. 1 ст. 727 Цивільного кодексу України);

- дарувальник  має   право   вимагати   розірвання   договору дарування, якщо обдаровуваний створює загрозу безповоротної втрати дарунка,  що має для дарувальника велику немайнову  цінність (п. 2 ст. 727 Цивільного кодексу України).

- зажадати скасування договору дарування,  якщо через недбале ставлення обдаровуваного до речі, що становить історичну, наукову, культурну  цінність,  ця  річ  може  бути  знищена   або   істотно пошкоджена (п. 3 ст. 727 Цивільного кодексу України).       

Обов'язками дарувальника є:

- повідомити обдаровуваного про недоліки речі або її особливі властивості,  які  можуть  бути небезпечними для життя,  здоров'я, майна як самого обдаровуваного, так і інших осіб;

- дарувальник,  якому  було  відомо про недоліки або особливі властивості  подарованої  речі  і  який  не  повідомив   про   них обдаровуваного, зобов'язаний відшкодувати шкоду, завдану майну, та шкоду,  завдану каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю в результаті володіння чи користування дарунком.

Права обдаровуваного:

- зажадати  передання  йому  дарунку  у  разі настання строку (терміну) або відкладальної обставини (п. 1 ст. 723 Цивільного кодексу України);

- у випадку, якщо дарувальник, незважаючи на настання умови, ухилятиметься від виконання  свого  обов'язку,  обдаровуваний  має право  на  примусове витребування відповідної речі або компенсацію її вартості (п. 2 ст. 723 Цивільного кодексу України);

- право в будь-який момент односторонньо відмовитися від договору дарування і повернути річ,  якщо вона не потребує догляду або особливих умов утримання чи зберігання (п. 2 ст. 724 Цивільного кодексу України).

Обов'язки обдаровуваного:

- обов'язок   обдаровуваного   вчинити  певну  дію  майнового характеру на користь третьої особи або утриматися від її  вчинення (передати  грошову  суму  чи  інше майно у власність,  виплачувати грошову ренту,  надати право довічного  користування  дарунком  чи його   частиною,   не  пред'являти  вимог  до  третьої  особи  про виселення, тощо);

- у разі порушення обдаровуваним обов'язку на користь третьої особи  дарувальник  має  право  вимагати  розірвання  договору   і повернення   дарунка,   а   якщо   таке  повернення  неможливе,  - відшкодування його вартості;

- у разі розірвання договору дарування зобов'язаний повернути дарунок у натурі.

   Договір дарування може створювати права для третіх осіб.  Так, договором   може бути передбачено матеріальне забезпечення чи грошова виплата на  користь  третіх осіб з  боку обдаровуваного  у зв'язку з  умовами  договору.  У разі смерті дарувальника, оголошення його померлим, визнання безвісно відсутнім чи недієздатним,  виконання обов'язку на користь третьої особи має право вимагати від обдаровуваного особа, на користь якої встановлений цей обов'язок.      Треті особи  також  можуть звертатися до суду з метою захисту своїх  прав,  що випливають із домовленості (договору) між обдаровуваним та дарувальнком, в порядку цивільного судочинства.

                                            

Начальник Люботинського

міського управління юстиції

Ю. Константінов
 Дитина в несприятливих умовах та екстремальних ситуаціях
Автор: Svetlana   Додано: 5 серпня 2014   Переглядів:989   Категорія - [Головна, Правова освіта населення]
 

   Утримання і виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, забезпечує держава. Безпритульні діти в порядку, встановленому законом, тимчасово розміщуються  у  притулках для дітей служб у справах дітей, у яких створюються належні житлово-побутові умови та умови, спрямовані на забезпечення їх соціальної адаптації та підготовку до повернення у рідні сім'ї або передачі під опіку і піклування, надається правова, психологічна, медична та інша допомога таким дітям.

   Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, повинні бути передані під опіку чи піклування, на усиновлення або влаштовані  на виховання в сім'ї громадян (прийомні сім'ї), в будинки дитини, дитячі будинки, школи-інтернати, дитячі будинки сімейного типу на повне  державне утримання. Вихованцям таких закладів створюються необхідні умови для їх всебічного   і гармонійного розвитку, підготовки до самостійного життя та праці.

   Посадові особи органів державної влади та органів місцевого самоврядування,  працівники Міністерства внутрішніх справ України, працівники  відповідних структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій, житлово-експлуатаційних організацій, навчальних закладів,  громадяни та інші особи, яким стало відомо про факт залишення дитини без опіки (піклування)  батьків, зобов'язані негайно повідомити про це органи опіки та піклування за місцем знаходження дитини.

  Усиновлення (удочеріння) допускається виключно в інтересах дитини України відповідно до закону і є оформлена спеціальним юридичним актом (рішенням суду) передача на виховання в сім'ю неповнолітньої дитини на правах сина чи дочки. Усиновлення  дитини, яка є громадянином України, іноземцями провадиться, якщо були вичерпані всі можливості щодо передачі під опіку, піклування, на усиновлення чи виховання в сім'ї громадян України.

  Посередницька, комерційна діяльність щодо усиновлення дітей, передання їх під опіку,  піклування чи на виховання в сім'ї громадян України, іноземців або осіб без громадянства забороняється.

  Працівники закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які здійснюють виховні функції, в разі вчинення аморального проступку, не сумісного з продовженням зазначеної роботи, притягаються до дисциплінарної відповідальності у порядку, встановленому законом. Контроль за умовами виховання і проживання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського  піклування, в сім'ях опікунів (піклувальників), усиновителів, у дитячих будинках сімейного типу, в  прийомних сім'ях покладається на органи опіки і піклування, центри соціальних служб для  сім'ї, дітей та молоді або інші уповноважені органи.


Начальник Люботинського

міського управління юстиції 

Ю. Константінов

 
 Державна підтримка сімей в яких народилися діти
Автор: Svetlana   Додано: 5 серпня 2014   Переглядів:671   Категорія - [Головна, Правова освіта населення]
 

   Фінансове питання в народженні дитини частково бере на себе держава, адже вона зацікавлена в покращенні демографічного стану. Соціальна турбота держави є одним з її пріоритетів та одним з основних інструментів подолання бідності. Урядом України приймаються заходи по соціальному захисту сімей, в яких народжуються діти.

  Відповідно до Конституції України сім'я, дитинство, материнство і батьківство охороняються державою. Чинним законодавством передбачено, що кожна сім'я, в якій народилася дитина, має право отримати державну допомогу. Такою допомогою з боку держави є, зокрема, такі види допомоги, як допомога у зв'язку з вагітністю та пологами, при народженні дитини, по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

   Право на отримання допомоги при народженні дитини в Україні мають всі батьки. Це право не обмежується ні родом діяльності, ні наявністю або відсутністю місця роботи тощо. Допомога при народженні дитини виплачується як підприємцям, так і державним службовцям, як студентам, так і безробітним.

  Законом України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" встановлено гарантований державою рівень матеріальної підтримки сімей з дітьми шляхом надання державної грошової допомоги з урахуванням складу сім'ї, її доходів та віку дітей. Відповідно до цього Закону призначається такий вид державної допомоги сім'ям з дітьми, як, зокрема, допомога при народженні дитини. Умови призначення і виплати допомоги при народженні дитини визначає Порядок призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми, який затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. N 1751 (із змінами та доповненнями). Відповідно до положень цього Порядку допомога при народженні дитини надається одному з батьків дитини, опікуну, які постійно проживають разом з дитиною, з метою створення належних умов для її повноцінного утримання та виховання.

Нормативно-правовими актами з 01.07.2014 року передбачається:

- об’єднання допомоги при народженні дитини та по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку в один вид допомоги – це допомогу при народженні дитини;

- збільшення розміру допомоги при народженні першої дитини на 10320 гривень (по відношенню до діючого законодавства, яка призначається на першу народжену дитину);

- встановлення фіксованого розміру допомоги при народженні дитини у сумі 41280 гривень, незалежно від кількості народжених дітей в сім’ї;

- збільшення одноразової виплати при народженні дитини у сумі 10320 гривень та щомісячної виплати протягом 36 місяців у сумі 860 гривень.

   При цьому у випадку, якщо особа якій призначено допомогу при народженні дитини виявила бажання працювати й вийшла на роботу, то допомога продовжується виплачуватися до закінчення її терміну.

   Допомога при народженні дитини призначатиметься на підставі пред’явлення паспорта, свідоцтва про народження дитини та подання заяви і копії даного свідоцтва.

    Для необхідності реєстрації місця проживання дитини: заявники в заяві зазначатимуть дані про місце реєстрації дитини та подаватимуть квитанцію про сплату мита або документ про звільнення від його сплати. 

 

Начальник Люботинського

міського управління юстиції

Ю. Константінов

 
 Види відповідальності та систематизація відомостей про корупційні правопорушення
Автор: Svetlana   Додано: 5 серпня 2014   Переглядів:785   Категорія - [Головна, Правова освіта населення]
 

    Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реалізації державної антикорупційної політики» від 14 травня 2013 року за № 224-VII визначено види відповідальності та систематизація відомостей про корупційні правопорушення.                                   

   Відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень, крім відомостей про особовий склад органів, що провадять оперативно-розшукову або розвідувальну чи контррозвідувальну діяльність, вносяться до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення, що формується та ведеться Міністерством юстиції України. Положення про Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні правопорушення, порядок його формування та ведення затверджуються Міністерством юстиції України.                                                                                                                 

    Відомості про осіб, яких притягнуто до кримінальної, адміністративної або цивільно-правової відповідальності за вчинення корупційних правопорушень, вносяться до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення, протягом трьох робочих днів з дня надходження з Державної судової адміністрації України до Міністерства юстиції України електронної копії рішення суду, яке набрало законної сили, з Єдиного державного реєстру судових рішень.

   Відомості про накладення дисциплінарного стягнення за корупційне правопорушення вносяться до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення, протягом трьох робочих днів з дня надходження до Міністерства юстиції України від кадрової служби державного органу, органу влади Автономної Республіки Крим, органу місцевого самоврядування, а також підприємства, установи та організації, посадові особи яких є суб’єктами відповідальності за корупційні правопорушення, електронної та завіреної в установленому порядку паперової копії наказу про накладення дисциплінарного стягнення. Інформація з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення, про внесення відомостей про особу до зазначеного Реєстру або про відсутність відомостей про таку особу подається:                                                                                                                                                

- на запит державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування з метою проведення спеціальної перевірки відомостей про осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;                                                                                                                                                 

- на запит правоохоронних органів у разі необхідності отримання такої інформації в рамках кримінального або адміністративного провадження або на запит прокурора в рамках здійснення нагляду за додержанням вимог і застосуванням законів;                                                                                     

- під час звіряння переліку осіб, звільнених з посад у зв’язку з притягненням до відповідальності за корупційні правопорушення, з відомостями, що містяться в Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні правопорушення;                                                        

-у разі звернення фізичної особи (уповноваженої нею особи) щодо отримання відомостей про себе.

  Міністерство юстиції України забезпечує оприлюднення на своєму офіційному веб-сайті відомостей з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення, протягом трьох робочих днів після їх внесення до реєстру. Відкритими для безоплатного цілодобового доступу є такі відомості про особу, яку притягнуто до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення:

- прізвище, ім’я, по батькові;                                                                                                                              

- місце роботи, посада на час вчинення корупційного правопорушення;                                                                 

- склад корупційного правопорушення;                                                                                                                      

- вид покарання (стягнення);                                                                                                                                            

- спосіб вчинення дисциплінарного проступку;                                                                                                      

- вид дисциплінарного стягнення.

 

Начальник Люботинського

міського управління юстиції

Ю.Константінов
 Витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян
Автор: Svetlana   Додано: 5 серпня 2014   Переглядів:1116   Категорія - [Головна, Відділ ДРАЦС]
 

   З 20 грудня 2008 року в Україні запроваджено Державний реєстр актів цивільного стану громадян. Державний реєстр актів цивільного стану громадян – єдина комп’ютерна база даних про акти цивільного стану, внесені до них зміни і доповнення, видачу свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану та витягів з нього.

Реєстр ведеться державною мовою.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22.08.2007 № 1064 «Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян» довідки, видача яких здійснюється відділами державної реєстрації актів цивільного стану, складаються у формі витягів з Державного реєстру актів цивільного стану громадян ( далі - витяг з Реєстру).

   Видачу витягів з Державного реєстру актів цивільного стану громадян регулює Інструкція з ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян, затверджена наказом Міністерства юстиції України від 24 липня 2008 року №1269/5 (далі – Інструкція). Даний нормативно-правовий акт установлює форми витягів з Реєстру та умови їх видачі.

  Порядком ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2007 року №1064 (далі – Порядок) встановлено перелік осіб, які мають право на безоплатне отримання витягу з Реєстру. Повний перелік даний осіб зазначено в п.16 Порядку.

  Перед видачею витягу з Реєстру реєстратор перевіряє наявність у Реєстрі даних щодо відповідного актового запису цивільного стану. У разі відсутності відомостей такого актового запису реєстратор уносить їх до Реєстру, після чого видає витяг з Реєстру. У разі відсутності як паперового носія відповідного актового запису цивільного стану в архіві відділу реєстрації актів цивільного стану, так і відомостей про нього в Реєстрі реєстратор видає витяг/повний витяг з Реєстру про відсутність актового запису цивільного стану.

  Рішення щодо видачі витягу/повного витягу з Реєстру про відсутність актового запису цивільного стану приймає реєстратор за результатами аналізу знайдених у Реєстрі відомостей. У видачі витягу з Реєстру може бути відмовлено у разі

  • подання заяви особою, що не має права на отримання витягу згідно Порядку;
  • непред’явлення документа про внесення плати за видачу витягу в повному обсязі;
  • відсутності чи наведення не в повному обсязі в заяві на видачу витягу з Реєстру відомостей, які передбачені чинним законодавством.

   Витяги з Реєстру видаються на спеціальних бланках документів реєстрів інформаційної системи Міністерства юстиції України, завіряються підписом реєстратора та скріплюються гербовою печаткою відповідного відділу реєстрації актів цивільного стану.

 

Спеціаліст відділу державної реєстрації актів

цивільного стану Люботинського міського управління

юстиції у Харківській області

Н.С. Гладка
 Оголошується конкурс з відбору суб'єктів оціночної діяльності
Автор: Svetlana   Додано: 5 серпня 2014   Переглядів:700   Категорія - [Головна]
 

Оголошується конкурс  з відбору суб'єктів оціночної діяльності, які залучені до проведення незалежної експертної оцінки

                                      комунального майна територіальної громади м. Люботин, що передається в оренду                                            

 

1.Балансоутримувач: виконавчий комітет Люботинської міської ради.

 2.Назва та місцезнаходження об’єкту: м. Люботин, вул. Радянська, 12 – нежитлове приміщення загальною площею 20,4 кв. м.

3.Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості майна для надання його в оренду.

4.Претендентам на участь у конкурсі необхідно подати такі документи:

- заяву на участь у конкурсі;

- копії установчих документів;

- копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі та яких буде залучено до проведення оцінки і підписання звітів про оцінку майна;

- копію сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту фондом державного майна;

- інформація про претендента – учасника конкурсу (документ про досвід роботи оцінювача, кваліфікація та інше).

5.Конкурсна пропозиція учасників конкурсу щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат та терміну виконання робіт, подаються у запечатаному конверті з описом підтверджуючих документів, що містяться у конверті конкурсній комісії.

6.Конкурс відбудеться 19.08.2014 р.) о 14-00 год. Документи із супровідним листом подаються до Люботинської міської ради за адресою: вул. Радянська, 26, кабінет №31. Останній день подання конкурсних пропозицій — 14.08.2014 р.

Телефони для довідок: 741-11-63.
 Телефонограма № 247 від 05.08.2014р.
Автор: Svetlana   Додано: 5 серпня 2014   Переглядів:538   Категорія - [Головна]
 

     У зв’язку з   ремонтними  роботами 06.08.2014 р., 08.08.2014 р та 14.08.2014 р з 9.00 до 16.00  буде   припинена подача    електроенергії   (вул. Ціолковского, вул. Будівельна)

 

 

Люботинське відділення електромереж